Conference

Power Electronics-Based Fuel Cell Emulator
The 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference
นานาชาติ
9 - 12 พฤษภาคม 2007
เชียงราย ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากเซลล์เชื้อเพลิง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อุปกรณ์ชดเชยสถิตระดับจำหน่ายร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้ปรับปรุงปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและเป็นแหล่งจ่ายพล แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ก.ย. 2008 - 31 ส.ค. 2009