Conference

Article
ผลต่อสมรรถนะในการขยายขนาดเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่17 (TIChE2007)
Class
ชาติ
Date
29 - 30 ตุลาคม 2007
Location
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ตันแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ตันแบบเซลล์เชื้อเพลิงแถวกำลังไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,31 ต.ค. 2007 - 13 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าขนาด 350 วัตต์: การใช้ประโยชน์แก๊สไฮโดรเจนเป็นพลังงานทดแทน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2 มิ.ย. 2009 - 30 ธ.ค. 2009