Journal

Article
การประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิค What If และวิเคราะห์ผลกระทบกรณีการระเบิดของสารโทลูอีนในพื้นที่จัดเก็บแบบเปิดโล่ง
Journal
Journal of Research in Engineering and Technology (ISSN: 08574154)
Volume
21
Issue
63
Year
ธันวาคม 2007 - มีนาคม 2008
Page
54-65
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ไม่มีชื่อเพราะใช้ความรู้นี้ในการทำวิจัยของนิสิตคนอื่นๆ ต่อไป แหล่งทุน :ไม่มี,2 มิ.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2009