Conference

Proceeding of the 2nd International Conference on Asian Simulation and Modelling (ASIMMOD)
นานาชาติ
9 - 11 มกราคม 2007
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้แบบจำลองชลศาสตร์,19 ก.พ. 2010 - 19 ก.พ. 2010