Conference

Transesterification of crude Jatropha oil using calcium oxide as heterogeneous catalyst
การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1
ชาติ
29 - 30 พฤษภาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202599 ชื่อวิชา Thesis,2 ต.ค. 2006 - 14 มี.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำดิบโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งและการปรับสภาพน้ำมันสบู่ดำดิบสำหรับใช แหล่งทุน :การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,20 ธ.ค. 2006 - 20 ส.ค. 2007
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :สร้างเครื่องมือผลิตไบโอดีเซลสาธิตขนาด 50 ลิตร โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำดิบกับเอทานอลได้จริง ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีแผนการที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กสำหรับเดินเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า,20 ธ.ค. 2006 - 20 ส.ค. 2007