Journal

Article
การสลายสีย้อมซิบาร์ครอนเรดในเครื่องปฏิกรณ์แบบใช้แสงที่มีไทเทเนียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
19
Issue
56
Year
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2005
Page
54-63
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202599 ชื่อวิชา Thesis,4 ต.ค. 2004 - 30 ก.ย. 2005

แสดงความคิดเห็น

(0)