Conference

Article
การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
27 - 28 ตุลาคม 2005
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202551 ชื่อวิชา Biochemical Engineering,4 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007