Conference

Article
การพัฒนาเครื่องเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์สำหรับการหมักแห้ง
Conference
การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
27 - 28 ตุลาคม 2005
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติถังหมักแบบแพคเบด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202451 ชื่อวิชา Bioprocess Engineering,1 ต.ค. 2008 - 11 ธ.ค. 2008