Conference

Kinetics Rate of Polypropylene Catalytic Cracking
การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
ชาติ
27 - 28 ตุลาคม 2005
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-