Journal

นวัตกรรมของเทคนิควิเคราะห์โครงสร้างพอลิเมอร์
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
18
1-2
134-145
พฤศจิกายน 2005
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการตกผลึกพอลิเมอร์โดยวิธีวิเคราะห์ทางความร้อน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009