Conference

การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2548
ชาติ
3 กุมภาพันธ์ 2005
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-