Conference

การผลิตเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์โปรติเอสจากรำข้าวสาลีและข้าวเจ้า
การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
ชาติ
27 - 28 ตุลาคม 2005
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การหมักกากมันสำปะหลังเพื่อผลิตเอนไซม์อะไมเลส ด้วยวิธีการหมักแบบแห้ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202451 ชื่อวิชา Bioprocess Engineering,1 พ.ย. 2007 - 7 ก.พ. 2008