Conference

การสกัดสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรโดยใช้เทคนิค Gas Anti-solvent (GAS)
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
ชาติ
27 - 28 ตุลาคม 2005
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 202599 ชื่อวิชา Thesis,6 มิ.ย. 2005 - 6 มี.ค. 2006