Journal

Article
การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกในกระบวนการผลิตน้ำยาวานิช
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
23
Issue
71
Year
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2010
Page
61-74
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-