Journal

การพัฒนาฐานข้อมูลดินทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน : กรณีศึกษาพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
โยธาสาร (ISSN: 08580774)
22
1
47-69
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203354 ชื่อวิชา Foundation Design,10 ต.ค. 2016 - 18 พ.ย. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203451 ชื่อวิชา Analysis & Design of Earth Structures,12 ต.ค. 2015 - 18 พ.ย. 2016