Conference

Article
The study of wave condition in pakpanang
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่๑๕ อุบลราชธานี
Class
ชาติ
Date
12 - 14 พฤษภาคม 2010
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กาณศึกษาออกแบบรายละเอียยดป้องการชายฝั่ง ตำบลแหลมฟ้าผ่า จ สมุทรปราการ แหล่งทุน :กรมทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง,30 ธ.ค. 2009 - 4 ม.ค. 2011