Conference

Article
ผลของโปรโมเตอร์แมงกานีสที่มีต่อการสังเคราะห์เชื้อเพลิงฟิชเชอร์-โทรปส์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-โคบอลต์ บนตัวรองรับซิลิกาที่เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
Conference
การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
9 - 10 สิงหาคม 2010
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ตัวเร่งปฏิกิริยาตกตะกอนร่วม เหล็ก-โคบอลท์ สำหรับการสังเคราะห์แบบฟิชเชอร์-โทรปส์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,7 ก.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2011
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงซ้อนสำหรับการสังเคราะห์เชื้อเพลิงเหลวโดยปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนมอ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,18 ก.พ. 2010 - 17 ก.พ. 2011