ตัวเร่งปฏิกิริยาตกตะกอนร่วม เหล็ก-โคบอลท์ สำหรับการสังเคราะห์แบบฟิชเชอร์-โทรปส์