Conference

Proceedings of Asia-Pacific Microwave Conference 2010
นานาชาติ
7 - 10 ธันวาคม 2010
Yokohama ญี่ปุ่น
-

Author

Output From Project

สายอากาศแบบหมุนในระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าจุลภาคย่านความถี่วิทยุ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเติมจนเต็มในกระบวนการประดิษฐ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งทุน :คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,22 ธ.ค. 2009 - 21 ธ.ค. 2010