Conference

Article
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์บรรจุกระป๋องอลูมิเนียม
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
Class
ชาติ
Date
22 - 23 พฤศจิกายน 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-