Conference

Article
แบบจำลองนโยบายควบคุมสินค้าคงคลังประเภทชิ้นส่วนยานยนต์
Conference
การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
27 - 29 พฤษภาคม 2010
Location
อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-