Journal

Article
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและงานวิศวกรรมเชิงลาด
Journal
วิศวกรรมสาร (ISSN: 08574154)
Volume
63
Issue
1
Year
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010
Page
43-50
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่องานวิศวกรรมปฐพีและดินถล่ม (องค์ความรู้ที่จำเป็นในการประยุกต์วิศวกรรมปฐพีเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง-กลศาสตร์ของดินไม่อิ่มน้ำ,18 ก.พ. 2010 - 20 ก.พ. 2010