Conference

การกำจัดก๊าซไฮโดเจนซัลไฟต์โดยออโตโทรฟิคแบคทีเรียจากน้ำทิ้งยูเอเอสบี
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ชาติ
12 - 14 พฤษภาคม 2010
อุบลราชธานี ประเทศไทย
-
-