Journal

Article
การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสาร: การเปรียบเทียบการประเมินตามความน่าจะเป็นและการประมาณค่าแบบจุด
Journal
Thai Environmental Engineering Journal (ISSN: 16862961)
Volume
24
Issue
1
Year
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-