Journal

Construction and Building Materials (ISSN: 09500618)
53
-
455-459
กุมภาพันธ์ 2014
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่ำในประเทศเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่ำในประเทศเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก แหล่งทุน :สวพ,1 เม.ย. 2013 - 10 ม.ค. 2014