Conference

Article
Effect of Clay Brick Powder on ASR Expansion Control of Rhyolite Mortar Bar
Conference
the 5th KKU Engineering Conference (KKU-IENC 2014) Khon Kaen, Thailand
Class
นานาชาติ
Date
27 - 29 มีนาคม 2014
Location
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-

Author

Output From Project

ชุดโครงการ การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,4 มิ.ย. 2012 - 21 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213231 ชื่อวิชา Introduction to Ceramics,5 พ.ย. 2012 - 29 มึ.ค. 2013