ชุดโครงการ การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exMr.Thanawat Meesak, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Clay Brick Powder on ASR Expansion Control of RhyoliteMortar Bar", Advanced Materials Research Vols. (2014) pp 441-445, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 931-932 , พฤษภาคม 2014, หน้า 441-445
Publish Year International Conference 3
2016 exViggo Jensen, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "ALKALI SILICA REACTION IN CONCRETE FOUNDATIONS IN THAILAND", the 15th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete, 15th ICAAR, 3 - 7 กรกฎาคม 2016, Sao Paolo สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2014 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exMr.Thanawat Meesak, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Clay Brick Powder on ASR Expansion Control of Rhyolite Mortar Bar", the 5th KKU Engineering Conference (KKU-IENC 2014) Khon Kaen, Thailand , 27 - 29 มีนาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exC. Sangsuwan, exK. Won-in, exR. Guntapong, exB. Kubtitunhi, "Efficiency of lignite fly ash onexpansion control of alkali aggregate reaction", The 5th International Conference of Asian Concrete Federation (ACF2012), 24 - 26 ตุลาคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย