Journal

Advanced Materials Research Vols. (2014) pp 441-445 (ISSN: 10226680)
2014
931-932
441-445
พฤษภาคม 2014
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

ชุดโครงการ การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213432 ชื่อวิชา Ceramics Processing,4 มิ.ย. 2012 - 21 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01213231 ชื่อวิชา Introduction to Ceramics,5 พ.ย. 2012 - 22 มี.ค. 2013