Conference

Article
ความสัมพันธ์ของสภาวะการสังเคราะห์กับการดูดซับสีย้อมของวัสดุรูพรุนซิลิกาโดยใช้การออกแบบการทดลอง CCD
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
Class
ชาติ
Date
16 ธันวาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 2558,14 ม.ค. 2015 - 13 ม.ค. 2016