การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ

Publish Year International Journal 2
2017 exChompoopitch Termvidchakorn, exVorranutch Itthibenchapong, exSiripit Songtawee, exBusaya Chamnankid, ex Supawadee Namuangruk, exKajornsak Faungnawakij, ex Tawatchai Charinpanitkul, exRadchadaporn Khunchit, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, ex Noriaki Sano, exHirofumi Hinode, "Dehydration of D-xylose to furfural using acid-functionalized MWCNTs catalysts", Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน 2017
2016 exOng-on, I., exEmbley, B., exChisti, Y., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Prediction of pore properties of hierarchical porous silica templated on natural rubber", Microporous and Mesoporous Materials, ปีที่ 233, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2016, หน้า 1-9
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exKanokwan Jantawatchai, "Synthesis of Hollow Silica Spheres using Skim Natural Rubber as a Template", 3rd World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM'17), 9 - 10 มิถุนายน 2017, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 3
2015 exชยุต ทองพิทักษ์ , inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ทรงกลมกลวงซิลิกาโดยใช้หางน้ำยางเป็นสารแม่แบบด้วยวิธีโซล-เจลอิมัลชัน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 2558 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 22 ธันวาคม 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอิสรีย์ อ่องอ่อน, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของสภาวะการสังเคราะห์กับการดูดซับสีย้อมของวัสดุรูพรุนซิลิกาโดยใช้การออกแบบการทดลอง CCD", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557, 16 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exกนกวรรณ จันทวัชชัย , inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของพีเอชและระยเวลาการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนทรงกลมกลวงจากโซเดียมซิลิเกตโดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557, 16 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย