Conference

Article
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการปิดผนึกเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำ ปี 2557 (ISBN: 9744511974)
Class
ชาติ
Date
21 - 24 พฤษภาคม 2014
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-