Journal

Article
การวิเคราะห์เส้นทางหนีไฟและการคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟโดยวิธี Hydraulic Flow Calculation กรณีศึกษา: อาคารสูงและขนาดใหญ่พิเศษ
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
27
Issue
90
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2014
Page
77-92
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-