Conference

Article
การปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาล กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาลเอเอเอ จำกัด
Conference
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 14 The 14th Annual Logistics and Supply Chain Management Conference (ISBN: 9789744567567)
Class
ชาติ
Date
21 พฤศจิกายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-