Conference

Article
Scaling Method to Increase Data Rate with No Degradation in Vector Symbol Decoding Performance
Conference
The 20th Asia-Pacific Conference on Communications
Class
นานาชาติ
Date
1 - 3 ตุลาคม 2014
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

นวัตกรรมระบบรหัสช่องสัญญาณเพื่อการสื่อสารที่เชื่อถือได้เพื่อให้สามารถใช้ช่องสัญญาณได้ทุกรูปแบบ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205525 ชื่อวิชา Channel Coding Theory,1 พ.ย. 2013 - 31 มี.ค. 2014
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การใช้ประโยชน์ :ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ และบทความจะอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus ซึ่งทำให้นักวิจัยทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้,1 ต.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015