Person Image

  Education

  • Doctor of Philosophy, The University of Tokyo, JAPAN, 2555
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(การจัดการศัตรูพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  ambrosia beetlesCurculionidaediscolorationdiversitydurianFungiJapanese oak wiltmolecular techniquesMonsoon and post-monsoonmorphological charactersmorphologynew speciesOriental regionphylogenypinhole borersPlatypodinaeRaffaelea quercivora isolatesrain precipitationScolytinaetraitgramความจำเพาะทางนิเวศวิทยาและความชอบของชนิดพืชอาศัยต่อการเป็นแมลงรุกรานต่างถิ่นของมอดแอมโบรเซียความชื้นสัมพัทธ์ความชุกชุมความต้องการธาตุอาหารความหลากชนิดความหลากหลายความหลากหลาย, ฟาร์มโคนม, แมลงศัตรู, diveโครงสร้างทางสังคมจอมปลวกจิ้งหรีดชีวพันธุ์เชื้อรา Fusarium incarnatumเชื้อรา Fusarium solaniด้วงกระดิ่งทองด้วงหนังสัตว์ดัชนีความหลากหลายตั๊กแตนกิ่งไม้ต้านทานทุเรียนเทคโนโลยีจีโนมิกส์นอนวูฟเวน ถุงห่อผลไม้นาโนบับเบิลนิติกีฏวิทยานิเวศวิทยาสังคมชีวิตบรรจุภัณฑ์ภาวะฉุกเฉินปริมาณน้ำฝนปลวกโปรตีนจากแมลงผักปลอดสารพิษผีเสื้อหนอนม้วนใบเผ่า Ruteliniพฤกษเคมีพื้นที่ใช้ประโยชน์เพลี้ยจักจั่นฝ้ายฟาร์มโคนมโภชนาการจากแมลงมดมอดมอดเปลือกไม้มอดรูเข็ม มอดแอมโบรเซีย อนุกรมวิธานมอดเอมโบรเซียมอดแอมโบรเซียมอดแอมโบรเซีย พืชอาศัยมะเขือเปราะมะพร้าวนํ้าหอมมะพร้าวน้ำหอมเมล็ดพันธุ์ข้าวแมลงกินได้แมลงช่วยผสมเกสรแมลงนูนแมลงรุกรานต่างถิ่นแมลงวันเบียนแมลงศัตรุอ้อยแมลงศัตรูแมลงศัตรูข้าวแมลงศัตรูในโรงเก็บแมลงศัตรูมะพร้าวแมลงศัตรูอ้อยระบบฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโรคกิ่งแห้งของทุเรียนไรไรสี่ขาไวรัสศัตรูธรรมชาติสภาพอากาศสมการทำนายสมบัติการผ่านของน้ำและอากาศสะดิ้งสายพันธุ์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายเส้นขนในข้าวหนอนเจาะผลมะเขือหนอนผีเสื้ออนุกรมวิธานอ้อยอุณหภูมิอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุยแอพพลิเคชั่นการจัดการฐานข้อมูล

  Interest

  Termite Ecology, Insect Ecology

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา
  • ก.พ. 2557 - พ.ย. 2560 รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • มิ.ย. 2548 - ก.ย. 2548 เลขานุการศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารห้องปฏิบัติการ
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารกลุ่มกีฏและสัตวิวทยา สํานักวิจัย พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
   • ห้องภาควิชากีฏวิทยา ชั้น - อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้องภาควิชาพืชสวน ชั้น - อาคารคณะเกษตร ตึกกลาง
   • ห้องอาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคารภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 เรื่อง (เชิงวิชาการ 30 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Tracing the origin of a cryptic invader: phylogeography of the Euwallacea fornicatus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) species complexStouthamer R., Rugman-Jones P., Thu P.Q., Eskalen A., Thibault T., Hulcr J., Wang L.J., Jordal B.H., Chen C.Y., Cooperband M., Lin C.S., Kamata N., Lu S.S., Masuya H., Mendel Z., Rabaglia R., Sanguansub S., Shih H.H., Sittichaya W., Zong S.2017Agricultural and Forest Entomology
  19(4),pp. 366-375
  93
  2An annotated checklist of platypodinae and scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) from IranBeaver R.A., Ghahari H., Sanguansub S.2016Zootaxa
  4098(3),pp. 401-441
  18
  3Morphological and Molecular Identification of Plant Pathogenic Fungi Associated with Dirty Panicle Disease in Coconuts (Cocos nucifera) in ThailandSunpapao A., Suwannarach N., Kumla J., Dumhai R., Riangwong K., Sanguansub S., Wanchana S., Arikit S.2022Journal of Fungi
  8(4)
  13
  4Influence of seasonality and climate on captures of wood-boring Coleoptera (Bostrichidae and Curculionidae (Scolytinae and Platypodinae)) using ethanol-baited traps in a seasonal tropical forest of northern ThailandSanguansub S., Buranapanichpan S., Beaver R.A., Saowaphak T., Tanaka N., Kamata N., Kamata N.2020Journal of Forest Research
  ,pp. 1-9
  10
  5Comparison of sapwood discoloration in fagaceae trees after inoculation with isolates of raffaelea quercivora, Cause of mass mortality of japanese oak treesKusumoto D., Masuya H., Hirao T., Goto H., Hamaguchi K., Chou W., Suasa-Ard W., Buranapanichpan S., Uraichuen S., Kern-Asa O., Sanguansub S., Panmongkol A., Pham Q., Kahono S., Sudiana I., Kamata N.2015Plant Disease
  99(2),pp. 225-230
  9
  6Guild structure of ambrosia beetles attacking a deciduous oak tree Quercus serrata in relation to wood oldness and seasonality in three locations in the Central JapanSanguansub S., Sanguansub S., Goto H., Kamata N.2012Entomological Science
  15(1),pp. 42-55
  6
  7Discoloration induced by Raffaelea quercivora isolates in Quercus serrata logs and its relation to phylogeny: A comparison among isolates with and without the Japanese oak wilt incidence including outside of JapanKusumoto D., Masuya H., Hirao T., Goto H., Hamaguchi K., Chou W., Suasa-ard W., Buranapanichpan S., Uraichuen S., Kern-asa O., Sanguansub S., Panmongkol A., Quang T., Kahono S., Julistiono H., Kamata N.2014Journal of Forest Research
  19(4),pp. 404-410
  6
  8A new oriental genus of bostrichid beetle (Coleoptera: Bostrichidae: Xyloperthini), a new synonym and a lectotype designation for Octodesmus episternalis (Lesne, 1901)Liu L., Beaver R., Sanguansub S.2016European Journal of Taxonomy
  2016(189),pp. 1-12
  6
  9Parasitism of soldiers of the termite, macrotermes gilvus (Hagen), by the scuttle fly, megaselia scalaris (loew) (diptera: Phoridae)Noknoy R., Sunantaraporn S., Phumee A., Siriyasatien P., Sanguansub S.2020Insects
  11(5)
  5
  10Mechanisms of Trichomes and Terpene Compounds in Indigenous and Commercial Thai Rice Varieties against Brown PlanthopperKhetnon P., Khetnon P., Busarakam K., Sukhaket W., Sukhaket W., Niwaspragrit C., Kamolsukyeunyong W., Kamata N., Kamata N., Sanguansub S.2022Insects
  13(5)
  5
  11Investigating the factors influencing trap capture of bark and ambrosia beetles using long-term trapping data in a cool temperate forest in central JapanKamata N., Sanguansub S., Beaver R.A., Saito T., Hirao T.2020Journal of Forest Research
  25(3),pp. 163-173
  4
  12Revision of the genus xylodrypta lesne 1901 (coleoptera: Bostrichidae: bostrichinae: Xyloperthini) with a new species and a key to speciesLiu L.Y., Beaver R.A., Sanguansub S.2021Zootaxa
  5005(2),pp. 234-240
  4
  13Geometric Morphometric Analysis and Molecular Identification of Coconut Mite, Aceria guerreronis Keifer (Acari: Eriophyidae) Collected from ThailandButtachon S., Arikit S., Nuchchanart W., Nuchchanart W., Puangmalee T., Puangmalee T., Duanchay T., Jampameung N., Sanguansub S.2022Insects
  13(11)
  3
  14A review of the genus Dryocoetiops Schedl, with new species, new synonymy and a key to species (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)Beaver R.A., Smith S.M., Sanguansub S.2019Zootaxa
  4712(2),pp. 236-250
  3
  15A review of the genus Carchesiopygus schedl (Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae), with keys to speciesBeaver R., Sanguansub S.2015Zootaxa
  3931(3),pp. 401-412
  3
  16Sustainable organic farming supports diversity of Coleopteran beetles as a good indicator taxon: a case study from central Lao PDRChouangthavy B., Sanguansub S., Das A.2021Organic Agriculture
  2
  17A new species of lobesia guenée, 1845 from Thailand (Lepidoptera: Tortricidae: Oletheutinae)Charoensub T., Pinkaew N., Pinkaew N., Sanguansub S.2018Zootaxa
  4434(2),pp. 381-384
  1
  18A new species and a new synonym in the scarab genus Parastasia Westwood, 1841 (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae), with a key to species from ThailandHongsuwong T., Sanguansub S., Jaitrong W., Jaitrong W.2022Zootaxa
  5205(6),pp. 547-562
  0
  19Comprehensive Investigation of Die-Back Disease Caused by Fusarium in DurianPongpisutta R., Keawmanee P., Sanguansub S., Dokchan P., Bincader S., Phuntumart V., Rattanakreetakul C.2023Plants
  12(17)
  0