ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2020

101

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

107

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

77

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

9

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 60
2020 inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extraction and Characterization of Gelatin from Black-bone Chicken By-producs", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 469-478
2020 exMarutpong Detarya, exKANLAYANEE SAWANYAWISUTH, exChaiwat Aphivatanasiri, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPAKSIREE SARANARUK, exLukkana Sukprasert, exAtit Silsirivanit, exNorie Araki, exSOPIT WONGKHAM, exChaisiri Wongkham, "The O-GalNAcylating enzyme GALNT5 mediates carcinogenesis and progression of cholangiocarcinoma via activation of AKT/ERK signaling", Glycobiology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020 - กันยายน 2021, หน้า 312-324
2020 inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidarut Boonmars, exSomdej Kanokmedhakul, exSorujsiri Chareonsudjai, exRatsami Lekphrom, exSuphachira Srichangwang, "Promising Anticancer Effect of Aurisin A Against the HumanLung Cancer A549 Cell Line", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 49-54
2020 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, exAniroot Nuangmek, exYukihiro Akeda, exMarcelo Gottschalk, exKazunori Oishi, "Genotypic Comparison between Streptococcus suis Isolated from Pigs and Humans in Thailand.", Pathogens, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-8
2020 exQianrui Wang, ex Bert Spenkelink, inดร.รุ่งนภา บุญภวา, อาจารย์, ex Ivonne M.C.M. Rietjens, exKarsten Beekmann, "Use of Physiologically Based Kinetic Modeling to Predict Rat Gut Microbial Metabolism of the Isoflavone Daidzein to S-Equol and Its Consequences for ER alpha Activation", Molecular Nutrition and Food Research, ปีที่ 64, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2020
2020 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNahuel Fittipaldi, exMarcelo Gottschalk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Tools for Molecular Epidemiology of Streptococcus suis", Pathogens, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 81(1-10)
2020 inนางสาวสิชาภัทร บุญหนุน, อาจารย์, "Exploring Thai EFL Students' Knowledge of English Binomails", English Language Teaching, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 48-56
2020 exChalida Phanlert, exผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์, ex Wajaree Weera, inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "A new guaranteed cost control for asymptotic stabilization of neural network with mixed time-varying delays via feedback control", Thai Journal of Mathematics, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 275-295
2020 inนางสาวเพ็ญศิริ สมพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Algorithm for Solving Parallel Machines Scheduling Problem to Minimize Earliness and Tardiness Costs", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 186-197
2020 exWantana Paveenkittiporn, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Streptococcus agalactiae infections and clinical relevance in adults, Thailand", DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE, ปีที่ 97, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020, หน้า 115005
2020 exBuathet, S, exSimalaotao, K, inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeesetsopon, P, exDuanghatai, inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Electrochemical performance of Bi2Te3 heterostructure thin film and Cu7Te4 nanocrystals on undoped and In3+-doped WO3 films for energy storage applications", ELECTROCHIMICA ACTA, ปีที่ 341, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
2020 exWongsa, A, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanangteerapong, D, exChindaprasirt, P, "Comparative study of fire-resistant behaviors of high-calcium fly ash geopolymer mortar containing zeolite and mullite", JOURNAL OF SUSTAINABLE CEMENT-BASED MATERIALS, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2020
2020 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, exJakkarin Yotapakdee, "The Neural Network Conversation Model enables the Commonly Asked Student Query Agents", International Journal of Advanced Computer Science and Applications, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 154-164
2020 inนางสาวเพ็ญศิริ สมพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สังคม ศรีสมพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Makespan Minimization for Parallel Machines Environment with Machine Dependent Processing Time by Using PBIL Combined with Local Search", Thai Journal of Mathematics, ปีที่ 2020, ฉบับที่ Special, มีนาคม 2020, หน้า 325-337
2020 exSaranaruk, P, exKariya, R, exSittithumcharee, G, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonmars, T, exSawanyawisuth, K, exWongkham, C, exWongkham, S, exOkada, S, exVaeteewoottacharn, K, "Chromomycin A3 suppresses cholangiocarcinoma growth by induction of S phase cell cycle arrest and suppression of Sp1-related anti-apoptotic proteins", INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1005-1016
2020 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManasatchakun, P., exEriksson, L., exLundberg, P.C., "Life situation and support during pregnancy among Thai expectant mothers with depressive symptoms and their partners: A qualitative study", BMC Pregnancy and Childbirth, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 207-1-10
2020 exNuchprapha, A., exPaisansak, S., exSangtanoo, P., inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaisavoey, T., exReamtong, O., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKarnchanatat, A., "Two novel ACE inhibitory peptides isolated from longan seeds: Purification, inhibitory kinetics and mechanisms", RSC Advances, ปีที่ 10, ฉบับที่ 22, มีนาคม 2020, หน้า 12711-12720
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Chili Pedicle Meal Supplementation on Growth Performance, Economic Return and Ammonia Nitrogen of Broiler Chickens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 270-276
2020 inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoboru Manabe, "Expression and localization of cellular FLICE-like inhibitory protein (cFLIP), an anti-apoptotic factor, in corpora lutea during the estrous cycle and pregnancy in Thai swamp buffalo (Bubalus bubalis)", The Journal of Reproduction and Development, ปีที่ 66, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 29-33
2020 exJaruwan Nueakhumung, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factor Effecting to Participation of Public Health Volunteers in Education Institution", Test Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 16230 -16233
2020 exmatcha Sakuldach, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparisons Health Literacy to the Performance of Volunteers in Elderly Care, Pad Subdistrict Municipality, Kham Ta Kla District, Sakon Nakhon Province", Test Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 16398-16400
2020 exThidaporn Poonsawang, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Practice Application for Postpartum Mothers", Test Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 16701-16704
2020 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "A Conceptual Analysis of Mobile Application for the Thai Herbal City", TEST Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 18034-18039
2020 exSuriyan Supapvanich, exP. Boonyaritthongchai, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exC. Wong-Aree, "Effects of hot water incorporated with salicylic acid dips on postharvest quality of ‘Holland’ papaya fruit during storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 1278, ฉบับที่ 10, เมษายน 2020 - พฤษภาคม 2021, หน้า 65-70
2020 exWanticha Savedboworn, exChalathan Noisumdang, exChananya Arunyakanon, exPhatcharaphorn Kongcharoen, exChanthima Phungamngoen, exSriwiang Rittisak, exRatchanee Charoen, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential of protein-prebiotic as protective matrices on the storage stability of vacuum-dried probiotic Lactobacillus casei", LWT, ปีที่ 131, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 109578-1-9
2020 inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuwannee Muengpak, exHoa Phan Xuan, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "Comparison of glutinous rice production systems for sustainable development in Sakon Nakhon province", Journal of International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 54-62
2020 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "The Efficiency of Fibrolytic Enzymes to Improving the Nutritive Quality of Local Raw Materials for Aquafeed", International Journal of Aquatic Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020, หน้า 29-37
2020 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exChimsumtorn, V., exKijka, C., exSuriyan Supapvanich, "Physicochemical quality improvement of ready cook baby corns using calcium propionate immersion", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020 - สิงหาคม 2021, หน้า 949-958
2020 exนางสาวเมธาวี พงษ์พระเกตุ, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario Giorgi, exProf. Dr. Zhaowei Zhang, exProf. Dr. Peiwu LI, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Exposure Assessment of Multiple Mycotoxins in Black and White Sesame Seeds Consumed in Thailand", Journal of Food Protection, ปีที่ 83, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1198-1207
2020 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, "Performance Analysis of Grid-Connected PV Rooftop, at Sakon Nakhon Province, Thailand", Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal , ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 816-823
2020 exWongjom, P, exThongsamrit, W, exRamamoorthy, H, inดร.สุริยา ชิณวงศ์, อาจารย์, exSomphonsane, R, exRuttanapun, C, "Cost-Effective Experimental Setup for Studies of Spin Seebeck Effect and Electrical Transport in Thermoelectric Materials", IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, ปีที่ 69, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 3587-3594
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of herb residue supplementation on growth performance, economic return, carcass quality and ammonia nitrogen of broiler chickens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 486-492
2020 inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเจริญชัย ศิริคุณ, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ, "Survey of Wastewater Treatment and Effluent Quality in Rural Hospitals in Sakon Nakhon Province, Thailand", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) , ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 475-481
2020 exKopolrat, K., exSithithaworn, P., exKiatsopit, N., exNamsanor, J., inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, inนายศิริพงษ์ เทศนา, exAndrews, R.H., exPetney, T.N., "Influence of Water Irrigation Schemes and Seasonality on Transmission Dynamics of Opisthorchis viverrini in the Snail Intermediate Host, Bithynia siamensis goniomphalos in Rice Paddy Fields in Northeast Thailand", The American journal of tropical medicine and hygiene, ปีที่ 103, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, หน้า 276-286
2020 exดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, exSeoktae Kang, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุธา ขาวเธียร, "Effect of Surfactant Properties on the Performance of Forward Osmosis Membrane Process", Journal of Ecological Engineering, ปีที่ 21, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2020, หน้า 10-17
2020 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพัชราภรณ์ ภูสมยา, "A Survey of Drinking Water Quality of Some Rural Community in Northeast Thailand", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 366-400
2020 inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ, "An Investigation of the Factors Influencing the Financial Performance of Agricultural Cooperatives in Thailand", Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 2343-2358
2020 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidathip Wongsurawat, exPiroon Jenjaroenpun, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Complete Genome Sequences of Four Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii Isolates from Thailand", Microbiology Resource Annoucement, ปีที่ 9, ฉบับที่ 40, ตุลาคม 2020, หน้า e00949-e00969
2020 inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์, "Exponential projective synchronization of neural networks via hybrid adaptive intermittent control with mixed time-varying delays", Thai Journal of Mathematics, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 1269-1284
2020 inนายวัชระ เทพารส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทร บุญตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ฐิติยา เทพารส, "Left and Right Magnifying Elements in the Semigroup of all Binary Relations", European Journal of Pure and Applied Mathematics, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 987-994
2020 exMariela Segura, exVirginia Aragon, exSusan L Brockmeier, exConnie Gebhart, exAstrid de Greeff, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exMark A O'Dea, exMasatoshi Okura, exMariette Sal?ry, exConstance Schultsz, exPeter Valentin-Weigand, exLucy A Weinert, exJerry M Wells, exMarcelo Gottschalk, "Update on Streptococcus suis Research and Prevention in the Era of Antimicrobial Restriction: 4th International Workshop on S. suis", Pathogens, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 374-1-39
2020 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHongkong, S., exThongdaeng, S., "Experimental study and neural networks prediction on thermal performance assessment of grooved channel air heater", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 163, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 120397
2020 inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์, "Improvement of finite-time stability for delayed neural networks via a new Lyapunov-Krasovskii functional", AIMS Mathematics , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, หน้า 998-1023
2020 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAkkachai Laopha, exWilawan Chamnansing, exWacharabhorn Sopawed, exAnan Wongcharone, exAphidech Sangdee, "Biocontrol and plant growth-promoting properties of Streptomyces isolated from vermicompost soil", Indian Phytopathology, ปีที่ 73, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 655-666
2020 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exPen-umpai Srithai, exKajeephan Samree, exPisut Painmanaku, exSermpong Sairiam, "Treatment of wastewater containing Reactive Red 239 using Fenton oxidation processes with photo-assisted regeneration of Fe2+ catalyst", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 207, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 437-445
2020 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์, exRapepun Mahem, "The performance of synthetic zeolite combined with activated carbon for removal of linuron herbicide", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 030027-1-5
2020 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, exThidathip Wongsurawat, exPiroon Jenjaroenpun, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exShigeyuki Hamada, "Genomic analysis of Aeromonas veronii C198, a novel mcr-3.41-harboring isolate from a patient with septicemia in Thailand", Pathogens, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1031-1-13
2020 exKritkantorn Suwannaphant, exLampung Vonok , exKunthida Kingsawad, exSukanya Kansin , inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของชาวไร่สับปะรดในเขตสุขภาพที่ 8 ประเทศไทย", International Journal of Public Health and Clinical Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 167-177
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, "A Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Chili Products: A Case Study on Chili Sauce", GATR Journal of Management and Marketing Review, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 226-233
2020 inดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupaporn Suksern, exNontakan Donjiwprai, "ความสามารถในการเป็นเชิงเส้นของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้นอันดับสองโดยใช้การแปลงเชิงเส้นทั่วไป", IAENG International Journal of Applied Mathematics, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 845-852
2020 inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNavanesan, S, exJaichuang, S, exRahim, M.A.F.A, exIdris, Z.M, "Current prevalence of Opisthorchis viverrini infection and associated risk factors in Nakhon Phanom Province, Northeastern Thailand", Tropical Biomedicine, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 986-999
2020 inนายกุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์, exรศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์, "The effects of macroeconomic factors on the rate of return of securities", Accounting, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กันยายน 2020, หน้า 1265-1274
2020 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exPirat Khunkitti, exPattasad Seangwong, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, exApirat Siritaratiwat, "A Novel Asymmetrical-Pole PS-DSPM with Variation of Outer Stator Teeth Number for An Improvement of Electromagnetic Performances", International Journal of Engineering Research and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1629-1634
2020 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exPattasad Seangwong, exVannakone Lounthavong, exSirote Khunkitti , exApirat Siritaratiwat, exPirat Khunkitti, "An Improvement of Output Power in Doubly Salient Permanent Magnet Generator Using Pole Configuration Adjustment", Energies, ปีที่ 13, ฉบับที่ 17, กันยายน 2020, หน้า 4588-4588
2020 exAkraphon Janon, exKrittattee Sangounsak, inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, "Making a case for a Non-standard frequency axial-flux permanent-magnet generator in an ultra-low speed direct-drive hydrokinetic turbine system", AIMS Energy, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 156-168
2020 exPattasad Seangwong, exSiripat Somchit, exKanokphon Kaisoda, exPhuson Srikhumphun, exKornchanok Suwanpaiboon, inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exApirat Siritaratiwat, exPirat Khunkitti, "An Improvement of Electromotive Force in Switched Flux Permanent Magnet Generator by using Multi-Tooth Technique", International Journal of Engineering Research and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 570-574
2020 exVannakone Lounthavong, inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, ex Pattasad Seangwong, exApirat Siritaratiwat, exPirat Khunkitti, "Optimal Stator Design to Improve the Output Voltage of the Novel Three-Phase Doubly Salient Permanent Magnet Generator", International Journal on Energy Conversion, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 2020-2020
2020 exAtchara Artchayasawat, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidarut Boonmars, exBenjamabhorn Pumhirunroj, exPranee Sriraj, exRatchadawan Aukkanimart, exSirintip Boonjaraspinyo, exOpal Pitaksakulrat, exPanaratana Ratanasuwan, exApiporn Suwannatrai, exEamudomkarn, Chatanun, exPorntip Laummaunwai, exZhiliang Wu, "The effects of water submersion on cattle ticks.", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 371-379
2020 exLia Sadita, exTsukasa Hirashima, exYusuke Hayashi, exWarunya Wunnasri, inดร.จารุวัฒน์ ไพใหล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasiyah Junus, exHarry Budi Santoso, "Collaborative concept mapping with reciprocal kit-build: a practical use in linear algebra course", Research and Practice in Technology Enhanced Learning, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 1-22
2020 exPathamawadee Duangkanya, exKritkantorn Suwanaphant, exWanasri Wawngam, exKantapat Teemuangsong, exSukanya Khansin, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรอบรู้ทางสุขภาพในโรคความดันโลหิตสูงของอาสามัครสาธารณสุขประจำตำบลในประเทศไทย", Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, หน้า 17987-1799
Publish Year National Journal 41
2020 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มียีนต้านทานโรคขอบใบแห้งโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ ึ7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 17-34
2020 inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ดาวล้อมเดือน จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 171-186
2020 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ศุภจิต สระเพชร, exรศ. ดร.กนกพร ไตรวิทยากร, "การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายช่วยคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีค่าอุณหภูมิที่ทำให้แป้งเกิดความหนืดต่ำ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 48-57
2020 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณหทัย พละกุล, "Screening of Halophilic Bacteria and Product Characteristic from Salty-Fermented Fish (Pla-ra)", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 269-276
2020 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "ผลของกรรมวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพดินในนาข้าวและผลผลิตข้าว พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 1-12
2020 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "ผลของการใช้กากมันสำปะหลังและเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหารปลานิลต่อประสิทธิภาพการย่อยได้และการเจริญเติบโต", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 607-614
2020 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประมง เบกไธสง, อาจารย์, inนางสาวสุดาทิพย์ แสนสุภา, exกุสุมา ทองห่อ, exสุนิสา นนยะโส, "การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP บ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสาร สจล. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 38-44
2020 exวัฒวาทิตย์ ไชยแสนท้าว, exสุจารี นนทโคตร, exพุทธพร วิวาจารย์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลธิรา แสงศิริ, "การพัฒนาตาดอกและผลหม่อนของสายพันธุ์เชียงใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย", แก่นเกษตร , ปีที่ 48, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 19-24
2020 exวัฒวาทิตย์ ไชยแสนท้าว, exสุพจน์ กุลสอน, exพุทธพร วิวาจารย์, exสุจารี นนทโคตร, exชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลผลิตและองค์ประกอบของหม่อนผลลูกผสมเปิดในพื้นที่จังหวัดสกลนคร", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 25-30
2020 exกิตติยารัตน์ ชื่นใจ, exคุณระยา ไชยริบูรณ, exเฉลิมเกียรติ ศรีสุนนท, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, exประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, "ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 39-52
2020 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภพร ทัศนัยนา, exณัฐกร บุญทวี, "ประเมินทักษะการป้อนลูกสำหรับผู้ฝึกสอนแบดมินตันในภูมิภาค", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 60-69
2020 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, "การสูญเสียน้ำหนักระหว่างการวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอยทั้งหมดโดยไมโครเวฟ", วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 42-49
2020 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, "การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้ชั้นเลเยอร์ตัวกลางหลายชนิด", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-9
2020 exนางสาวจินดา จันดาเรือง, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, "Determination of biochemical compositions and antioxidant activities of Hom Mali 105 rice", SNRU Journal of Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 146-154
2020 exจิฬาพันธ์ เหล่าหาโคตร, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาต่อความรู้ในการใช้ยาพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัย และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุตอนต้นที่ป่วยโรคเบาหวาน ในอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร", วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 389-400
2020 inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Properties of Chiang Khruea Lateritic Soil and Their Applications for Civil Engineering", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 14-30
2020 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "ต้นทุน ผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticcus) ในจังหวัดสกลนคร", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 727-732
2020 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล, "การจัดการองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2", วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 20-28
2020 exนายราชิษ หล่มศรี, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์, "การใช้ Bacillus pseudofirmus ATCC 700159 ในการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต", วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) , ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 45-53
2020 inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำที่เกี่ยวข้องหลังเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ พ.ศ. 2560: กรณีศึกษาหนองหาร จังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1035-1051
2020 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, "พฤติกรรมและความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 12-21
2020 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, "ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริกของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 67-80
2020 inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายบัญชา ไชยสมคุณ, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะของกิจการเพื่อการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน: กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 121-133
2020 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฉัตรชัย พีระวัธน์กุล, "ความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม", ศรีนครินทร์เวชสาร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 445-450
2020 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ร่วมกับการออกกำลังกายด้วยยางยืดต่ออาการปวดหลังส่วนล่าง ความสามารถในการทำกิจกรรม และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในคนทำอาชีพทอผ้าย้อมคราม", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 27-40
2020 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดต่อการทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความกลัวต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม", ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 28-42
2020 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุญฑริกา อุบล, exศิริลักษณ์ จันดาแสง, exสุภารัตน์ ธรรมรังสี, exฉัตรชัย พีระวัธน์กุล, "ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานที่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม และไม่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม", วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 15-26
2020 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลสิทธิ จิระสันติมโน, "วิวัฒนาการความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับศพในประเทศไทย", วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 73-90
2020 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ปานกลางสูง และปานกลางต่ำและผลกระทบของการนำนโยบายไปปฏิบัติ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 166-189
2020 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างคุุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ", วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 117-136
2020 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม", วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 71-81
2020 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวนารัตน์ นาติโน, exวิไลวรรณ พัฒนาสันต์, exอภิเดช แสงดี, "การพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 832-843
2020 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเทพพิทักษ์ ปราณีตพลกรัง , inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, exสุมลฑา คำโฮง, "ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ที่เลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว", Thai Journal of Science and Technology , ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 821-831
2020 inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุไรรัตน์ ขันบรรจง, exจงกลนี พลวงศา, "การรอดชีวิตของเชื้อซัลโมเนลลาที่ปนเปื้อนในเปลือกไข่ไก่และการยับยั้งเชื้อซัลโมเนลลาที่ปนเปื้อนในเปลือกไข่ไก่ด้วยน้ำร้อน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2020, หน้า 691-698
2020 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exกรรณิการ์ มณฑา, "สภาพการพัฒนาและความต้องการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 1-12
2020 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์, inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของจำนวนรอบในการแช่เยือกแข็งและละลายน้ำแข็งและการใช้เอนไซม์ปาเปนต่อคุณภาพของเนื้อสุกร", วิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 194-208
2020 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรพล นิคงรัมย์, exนิวัฒน์ สุภีร์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสายพันธุ์ต่อคุณภาพใบมันสำปะหลังหมัก", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2020, หน้า 473-480
2020 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex กฤษฎา พันธะสา, exรณชัย ไขคำ, exณัฐวุฒ เนียมแดง, exอภิวัฒน์ ภูมิภักดิ์, inนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์, "อิทธิพลของวัสดุคลุมดินต่อการควบคุมวัชพืช ผลผลิตข้าวโพดหวาน และการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2020, หน้า 453-458
2020 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนาพร นนทะลุน, "กิจกรรมการย่อยโปรตีนของสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆของสับปะรดและมะละกอ", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 1087-1092
2020 exอภิเดช แสงดี, exนัฐนนท์ แจ้งสูงเนิน, exขนิษฐา สมตระกูล, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อ Streptomyces sp. ไอโซเลต SRF1 ในการควบคุมเชื้อรา Pestalotiopsis spp. สาเหตุโรคใบจุดในมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 213-223
2020 inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, exแมททิว ลอว์, "การเปรียบเทียบและการประเมินแบบจําลองการจับ-จับใหม่ สำหรับการประมาณจำนวนผ้ที่มีความผิดปกติของการใช้โอปิออยด์", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 49-57

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 36
2020 inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, exนางสาวมัลลิกา พันธุ์เทียม, "FACTORS AFFECTING MEMBERS’ PARTICIPATION IN THE BUSINESS OPERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVE IN THAILAND.", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจันทิศา แก้วทองมี, "WORK MOTIVATION AND EMPLOYEE COMMITMENT AFFECT ON EMPLOYEE RETENTION AT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN SAKON NAKHON CAMPUS", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายราชพฤกษ์ บรรเทาทุกข์, "ATTITUDES AND FACTORS AFFECTING ON THE DECISION MAKING ON BEEF CONSUMPTION AT SAKON NAKHON PROVINCE THAILAND", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสนิยาภรณ์ ราชวิชิต, "PERCEPTION AND ATTITUDE TOWARDS ON CUSTOMER DECISION MAKING ON CANNABIS PRODUCTS IN UPPER NORTHEAST OF THAILAND.", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปิยะฉัตร กัลยาบาล, "SOCIAL NORMS AND MARKETING MIX FACTORS TO DECISION MAKING CAR CARE SERVICES IN SAKON NAKHON PROVINCE THAILAND", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exนางสาวประกายเพชร์ ไชยตะมาตย์, "FACTORS INFLUENCING WORKING EFFICIENCY AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS: A CASE STUDY OF DOIKHAM FOOD PRODUCTS CO., LTD., THAILAND.", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN SWITZERLAD 2019, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittichok Maneekanto, "CONSUMER BEHAVIOR AND MARKETING MIX FACTORS AFFECTING ON MOBILE PHONE BUYING DECISION OF CUSTOMER IN THAUTHEN DISTRICT, NAKHON PHANOM PROVINCE", The 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Switzerland, 15 - 17 มกราคม 2020, Zurich-Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatnaree Srirueang, "FACTORS INFLUENCING DECISION ON HOUSING LOAN SERVICE SELECTION OF KRUNG THAI BANK IN SAKON NAKHON PROVINCE", The 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Switzerland, 15 - 17 มกราคม 2020, Zurich-Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuttakant Tayangkanon, "FACTORS INFLUENCING CUSTOMER DECISION MAKING ON PURCHASING KING LCE BRAND IN PATHUMTANI PROVINCE", The 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Switzerland, 15 - 17 มกราคม 2020, Zurich-Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungnapha Sriboon, "THE INFLUENCE OF DECISION ON CAREER PATH CHOICE AND JOB SATISFACTION ON EMPLOYEE ENGAGEMENT OF CAR LOAN BUSINESS IN KHON KAEN PROVINCE", The 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Switzerland, 15 - 17 มกราคม 2020, Zurich-Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAruneeTerdbaramee, "FACTORS INFLUENCING CUSTOMER DECISION MAKING ON DRUGSTORE SELECTION IN BANGKOK AREA", The 2019 International Academic Multidisciplines Research Conference in Switzerland, 15 - 17 มกราคม 2020, Zurich-Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exนางสาวสุจิตรา แนบชิด, "Factors Affecting Service Satisfaction of The Internal Audit Unit: A Case Study of Mukdahan Provincial Administrative Organization, Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exนางสาวสุนิสา กิมยงค์, "The Satisfaction Toward Service Quality of the Secretary Office, Faculty of Public Health, Kasetsart University Chalemphrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exนายอภิชาติ เหง้าวิชัย, "Factors Influencing Individual Retirement Plan Saving Behavior of teachers in Nongkhai Province, Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, exนางสาวกาญจนา การีชุม, "FACTORS AFFECTING CUSTOMER LOYALTY AND WORD-OF-MOUTH: A CASE STUDY OF BNB RUBBER CO., LTD., THAILAND.", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCESTOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนายเทพทัต อนนทสีหา, "Factors Affecting on Firm Success : A Case Study of Social Enterprise In Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCESTOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนายบุณยวรรษ สุระขุนทด, "The Factors Affecting the Decision to Rent Private Dormitory of Naresuan University, Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวรสธร วรหาญ, "Influence of Marketing Mix Factors Affecting on Customer Loyalty via Customer Satisfaction and Customer Acceptance: A Case Study Motorcycle Parts Stores Muang District Sakon Nakhon Province Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนายจิรวัฒน์ คำทะเนตร, "Factors Which Affect Customers’ Loyalty Toward The Recycle Store in Phanna Nikhom District Sakon Nakhon Province Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวทหัยภัทร นำภา, "Human Resource Management Affecting Organizational Commitment and Quality of Working Life among Employees of the Siam Commercial Bank Public Company Limited, Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนางสาวกัญญาพัชร อินทรพาณิชย์, "Dynamic Technology Capabilities, Knowledge Management Process Excellence, and Firm Performance: from E-Commerce Businesses in Thailand", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกันต์ภัสสรณ์ เอกปณิธานพงศ์, "Brand engagement influence on trust, loyalty, and decision making on stationery Store at Sakon Nakhon Province", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกฤษณ์ อุดรทรัพย์, "The Impact of Entrepreneurship and Innovation on Business Performance of Buffet Restaurant Business", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพัชนิดา ไพศาล, "Strategic Leadership and Employee Engagement the Antecedent of Performance of KASIKORNBANK Public Company Limited", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐรินทร์ ถาวรพิศาลดิลก, "The Impact of Quality of Work Life on Employee Organization Commitment of Construction Business", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุถักดิ์ อ่อนตาจันทร์, "The Impact of Innovation on Brand Loyalty through Customer Satisfaction of Hotel Business in Nakhon Phanom Province", INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS EDUCATION SOCIAL SCIENCES TOURISM AND TECHNOLOGY IN SWITZERLAND 2020, 15 - 17 มกราคม 2020, Lucerne สมาพันธรัฐสวิส
2020 exนางสาวมัลลิกา, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, "Feasibility Study of Crude Palm Oil Quality Improvement by Microwave Heating Using Response Surface Methodology for Community Palm Oil Mill.", Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON2020): Chemistry of Catalyzing Sustainability and Prosperity, 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDOUANGMALA CHANNYAVONG, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting the Administrative Work performance of public Health Officers in Savannakhet Province, lao PDR", International Conference on Automation Science and Engineering (ICASE-20). 7-12 March 2020, Sheraton Seoul D Cube City Hotel 662 Gyeongin-ro, Sindorim-dong, Guro-gu, Seoul, South Korea , 9 มีนาคม 2020, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2020 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exDr. Sermpong Sairiam, "Accumulation of heavy metals in non-polluted soil and leaves in Bangpu Nature Education Center Samut Prakan Province, Thailand", Challenges in Environmental Science and Engineering CESE-2020, 7 - 8 พฤศจิกายน 2020, Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน
2020 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Change Detection of Land Cover and Land Use Using Remote Sensingand GIS Techniques in Nong Han Wetland in Thailand", Methodologies Supportive of Sustainable Development in Agriculture and Natural Resources Management: Selected Cases in Southeast Asia, 12 - 16 ตุลาคม 2020, Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2020 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigating University Characteristics on Personality Traits", 11th Global Conference on Business & Social Sciences , 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "The Role of Entrepreneurial Self-Efficacy and Entrepreneurial Passion in Firm Performance", 11th Global Conference on Business & Social Sciences , 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, "A Conjoint Analysis of Consumer Preferences for Chili Products: A Case Study on Chili Sauce", 11th Global Conference on Business & Social Sciences , 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2020 inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors affecting Brand Loyalty on Green Product Consumption", 11th Global Conference on Business & Social Sciences, 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์, inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์, "Financial Literacy and Retirement Planning of Working-Age People", 11th Global Conference on Business & Social Sciences, 11 - 12 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, "Improving Thai Word Segmentation using HMM: A Case Study of Sentiment Analysis", 2020 24th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 3 - 5 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 71
2020 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภกิตติ์ เบญจพิพิธ, exเพ็ญนภา แก้วจำปา, exผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, "การศึกษาสภาวะการบ่มของใบหม่อนต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ", ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21, 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจษฎา สวนบ่อแร่, exฤทธี มูลโคตร, exไกรวิท มงคลสกุลฤทธิ์, "ต้นแบบการจำแนกขยะอัตโนมัติเชิงรูปภาพบนระบบสมองกลฝังตัว", The 8th ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUCC2020), 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนพล สุขาวงค์, exนางสาวยุพาภรณ์ สารสอน, "การใช้ประโยชน์ตะกอนน้ำประปาปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนภายใต้สภาพดินปนกรวด", งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21, 27 - 28 มกราคม 2020, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชราภรณ์ โสภาเวส, "การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยใช้เทคนิค real-time PCR เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายจากยีน leucyl-tRNA synthetase", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12, 28 มีนาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงค์นิด พระไชยบุญ, "การตรวจหาเชื้อ Fusarium oxysporum f.sp. cubense ในหน่อกล้วยด้วยเทคนิค Nested PCR", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12, 28 มีนาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพร วงษ์ภักดี, "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะเขือเทศโดยการประเมินการต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองและการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมแบบสนิปส์", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12, 28 มีนาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMiss Dalin UM, "Genetic Variations of Waxy Gene in Landrace Rice Varieties", การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 , 28 มีนาคม 2020, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 exมโน พรหมดี, exก้องรัฐ, inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการทดสอบซึมผ่านน้ำวิธีวัดในห้องปฎิบัติการกับในสนามของคอนกรีตพรุน", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 15, 25 - 27 มีนาคม 2020, ระยอง ประเทศไทย
2020 inนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร. อนุสรณ์ บุญปก, "อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้าท่าในลุ่มน้ายมตอนบน", การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9, 23 - 24 มกราคม 2020, พะเยา ประเทศไทย
2020 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประมง เบกไธสง, อาจารย์, inนางสาวสุดาทิพย์ แสนสุภา, exกุสุมา ทองห่อ, exสุนิสา นนยะโส, "การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP บ้านหนองหอย ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 5, 28 - 29 พฤษภาคม 2020, เมือง ชุมพร ประเทศไทย
2020 exชลทวี นาทวีไพโรจน์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตะลัย KU.CSC.", The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exธนพล โยธานัก, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อะราวน์ดฺเคยูซีเอสซี", The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exศุภกฤต ภาดี, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "KU.CSC. เพลส โนทิไฟ แอป", The 8th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2020, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ, "การพัฒนาเครื่องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดขนาดเล็กสำหรับลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้พลังงานความร้อนร่วมสำหรับชุมชน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2020 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ, exธีราพร วรรณสิริภูมิ, exธัญพร ขาวงาม, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเม่าหลวง (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.)", การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 Research and Innovations for All , 3 - 4 กันยายน 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอธิวัฒน์ ธันย์วัชรมงคล, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตสถานีงานทากาวกระจกหน้ารถยนต์ กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5 , 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exสาวิตรี เปลี่ยนผึ้ง, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมปัง", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, จันทบุรี ประเทศไทย
2020 exฉัตรวิมล หลงทอง, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การหาจำนวนโรงสีข้าวและพื้นที่จัดตั้งโรงสีข้าวที่เหมาะสมในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exสุธรีนุช ไวยพันธ์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การลดของเสียจากปัญหาการชุบนิกเกิลไม่ติด กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exน้ำผึ้ง ยินดี, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น สำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้กู้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exบุณยาพร พูดดี, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exธีระวัฒน์ พุทธกัง, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การลดปัญหาของเสียจากเม็ดฝุ่นในกระบวนการพ่นสีกันชนท้ายรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องยนต์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exวรัญญา ฤทธิธรรม, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้หลักการควบคุมด้วยการมองเห็น โดยการจัดทำปฏิทินเฝ้าระวังวันหมดอายุยา กรณีศึกษาโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exระพีพัฒน์ พิมพ์มีลาย, exอรสา แสนดี, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงสมดุลสายการประกอบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ผลิตอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 5, 3 - 4 กันยายน 2020, เมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย
2020 exฐิติโชติ โกสม, exสุพัฒน์ อาสนะ, exธีรศักดิ์ พาจันทร์, exสุทิน ชนะบุญ, exวรรณศรี แววงาม, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2020 exปภาวดี จโนภาส, exสุพัฒน์ อาสนะ, exลำพึง วอนอก, exวรรณศรี แววงาม, exกฤชกันทร สุวรรณพันธุ์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการใช้บริการอาหารเดลิเวอรี่และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2020 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exนายอำนาจ ชะเวรัมย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน HFC-32 ที่ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายใต้สภาวะความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ME-NETT 2020) , 15 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2020 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exนายนุลักษ์ ผิวไหมคำ, "การปรับแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อใช้แก้ปัญหาการขออนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ME-NETT 2020) , 15 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2020 exนางสาวพฤษภา ทิพฤาตรี, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายพงศธร จันทาศรี, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบต้นแบบระบบจัดการความปลอดภัยสำหรับเครื่องยนต์ดัดแปลงใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง และสำหรับเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ME-NETT 2020), 15 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยลดา ชาวไทย, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทางานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในเขตอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exจุติมา เจินธรรม, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยองค์การและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจีนขพัษฐ์ บุดดา, "อิทธิพลของสมรรถนะในงานและแรงจูงใจในงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานศาลยุติธรรมประจาภาค 4", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exพรรณอร พัฒนะโชติ, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยภายในองค์การที่มีอิทธิพลต่อความส้าเร็จของน้าดื่มบรรจุขวดในเขตอ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม: มุมมองผู้บริโภค", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exชญานี เวียนศรี, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณภาพการบริการและการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีต่อความภักดีของลูกค้าอู่ซ่อมรถยนต์ ในจังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจาปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลวรรณ นาโสก, exไกรศร รันชิตโคตร, exพัชรี อาญาเมือง, exดรุณี จันทร์ทอน, exศิริลักษณ์ แก้วมะ, exดารุณี วาวิไลย, "ข้อเสนอเชิงนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกไปปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, อ.เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, exขจีวรรณ แสนภักดี, exธีรภัทร์ โพธิ์จันทร์, exพัชรินทร์ สุขวรรณ์, exวิภาดา ฮังชัย, exหนึ่งฤดี คุณคง, exชนกานต์ โฆษิตจิรนันท์, "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา บ้านท่าวัด ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, สกลนคร ประเทศไทย
2020 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, exเกร็ดเพชร ชัยสมร, exจันทรธิมาศ วัชรศิริ, exจิรายุส ไชยโคตร, exธัญพัฒน์ สอนกระโจม, exพรชัย ลิ้มกูล, exสริวิภา วงษ์พฤกษา, "เครือข่ายทางสังคมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, สกลนคร ประเทศไทย
2020 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษณะ เตชะเต่ย, exขนิษฐา ทาหล่อน, exพัทธ์ธีรา เหล่าหว้าน, exวลัยพรรณ กล้วยจำนงค์, exชามาวีร์ พงษ์พันธ์, exญานิกา เพ็ชรไทย, "ปัจจัยภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะหลักของการบริหารงานในเขตเทศบาลนครสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exอัญชีพร พุฒลา, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาความสัมพันธ์ของผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (AUCC2020), 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวอารดา ตรันเจริญ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนภูมิภาค", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวพรทิวา ว่องไว, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่อุดรธานี", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาววิชาดา ทวีวงศ์เจริญ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการที่เป็นเลิศของพนักงานธนาคารออมสินภาค 10", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exMr. Souksavath Sengsoulichanh, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นทางการเงิน Bcel One กรณีศึกษา: ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน สาขาสะหวันนะเขต แห่ง สปป.ลาว", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exMrs. Xaychaleun Inthichack, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการเงินโอนด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ MoneyGram: กรณีศึกษาธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) สาขาสะหวันนะเขต", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 " นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวชุติพันธุ์ วิฑูรชิตพงศ์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "การพยากรณ์มูลค่าการส่งออก กรณีศึกษา โกโก้ 3 in 1 แบบซอง", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวอรอนงค์ มงคลล้อม, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยผ่านความผูกพันขององค์การ กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน สังกัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวโชติรส สุภิญโญ, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "ความสามารถในการปรับตัวของพนักงานในองค์การที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exMrs. Nguyen Thi Hoa, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, "อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน กรณีศึกษา ช่างทอผ้า บริษัท เอ.อี.ซี. 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนายนิคม ปุกแก้ว, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "การมุ่งเน้นการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ความสามารถของพนักงานที่มีคุณค่า และการเรียนรู้ลูกค้าอย่างชาญฉลาด ที่มีผลต่อ ผลการดำเนินงานของกิจการ โดยผ่าน กลยุทธ์ทางการแข่งขัน กรณีศึกษา ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวมัญฑิรา ปัญญาประเสริฐ, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า และความผูกพัน ที่มีต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวนันทิดา ผาอินดี, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสบการณ์และความผูกพันของลูกค้าในกลุ่มจังหวัดสนุกที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตลาดออนไลน์ SHOPEE", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020 - 28 เมษายน 2021, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวศิริภา กงแก้ว, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ต่อการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวฐณัฐฐิณีช์ สุขสร้อย, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวเปรมกมล พ่อหลอน, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, "ความพึงพอใจของสมาชิกต่อคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exMr. Vanhnasith Sanamisay, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท CBF PHARMACEUTICAL FACTORY สาขาสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวจิรภัทร เวียงวัฒนชัย, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ธรรมาภิบาล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และความผูกพันต่อองค์การปัจจัยเชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางยุภาภรณ์ เจริญสุข, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อนวัตกรรมของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวนุชนาฎ แก้วจันทร์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพด้านการให้บริการต่อความภักดีต่อสถาบันอุดมศึกษา", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาววันวิสา ภาเจริญสุข, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นำและคุณลักษณะของทีมต่อผลงานของทีมของ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวเสาวลักษณ์ แสนเมือง, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTAM ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 " นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนายภูวไนย ดอนศิลา, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์รายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา การเกิดโรคระบาด COVID-19 ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวปภัสสร มัสการ, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีศึกษา : เขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวอัญชลี อินทร์เกษา, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวหทัยชนก ปัจฉิมบูรณ์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนพิเศษที่โรงเรียนสอนพิเศษคุมอง สาขา ถนนสุขเกษม จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนาพร นนทะลุน, "กิจกรรมการย่อยโปรตีนของสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆของสับปะรดและมะละกอ", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21, 27 - 28 มกราคม 2020, ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exกฤษณา กลางจันทา, exสุพัฒน์ อาสนะ, exวรรณศรี แววงาม, exพิทยา ศรีเมือง, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรู้เท่าทันสื่อและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 , 28 พฤศจิกายน 2020, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2020 inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเขมิกา จำปาแพง, exดวงฤทัย อุปโคตร, exณัฐพล งิ้วพรหม, "การประเมินภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563, 28 พฤศจิกายน 2020, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2020 inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผ่องพรรณ มีพรหม, exจิตรลดา ฦาชา, "ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถาบันระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษาในจังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2020 exปัทมพร สุวรรณ, exปรีญานุช สุกใส, exปาริชาติ ปากหวาน, exพัชรินทร์ แสงเดช, exพิชญธิดา พฤกษา, exภานุวัฒน์ จันตา, exรัตติกาล ผิวบาง, exรุ่งทิวา ยันสูงเนิน, exวิภาพร เจ็ดรัม, exอารียา ไชยตะมาตย์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนและหลังสถานการณ์โควิด-19", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 , 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exอโณทัย ลามเพ็ญ, exกมลชนก งอยแพง, exไข่มุก แสงโคตรมา , exจริยา รื่นรส , exจิราภรณ์ สุนีศรี , exธณัฐฐา น้อยบาท , exปนัดดา สงตลาด , exพรภิรมย์ นันศรีทอง, exภัสชลิตา คะปัญญา, exมุฑิตา ยางธิสาร , inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 exจิราภรณ์ นนทจันทร์, exณัฐรียา เอกวุธ , exณิชารีย์ ฝ่ายอินทร์ , exนิติยา กาแก้ว, exนิรชา ศรีคําพา, exบัณฑิตา ปิ่นทอง , exสุชัญญา แสงนิกุล , exสุธาสิณี วอดจันทึก, exอมลวรรณ ปิดตาโส, exอรยา ประทุมแก้ว , exอัญชริน มหัตกุล , inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 6
2020 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าจากหมากเม่าและสมุนไพรธรรมชาติ", Kasetsart University, 2020
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "สูตรอาหารข้นสำหรับไก่ไข่ที่มีใบพริกสายพันธุ์เหลืองทองเป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2020
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "สูตรอาหารข้นสำหรับไก่เนื้อที่มีกากหมากเม่าเป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องรีดสกัดน้ำมันจากตัวอ่อนของด้วงสาคูแบบให้ความร้อนรอบตัวถัง", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องรีดสกัดน้ำมันจากตัวอ่อนของด้วงสาคูแบบให้ความร้อนด้านบนถัง", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการเก็บรักษามะขามเปียก", Kasetsart University, 2020

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2020]