Conference

การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน"
ชาติ
28 พฤศจิกายน 2020
สกลนคร ประเทศไทย
-