ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2022

128

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

57

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

63

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

5

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 92
2022 inนางสาวนุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์, อาจารย์, exRobert Brian Smith, "Thailand: Legislative Response to Torture & Enforced Disappearances", Australian Journal of Human Rights, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1-21
2022 exRobert Brian Smith, inนางสาวนุชรี นุชคุ้ม สมิทธ์, อาจารย์, "A Tale of Two Pandemics: Fake News and COVID-19", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 677-682
2022 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, inนายธารินทร์ รัตนบุญทา, อาจารย์, exศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร, inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, "Study of Electrochemical Properties of Compared Indigo for Metal–Semiconductor–Metal Diode", Applied Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2022, หน้า 11507-11516
2022 inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWongsurawat, T., exJenjaroenpun, P., inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Plasmidome in mcr-1 harboring carbapenem-resistant enterobacterales isolates from human in Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022
2022 exนายพงศ์เทพ ถาบุตร, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "The Distribution of Mobile Colistin-Resistant Genes,Carbapenemase-Encoding Genes, and Fluoroquinolone-ResistantGenes in Escherichia coli Isolated from Natural Water Sources in Upper Northeast Thailand", Antibiotics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022
2022 exRangubpit, W., inดร.อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์, inนางดานัย แสงทอง, อาจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStich, R.W., inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Observing How Glutathione and S-Hexyl Glutathione Bind to Glutathione S-Transferase from Rhipicephalus (Boophilus) microplus", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2022
2022 exGunun, N., inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPolyorach, S., exKaewpila, C., inนายธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์, exSanjun, I., exCherdthong, A., exWanapat, M., exGunun, P., "Utilization of Mao (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) Pomace Meal to Substitute Rice Bran on Feed Utilization and Rumen Fermentation in Tropical Beef Cattle", Veterinary Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022
2022 inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, exGrisdanurak, N., exWantala, K., "Valorization of cannabis waste via hydrothermal carbonization: solid fuel production and characterization", Environmental Science and Pollution Research, พฤศจิกายน 2022
2022 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Human Streptococcus suis Infections in Thailand: Epidemiology, Clinical Features, Genotypes, and Susceptibility", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1-12
2022 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Feasibility Study of Creating Spaces for Cultural Tourism under the Floating Market Concept at Nong Han Lake, Sakon Nakhon, Thailand", International Journal of Innovative Science and Research Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1564-1568
2022 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Oral Health and Well-being of Elderly During and Post COVID-19 Outbrake", Journal of International Dental and Medical Research , ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, หน้า 1672-1677
2022 exนานสหรัฐ จันทุม, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exProfessor Sadik Kaskac, "FINDING CONDITIONS IN REPROCESSING OF GLASS WOOL WASTE AS A HEAT INSULATOR", Journal of Thermal Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2022, หน้า 245-256
2022 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHjelm, K., "Knowledge on diabetes and its related factors among the people with type 2 diabetes in Thailand: a cross-sectional study", BMC Public Health, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022
2022 exAbe, R., exAkeda, Y., exSakamoto, N., exTakeuchi, D., exSugawara, Y., exYamamoto, N., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exMatsumoto, Y., exMotooka, D., exLaolerd, W., exSantanirand, P., exSuzuki, M., exShibayama, K., exTomono, K., exIida, T., exHamada, S., "A Nationwide Plasmidome Surveillance in Thailand Reveals a Limited Variety of New Delhi Metallo-b-Lactamase-Producing Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae Clones and Spreading Plasmids", Journal of Clinical Microbiology, ปีที่ 60, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022
2022 exChularat Chaiyapet, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Risk Factors of Severity of Road Accident Injury Incidence At Kut Bak district Sakon Nakhon Province, Thailand", Res Militaris, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2022, หน้า 835-843
2022 exJANA LEONG-SKORNICKOVA, inนายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์, อาจารย์, exS. Niwesrat, exS.Q. Lim, "Curcuma lindstromii (Zingiberaceae: Zingiberoideae), a new species from southeastern Thailand", Gardens' Bulletin Singapore , ปีที่ 74, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, หน้า 243-250
2022 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cassava pulp added to fermented total mixed rations increased tropical sheep’s nutrient utilization, rumen ecology, and microbial protein synthesis", Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, หน้า 754-760
2022 exรัชธิดา เดชอุดม, exศานต์ เศรษฐชัยมงคล, inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน, exอัจฉริยา สุริยา, exชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา, "Factors affecting bacterial community dynamics and volatile metabolite profiles of Thai traditional salt fermented fish", Food Science and Technology International, ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, มกราคม 2022, หน้า 1-9
2022 exWarin Rangubpit, inดร.อุโฆษ สุวรรณ, อาจารย์, inนางดานัย แสงทอง, อาจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoger W. Stich, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Elucidating structure and dynamics of glutathione S-transferase from Rhipicephalus (Boophilus) microplus", Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, กันยายน 2022, หน้า ---
2022 exPrakob Saman, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อภิเดช แสงดี, exSomporn Wongpakdee, exLadawan Rattanapolsan, inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatcharaporn Suwor, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Grafting Compatibility, Scion Growth, and Fusarium Wilt Disease Incidence of Intraspecific Grafted Tomato", Journal of Horticultural Research, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, หน้า 95-104
2022 exKittisak Nuanchum, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Related to Preventive Behavior towards COVID-19 among People in Rural Area of Thailand", NeuroQuantology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 3612-3619
2022 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล, exศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, "Respiratory symptoms and their association with exposure to respiratory dust among indigo-dyed cotton workers", Archives of Environmental & Occupational Health, ปีที่ 77, ฉบับที่ 5, มกราคม 2022, หน้า 356-361
2022 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Contribution to resource, administration, and public entrepreneurship on organizational development of local organization", Journal of Management Information and Decision Science, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 1-11
2022 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPranee C. Lundberg, "Psychological distress and health-related quality of life among women with breast cancer: a descriptive cross-sectional study", Supportive Care in Cancer, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 3177-3186
2022 exQianrui Wang, exBert Spenkelink, inดร.รุ่งนภา บุญภวา, อาจารย์, exIvonne M.C.M. Rietjens, "Use of Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling to Predict Human Gut Microbial Conversion of Daidzein to S-Equol", Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 343-352
2022 exPatchanok Apiwattanasiri, exRatchanee Charoen, exSriwiang Rittisak, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSakwiboon Jantrasee, exรศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, "Co-encapsulation efficiency of silk sericin-alginate-prebiotics and the effectiveness of silk sericin coating layer on the survival of probiotic Lactobacillus casei", Food Bioscience, ปีที่ 46, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 101576-1-10
2022 exMr. Sokvibol Chuob, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, "Antibiotic Resistance of Lactic Acid Bacteria Isolated from Cambodian Fish PasteProduct", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-9
2022 inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSoukbandith Pheungsomphane, inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antidesma thwaitesianum Mull. Arg. Fruit Juice, Its Phytochemical Contents, Antimicrobial Activity, and Application in Chiffon Cake", International Journal of Food Science, ปีที่ 2022, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 1-7
2022 exนงค์นิด พระไชยบุญ, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "NOVEL SPECIFIC PRIMERS FOR THE SPECIFIC DETECTION OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE BASED ON SYBR GREEN REAL-TIME PCR", Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2022, หน้า e4767-e4767
2022 exVo, T.-H.-N., exDireksin, K., exRattanadilok-Na-phuket, N., exNutravong, T., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Multidrug Resistance and Serotype Distribution of Salmonella Enterica Isolated from Homemade Recipe Fermented Ground Pork (Nham) in Northeastern Thailand", Trends in Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022
2022 exPongput, N., exSuwanlertcharoen, T., inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, exChunkao, K., "Creating a Rainfall-Runoff Model for Measuring Streamflow from First-Order and Ungauged Headwaters of the Tropically Medium-Sized Watersheds in Northern Thailand", EnvironmentAsia, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 60-69
2022 exNattamol Phetburom, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphachai Nuanualsuwan, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Phenotypic and molecular characterization of ?-lactamase and plasmid-mediated quinolone resistance genes in Klebsiella oxytoca isolated from slaughtered pigs in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 309-315
2022 exSaenhom, N., exKansan, R., inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of in-house cefoxitin screening broth to determine methicillin-resistant staphylococci", Heliyon, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exKajeekul, R., exInsiripong, S., exRiwlord, A., exPoomchuchit, S., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Francisella sp., a Close Relative of Francisella orientalis, Causing Septicemia with Cholestatic Hepatitis in a Patient with Anti-Interferon-? (IFN-?) Autoantibodies", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exSaenhom, N., inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Distinguishing Clinical Enterococcus faecium Strains and Resistance to Vancomycin Using a Simple In-House Screening Test", Antibiotics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022
2022 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPao-Chuan Hsieh, "Effect of Black Bean Koji Enzyme on Fermentation, Chemical Properties and Biogenic Amine Formation of Fermented Fish Sauce", Journal of Aquatic Food Product Technology , ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 259-270
2022 exLundberg, P.C., inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Life situations of Swedish women after mastectomy due to breast cancer: A qualitative study", European Journal of Oncology Nursing, ปีที่ 57, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMarcelo Gottshalk, "Zoonotic infection and clonal dissemination of Streptococcus equi subspecies zooepidemicus sequence type 194 isolated from humans in Thailand", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 69, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2022, หน้า 1-12
2022 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intellectually Developed Model for Community Participatory Management of Child Care Centers during the COVID-19 Outbreak", European Journal of Contemporary Education, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 81-88
2022 exธงชัย บทมาตย์, inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "The state intermittent feedback control of exponential stability for linear system with mixed time-varying delays", RESEARCH IN MATHEMATICS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 1-10
2022 exKheeree, N., exKuptawach, K., exPuthong, S., exSangtanoo, P., inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonserm, P., exReamtong, O., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKarnchanatat, A., "Discovery of calcium-binding peptides derived from defatted defatted lemon basil seeds with enhanced calcium uptake in human intestinal epithelial cells, Caco-2", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022
2022 exMr. Sokvibol Choub, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of biogenic amine level from Cambodia fermented fish products", Food Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน 2022, หน้า 294-302
2022 exSakchaiNaenudon, exAnousit Vilaivong, inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeerachartTangchirapat, exAmpol Wongsa, exVanchai Sata, exPrinya Chindaprasirt, "High flexural strength lightweight fly ash geopolymer mortar containing waste ?ber cement", Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exPetermann-Rocha, F., exParra-Soto, S., exPell, J.P., exGray, S.R., exCelis-Morales, C., exHo, F.K., "Types of diet, obesity, and incident type 2 diabetes: Findings from the UK Biobank prospective cohort study", Diabetes, Obesity and Metabolism, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศราวุธ บุตรดาวาปี, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic diversity and relationships of Dipterocarpus alatus Roxb. (Dipterocarpaceae) on island in freshwater lake and nearby mainland", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 351-362
2022 exWen, M., exPan, Q., exJouanno, E., exMontfort, J., exZahm, M., exCabau, C., exKlopp, C., exIampietro, C., exRoques, C., exBouchez, O., exCastinel, A., exDonnadieu, C., exParrinello, H., exPoncet, C., exBelmonte, E., exGautier, V., exAvarre, J.-C., exDugue, R., exGustiano, R., exTrแบงn Thแป‹ Thรบy, H.ร ., exCampet, M., inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRibolli, J., exde Almeida, F.L., exDesvignes, T., exPostlethwait, J.H., exFloi Bucao, C., exRobinson-Rechavi, M., exBobe, J., exHerpin, A., exGuiguen, Y., "An ancient truncated duplication of the anti-Mรผllerian hormone receptor type 2 gene is a potential conserved master sex determinant in the Pangasiidae catfish family", Molecular Ecology Resources, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exMariela Segura, exNahuel Fittipaldi, exMarcelo Gottschalk, "Sociocultural Factors Influencing Human Streptococcus suis Disease in Southeast Asia", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2022, หน้า 1190-1-13
2022 exKim, H., exNonlaopon, K., inนางสาวสุภัคนรี สัตตะโส, อาจารย์, "BASIS OF TELEGRAPH EQUATIONS FOR LOSSLESS TRANSMISSION LINES OBTAINED BY LAPLACE TRANSFORM", JP Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 81-89
2022 exMontri Sangsuriyun, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, "Effects of Cooling Conditions on Mechanical Properties and Wear Performance of JIS S46C Steel Coated by Wire Arc Spray", Key Engineering Materials, ปีที่ 913, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 265-270
2022 inนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, exปิยนุช ใจแก้ว, exVanissorn Vimonsatit, "กำลังยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมกับคอนกรีตที่ผสมเถ้าชานอ้อย", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 562-573
2022 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มุมมองของผู้บริโภคไทยต่อระดับจริยธรรมทางการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภค", Humanities and Social Sciences Letters, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, หน้า 213-222
2022 inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, exChansiriwat, W., exPalalerd, S., exKhunphonoi, R., exKumsaen, T., exWantala, K., "Light biofuel production from waste cooking oil via pyrolytic catalysis cracking over modified Thai dolomite catalysts", Carbon Resources Conversion, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 177-184
2022 exWang, X., exBlanken, P.D., inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPetchprayoon, P., exThaler, P., exNouvellon, Y., exGay, F., exChidthaisong, A., exSanwangsri, M., inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, exChantuma, P., inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, exKaewthongrach, R., inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "Carbon and Water Cycling in Two Rubber Plantations and a Natural Forest in Mainland Southeast Asia", Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, ปีที่ 127, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022
2022 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects on Mental Health and Subjective Well-being of Thai Marriages with Foreigners During COVID-19 Pandemic", Journal of Positive Psychology and Wellbeing , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 863-870
2022 inนายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์, อาจารย์, inดร.จุฑามาศ กองผาพา, อาจารย์, inดร.สุคนธ์ทิพย์ เวียนมานะ, อาจารย์, exN. Kunlapa, exJANA LEONG-SKORNICKOVA, "Curcuma stahlianthoides (Zingiberaceae), a new species from northeastern Thailand dispersed by ants", Blumea - Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants, ปีที่ 67, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022, หน้า ึ71-75
2022 exTalangkun, S., inนายธรรมะสุข มิ่งเมือง, อาจารย์, "Characterization and mechanical properties of AA1100 aluminium alloy coated on a metakaolin substrate produced by the spot friction surfacing process", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 603-611
2022 inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, "Combining SVM and Human-Pose for a Vision-Based Fall Detection", ICIC Express Letters, Part B: Applications , ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1177-1187
2022 exYan, M., exFang, W., exFeng, H., exZHANG, Y., exWibowo, H., inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, exRahim, D.A., "Performance evaluation of Zn-Fe adsorbent for H2S adsorption during biogas purification", Biomass Conversion and Biorefinery, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 exChuwattanakul, V., exWongcharee, K., exPimsarn, M., inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChamoli, S., exEiamsa-Ard, S., "Effect of conical air distributors on drying of peppercorns in a fluidized bed dryer: Prediction using an artificial neural network", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 36, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
2022 exMi Yan, exYan Zhang, exNurak Grisdanurak, exHaryo Wibowo, exCaimeng Yu, inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, "CO2 adsorption on Cu-BTC to improve the quality of syngas produced from supercritical water gasification", Biomass Conversion and Biorefinery, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exMi Yan, exQun Huan, exYan Zhang, exWei Fang, exFeng Chen, exAgamuthu Pariatamby, inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, exHaryo Wibowo, "Effect of operating parameters on CO2 capture from biogas with choline chloride—monoethanolamine deep eutectic solvent and its aqueous solution", Biomass Conversion and Biorefinery, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ช่องทางการตลาดพริกสดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 637-644
2022 exEamudomkarn, C., exPitaksakulrat, O., inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanasuwan, S., exWatwiengkam, N., exArtchayasawat, A., exBoonmars, T., "Prevalence of Ehrlichia-, Babesia-, and Hepatozoon-infected brown dog ticks in Khon Kaen Province, Northeast Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1699-1705
2022 exThanaporn Ouppamong, exNirawan Gunun , exChayapol Tamkhonburee, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChatchai Kaewpila, exPiyawit Kesorn, exThachawech Kimprasit, exAnusorn Cherdthong 5, exMetha Wanapat, exSineenart Polyorach, exSuban Foiklang, exPongsatorn Gunun, "Fermented Rubber Seed Kernel with Yeast in the Diets of Tropical Lactating Dairy Cows: Effects on Feed Intake, Hematology, Microbial Protein Synthesis, Milk Yield and Milk Composition", Veterinary Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 360
2022 exPongsatorn Gunun, exAnusorn Cherdthong , inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMetha Wanapat, exSineenart Polyorach, exSungchhang Kang, exWalailuck Kaewwongsa, exNirawan Gunun , "The Effect of Phytonutrients in Terminalia chebula Retz. on Rumen Fermentation Efficiency, Nitrogen Utilization, and Protozoal Population in Goats", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2022, หน้า 1-9
2022 exNirawan Gunun , exThanaporn Ouppamong, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnusorn Cherdthong , exMetha Wanapat, exSineenart Polyorach, exChatchai Kaewpila, exSungchhang Kang, exPongsatorn Gunun, "Effects of Rubber Seed Kernel Fermented with Yeast on Feed Utilization, Rumen Fermentation and Microbial Protein Synthesis in Dairy Heifers", Fermentation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 288
2022 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Carcass and meat quality of broiler chickens reared on herb residues", Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 204-214
2022 exนางสาวพัชราภรณ์ ภูสมยา, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of hazard analysis and critical control points concept for rural bottled drinking water production process", Urban Water Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 10, กันยายน 2022
2022 exChindaprasirt, P., exLao-un, J., inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhoo-ngernkham, T., exWongsa, A., exSata, V., "Thermal insulating and fire resistance performances of geopolymer mortar containing auto glass waste as fine aggregate", Journal of Building Engineering, ปีที่ 60, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022
2022 inดร.สรรพสิทธิ แปลงแก้ว, อาจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, exStalder, K.J., "Genetic parameter estimates for alternative growth traits and their relationship with the absolute and relative growth rates of Thai black-bone chickens", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2022
2022 exMohd Amirul Fitri A. Rahim, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaisit Chanpum, exLaun Palawong, ex Panuwat Kantee, exNor Diyana Dian, exInke Nadia D. Lubis, exPaul C. S. Divis, exAkira Kaneko, exKevin K. A. Tetteh, exZulkarnain Md Idris, "Seroepidemiological surveillance, community perceptions and associated risk factors of malaria exposure among forest-goers in Northeastern Thailand", Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 953585, สิงหาคม 2022, หน้า 01-14
2022 exชนิดา แซ่หว่อง, inนายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์, อาจารย์, exรศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร, "Combined effects of high irradiance and temperature on the photosynthetic and antioxidant responses of Thalassia hemprichii and Halophila ovalis", Botanica Marina, ปีที่ 65, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2022, หน้า ---
2022 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParichat Ong-artborirak, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exWattasit siriwong, exThitirat Nganchamung, "Non-carcinogenic health risk from carbamate pesticide exposure of toddlers living in agricultural areas of Thailand", International Journal of Environmental Health Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2022, หน้า 1-11
2022 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Education On The Effectiveness Of Herbal In Thai Geographical Indication", Journal of Positive School Psychology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, สิงหาคม - กันยายน 2022, หน้า 3812-3823
2022 exHuan, Q., exZHANG, Y., exWibowo, H., exXu, Z., inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, exZhong, L., exYan, M., "Study on regeneration characteristics of choline chloride-monoethanolamine deep eutectic solvent after capturing CO2 from biogas", Separation and Purification Technology, ปีที่ 302, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022
2022 inดร.จารุวัฒน์ ไพใหล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWarunya Wunnasri, "Learning Behavior Visualization of an Online Lecture Support System", ICIC Express Letters, Part B: Applications, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1155-1164
2022 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์, อาจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ, "Waste Management System Driven by Smart Technology Platform with a Social Enterprise", ICIC Express Letters, Part B: Applications, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1189-1198
2022 inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, อาจารย์, exSeri Singthong, exNarong Khuntikeo, exWatcharin Loilome, exChanika Worasith, exChutima Homwong, exChompunoot Wangboon, exPatiwat Yasaka, exChatanun Eamudomkarn, exOpal Pitaksakulrat, exKrisnakorn Tonkhamhak, exArunee Paeyo, exThomas Crellen, exJiraporn Sithithaworn, exPaiboon Sithithaworn, "Performances of Mini Parasep? SF stool concentrator kit, Kato-Katz, and formalin-ethyl acetate concentration methods for diagnosis of opisthorchiasis in Northeast Thailand", Parasites & Vectors, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, หน้า 1-10
2022 exOpal Pitaksakulrat, exPaiboon Sithithaworn, inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, อาจารย์, exNadda Kiatsopit, exWeerachai Saijuntha, exRoss H. Andrews, exTrevor N. Petney, exDavid Blair, "Molecular identification of trematode parasites infecting the freshwater snail Bithynia siamensis goniomphalos in Thailand", Journal of Helminthology, ปีที่ 96, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022, หน้า e49-1-11
2022 exChanika Worasith, exPhattharaphon, exChutima Homwong, inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, อาจารย์, exAnchalee Techasen, exRaynoo Thanan, exChatanun Eamudomkarn, exChompunoot Wangboon, exNarong Khuntikeo, exWatcharin Loilome, exJiraporn Sithithaworn, exThomas Crellen, exPaiboon Sithithaworn, "Effects of day-to-day variation of Opisthorchis viverrini antigen in urine on the accuracy of diagnosing opisthorchiasis in Northeast Thailand", PLoS One, ปีที่ 17, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1-14
2022 exPariyakorn Perakanya, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSutthiporn Worrabannakorn, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtchara Artchayasawat, exThidarut Boonmars, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prevalence and Risk Factors of Opisthorchis viverrini Infection in Sakon Nakhon Province, Thailand", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022, หน้า 313-1-9
2022 exจินดานุช ผลโยน, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exธนวดี ปรีเปรม, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Risk Factors of Infections Due to Multidrug-Resistant Gram-Negative Bacteria in a Community Hospital in Rural Thailand", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022
2022 exIrbah Rea Alvieda Nainggolan, exRycha Dwi Syafutri, exMonica Nadya Sinambela, exClara Devina, exHandayani, exBeby Syofiani Hasibuan, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaul C. S. Divis, exZulkarnain Md Idris, exRanti Permatasari, exInke Nadia Diniyanti Lubis, "The presence of Plasmodium malariae and Plasmodium knowlesi in near malaria elimination setting in western Indonesia", Malaria Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 316-1-7
2022 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJantanam, T., "Influence of various treatment methods to improve the quality and utilization of treated rice straw in swamp buffaloes", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2022
2022 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exTakeuchi, D., exAkeda, Y., exNakamura, S., exGottschalk, M., exOishi, K., "Genomic differences between sequence types 1 and 104 of Streptococcus suis Serotype 2", PeerJ, ปีที่ 10, ตุลาคม 2022
2022 exS.M. Rajiur Rahman, exMd. Zakirul Islam, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMd. Sayed Hasan, exMd. Mehedi Hasan Khandakar, exMohammad Shohel Rana Siddiki, exMd. Nurul Islam, exMd. Harun-ur-Rashid, "Variations of Raw Milk Components and Amino Acid Profiles in Different Dairy Buffalo Crossbreds", Journal of Buffalo Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 86-91
2022 exAsle Fagerstrom, exNiklas Eriksson, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exValdimar Sigurdsson, exNils Magne Larsen, "The relative impact of health communication conveyed via quick response codes: A conjoint experiment among young thai consumers doing grocery shopping", Health Marketing Quarterly, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน - ธันวาคม 2022
2022 exPulsrikarn, C., exKedsin, A., inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChansiripornchai, P., exSuanpairintr, N., exNuanualsuwan, S., "Quantitative Risk Assessment of Susceptible and Ciprofloxacin-Resistant Salmonella from Retail Pork in Chiang Mai Province in Northern Thailand", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2022
2022 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, exPonngam, S., exPhanit, S., exThanomsith, K., inดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, "A Study of Sedge (Cyperaceae) Dyeing with Natural Indigo Dye", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, กันยายน 2022, หน้า 1317-1323
2022 exYan, M., exChen, C., exZhong, L., exHantoko, D., inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, "Experimental study on the catalytic supercritical water oxidation of oilfield sludge", Process Safety and Environmental Protection, ปีที่ 168, ธันวาคม 2022, หน้า 582-590
2022 exDan Takeuchi, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exYo Sugawara, exNoriko Sakamoto, exYuki Matsumoto, exDaisuke Motooka, exTakuma Ishihara, exIsao Nishi, exWarawut Laolerd, exPitak Santanirand, exNorihisa Yamamoto, exKazunori Tomono, exShigeyukia Hamada, "Nationwide surveillance in Thailand revealed genotype-dependent dissemination of carbapenem-resistant Enterobacterales", Microbial Genomics, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 000797(1-12)
2022 exRyuichiro Abe, exYukihiro Akeda, exDan Takeuchi, exNoriko Sakamoto, exYo Sugawara, exNorihisa Yamamoto, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exYuki Matsumoto, exDaisuke Motooka, exWarawut Laolerd, exPitak Santanirand, exMasato Suzuki, exKeigo Shibayama, exKazunori Tomono, exTetsuya Iida, exShigeyuki Hamada, "Clonal dissemination of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae ST16 co-producing NDM-1 and OXA-232 in Thailand", JAC-Antimicrobial Resistance, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2022, หน้า 1-5
Publish Year National Journal 36
2022 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์หนอนแมลงวันลายเพื่อเป็นอาหารไก่ไข่ของเกษตรกรบ้านโนนศาลา จังหวัดสกลนคร", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-17
2022 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานผ่านความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลชุมชนสังกัดสำนักงานสาธารณสุขในประเทศไทย", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 115-128
2022 exสุริยา สาขาสุวรรณ, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทำนายที่มีผลต่อความสำเร็จงานวัณโรคตามนโยบายในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่  8  อุดรธานี", วารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 19-35
2022 ex กิตติกานต์ มัยวงศ์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุญมี โพธิคำ, "การวิเคราะห์เวลารอคอยรับยาและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการเภสัชกรรม แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสงคราม", วารสารโรงพยาบาลสกลนคร, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 63-76
2022 exกมลทิพย์ ทัพเจริญ, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับปัญหาอาการไอในผู้ป่วยโรคไข้หวัดกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร", วารสารโรงพยาบาลสกลนคร, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 26-40
2022 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพวัลย์ อรรคราช, exนาฎนภา กลันกล่ำ, inนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ, "ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Penicillium digitatum ของแบคทีเรียกรดแลคติก", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 584-593
2022 exปิยวรรณ เสนคำ, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม", วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 165-175
2022 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศยามล สวัสดี , exสุดารัตน์ สายเสน , "องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ปอเทืองที่ได้รับอิทธิพลจากวิธีการปลูก ภายใต้สภาพดินลูกรัง", วารสารมหาวิทยาลัยรัชภัฏร้อยเอ็ด:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 49-57
2022 inนางสาวบงกชมาศ โสภา, inนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, inนางสาวศุภรา จันทร์คืน, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inดร.จุฑามาศ กองผาพา, อาจารย์, "ผลของพันธุ์ข้าวโพดหวานต่อคุุณภาพของข้าวโพดต้มและผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 226-241
2022 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายนเรศศักดิ์ เชื้อคนแข็ง, exผศ.ชลธิรา แสงศิริ, "การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และเส้นทางความสัมพันธ์ของข้าวไร่ต่อลักษณะของผลผลิต ในพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ในอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์", วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 1-13
2022 inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, exบดินทร์ วงศ์พรหม, "ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่กระดูกดำเคยู-ภูพาน", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 1143-1152
2022 inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "ผลกระทบของการจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1703-1723
2022 exกมลทิพย์ ศรีหานาม, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับสติปัญญาของเด็กในจังหวัดสกลนคร", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 229-241
2022 inดร.นริฏา ฟักแก้ว, อาจารย์, exกนกวรรณ เจริญขันธ์, exสุพัตรา เรืองโสภา, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานีบริการน้้ามันจากการสัมผัสสารเบนซีน: กรณีศึกษาอ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1-12
2022 inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, "Improvement in Modified Least Squares Estimation for Fitting a Sinusoidal Regression Model with AR(1) Error", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 98-108
2022 exโชติกานต์ แขนอก, exวิภา ลำพาย, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาบราวนี่ปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวฮางงอก", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 1393-1406
2022 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษณา นาสูงชน, exอ.ดร.ฐิติรัช งานฉมัง, "การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานในอาคารใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง", วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 161-172
2022 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา, "ศักยภาพการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้ในประเทศไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 9-27
2022 exนภพร ทัศนัยนา, inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการส่งเสริมกีฬาจากกีฬาพื้นฐานสู่กีฬาอาชีพสำหรับประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ , ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 154-165
2022 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ถอดบทเรียนการจัดการกิจกรรมเดิน-วิ่งเสมือนจริงสะสมระยะทางเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาโครงการนนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น 1", วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 91-104
2022 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลรัตน์ ถิระพงษ์, exพัชรี สุริยะ, "การวิเคราะห์มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงโคขุน: กรณีศึกษาสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 371-383
2022 exศิริพร ภูเรียนคู่, exอาอีเสาะห์ สะอุ, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมนฑิณี กมลธรรม, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ BA และ NAA ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสในต้นว่านตาลเดี่ยว", วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 1-11
2022 inนางสาวภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์, exชลัท ประเทืองรัตนา, "ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนภายในสถานศึกษา", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 580-595
2022 inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการป้องกันโรคโควิด-19", วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 120-128
2022 exนายศุภกิจ ศรีสำราญ, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชน", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 46-59
2022 exน.ส. ปิยนุช ใจแก้ว, inนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, "กำลังยึดหน่วงระหว่างเหล็กเสริมที่เคลือบอีพ็อกซี่กับคอนกรีตที่ผสมเถ้าชานอ้อย", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 42-51
2022 inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาการคุ้มครองชั่วคราวในคดีผู้บริโภค", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 81-99
2022 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJulalak Cherngsaard, exKajpon Chaithong, exSasiprapa Chorpraphan, exSirinya Chaichanasaeng, exWitchaya Sunarak, "แผนการตลาดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทแปรรูป", วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 15-26
2022 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "เดิน-วิ่งเสมือนจริงเพื่อสุขภาพ “นนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น1”: การประเมินโครงการสู่การเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลชุมชน", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 138-152
2022 inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย", วารสารศิลปการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 1233-1249
2022 exประภัสสร เรืองฤๅหาร, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ในจังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 254-268
2022 exพงศกร บุญมาตุ่น, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 300-312
2022 exกาญจนาพร นนทะลุน, exชไมพร แสงพรหมชารี, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อค่าไลโคปีน วิตามินซี สารประกอบฟีนอลิก และการต้านอนุมูลอิสระในน้ำมะเขือเทศ", วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 86-97
2022 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์อุปลัทธิ์ กอวัฒนสกุล, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจากการประกาศรับรองว่าเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งสีครามธรรมชาติ", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 139-152
2022 exชุดา วรวัฒนธรรม, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมของคุณลักษณะข้าวสารบรรจุถุงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุง กรณีศึกษา จังหวัดนครพนม", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 31-49
2022 exวุุฒิชัย จันทิมา, exสิริรัตน์ มาตาเดิม, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการและการพยากรณ์การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดบึงกาฬ", วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 96-107

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 15
2022 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParinya Chamnan, exJirawat Panpeng, exIndrajit Pal, "Government and public health measures in response to COVID-19 pandemic and impacts on fisheries and aquaculture in Thailand", Pandemic risk, response, and resilience: Covid-19 Responses in Cities around the world, 2 - 5 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางกมลชนก แสนเมือง, อาจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Towards the use of corpus and rhetorical structure model to assist postgraduate public health students in writing research article abstracts", Vocabulary Studies SIG Annual Conference 2022, University of Exeter, 18 - 19 กรกฎาคม 2022, Exeter สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2022 inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "Integrating Fishbone Diagram from Descriptive and Predictive Data Mining for Describing the Relation Between Cardiovascular Diseases and Related Items", 18th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2022), 19 - 20 พฤษภาคม 2022, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2022 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Second-Order Confirmatory Factor Analysis of Long-Term Relationship Management to Create Shared Values Among Business Partners", Academy for Global Business Advancement's 18th World Congress (AGBA 2022), 3 กรกฎาคม 2022, อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
2022 inดร.บวรรัตน์ ศรีมาน, อาจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์, อาจารย์, "Automated Clinical Assessment in Diabetic Retinopathy Retinal Images: A Review", 2022 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 22 - 25 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายวิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์, inนางฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, "METAVERSE WITH CULTURE TOURISM IN THAILAND", INTERNATIONAL ACADEMIC MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CONFERENCE IN MUNICH 2022 , 7 - 9 เมษายน 2022, Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2022 inดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, "Promoting and developing community enterprise-strength through social business", 3rd International Conference on New Trends in Management, Business and Economics, 15 - 17 กรกฎาคม 2022, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2022 exจริยา นิตะยะรส, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อภิเดช แสงดี, exลดาวรรณ์ รัตนพลแสน, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pathogenesis-related 10 gene associated with the defense mechanisms of banana against Ralstonia syzygii subsp. celebesensis, the causal agent of Banana Blood Disease", IHC2022 31st International Horticultural Congress , 16 สิงหาคม 2022, Angres สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2022 exประกอบ สมาน, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อภิเดช แสงดี, exสมพร วงศ์ภักดี, exดร.ลดาวรรณ์ รัตนพลแสน , inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Intraspecific Grafted Tomato on Fusarium Wilt Disease Protection, Tomato Scion Growth, and Grafting Compatibility", IHC 2022 31st International Horticultural Congress, 18 สิงหาคม 2022, Angres สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2022 exกฤษธิวัฒน์ อุดมเดชาเวทย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuntana Promit, exChamaiporn Yuntapun, exNatthida Sutthiphai, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Epidemiological of COVID-19 and vaccination at Nakhon Phanom Province", The 12th International conference on Public Health among GMS Countries 2022, 2 - 3 กันยายน 2022, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 inนายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์, อาจารย์, "วัฒนธรรมนวัตกรรม: วัฒนธรรมองค์การแบบเคอิเร็ตสึของบรรษัทโซนี่", การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติคร้ังที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 27 ตุลาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, exรศ.ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา, "Cannabis Waste to Energy via Hydrothermal Carbonization", International Conference on Advanced Material in Environment, Energy and Health Applications 2022, 3 - 5 สิงหาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inดร.สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์, exรามินทร์ ศรีโยหะ, "Industrial Scale Assessment of Black Soldier Fly Larvae Growth and Waste Reduction Efficiency Using Food Waste Mixed with Brewery and Cassava Wastes", the 17th GMSARN International Conference 2022 on Energy, Environment, and Development with Sustainability in GMS: Issues & Challenges, 9 ธันวาคม 2022, เพชรบุรี เพชรบุรี ประเทศไทย
2022 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายรามินทร์ ศรีโยหะ, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inดร.สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์, inนายเอกชัย กัญจนาทิพย์, อาจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Waste Treatment Efficiency of Black Soldier Fly Larvae for Filter Cake from Sugar Cane Industry", The 17th GMSARN International Conference on Energy, Environment, and Development with Sustainability in GMS: Issues & Challenges, 8 - 9 ธันวาคม 2022, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2022 inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Affect of Work Motivation and Employee Commitment on Employee Retention in Thailand Business Higher Education", Academy for Global Business Advancement's 18th World Congress (AGBA 2022) , 3 กรกฎาคม 2022, อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
Publish Year National Conference 42
2022 exเกศณี ทองวิเศษ, exเบญจวรรณ ผูกดวง, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของอายุไก่ไข่ต่อสีเปลือกไข่", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23, 24 - 25 มกราคม 2022, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2022 exเจนจิรา สมช่วง, exบุษกร แก้วยา, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของเบอร์ไข่ต่อสีเปลือกไข่", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 21 กุมภาพันธ์ 2022, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2022 exหฤทธิ์ ศรีมุกดา, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, "เว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลสภาพอากาศด้วยเทคโนโลยี IoT ภายใน มก.ฉกส.", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2), 24 กุมภาพันธ์ 2022, ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exภาณุพงศ์ นนทรีย์, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, "การตรวจจับสีด้ายด้วยเทคนิคการลบพื้นหลังแบบโค้ดบุ๊ค", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3, 17 มีนาคม 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exศตวรรษ สมสายผล, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่นโมบายเน็ตวี 2 ในการตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 3, 17 มีนาคม 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความคุ้มทุนของการผลิตต้นกล้ากล้วยหอมด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 12, 25 กุมภาพันธ์ 2022, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2022 exกัณฐิกา เจริญราษฎร์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจนจิรา ศรีศักดา, exชลธิรา แสงศิริ, "การประเมินลักษณะประจำพันธุ์ และการทนทานต่อสภาพหนาวเย็นในเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. อุปลัทธิ์ กอวัฒนสกุล, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจากการประกาศรับรองว่าเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งสีครามธรรมชาติ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (TSIC 2022), 24 พฤษภาคม 2022, นครพนม ประเทศไทย
2022 exจตุรงค์ เหลาแหลม, exสุทธิศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์, exเรียม ยินดี, exพนมพร วงษ์ปาน, exสุกานดา ไชยยง, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens)", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5, 21 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exบานเย็น แสงอืด, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา: โรงงานขนมจีนบ้านทวน", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7, 6 - 8 กรกฎาคม 2022, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2022 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exวันวิสา คำรัง , inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การพัฒนาวิธีการวางแผนการผลิต : กรณีศึกษา บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียน", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7, 6 - 8 กรกฎาคม 2022, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2022 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอาทิตย์ แสงงาม, อาจารย์, exนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ, inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของพลังงานร่วมและวิธีการเพาะเห็ดต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโดยใช้ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับชุมชน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 19 - 22 กรกฎาคม 2022, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2022 inนายวิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอารีรัตน์ บริบูรณ์ , "พญานาค : ความเชื่อ และศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ", The 1 Tourism and Service Industry Conferences (TSIC 2022), 24 - 25 พฤษภาคม 2022, เมืองนครพนม นครพนม ประเทศไทย
2022 exสราวุธ จำวงศ์ลา , inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร", การประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 “ชีวิตวิถีใหม่ของการศึกษาในสังคมดิจิทัล”, 16 สิงหาคม 2022, นครสวรรค์ ประเทศไทย
2022 exนายอัฟนันทร์ บินฮะ, inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอปพลิเคชันลงเวลาปฏิบัติงานแบบจำกัดพื้นที่ด้วยระบบจีพีเอส", The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUCC) 2022, 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2022, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exนันทิยา สุทำมา, exธีระศักดิ์ คาวานา, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของน้ำมะนาวและน้ำมะกรูด", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 “ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพคนไทย ปลอดภัยปลอดโรคระบาด” , 21 กุมภาพันธ์ 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 exนางสาวกนกพร สุขา, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพใบกัญชาสดระหว่างการเก็บรักษา", งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1, 18 - 19 สิงหาคม 2022, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2022 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเครือฟ้า คนหมั่น, exรัตติยา สารโภคา, "ผลของอัตราปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของถั่วพร้า", งานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565, 18 สิงหาคม 2022 - 19 สิงหาคม 2023, สงขลา ประเทศไทย
2022 inดร.สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inนายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์, inนายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์, inนายปฐมวงศ์ เถายะบุตร, inดร.เปมิกา หิรัญกิตติวงศ์, อาจารย์, exนายธนากรณ์ เขียวสด, inดร.สุริยา ชิณวงศ์, อาจารย์, "ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องเรียนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10, 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 exทราภรณ์ พิมพ์แพง, exน้ำฝน สวดสม, inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนฤทธิ์ ไชยรักษ์, "กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวพื้นเมืองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูข้าวพันธุ์พื้นเมืองหอมดอกฮัง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐชยา อ่อนอ้วน, exดวงฤดี ศรีรักษา, exตมิสา วิชัยผิน, exน้ำฟ้า อินทร์นอก, exสลิลทิพย์ แผ้วชมภ, exสุนิษา อาษานอก, "สมรรถนะองค์การที่ส่งผลต่อความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 exธันยาธรณ์ วงศ์ธรรม, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทคโนโลยีทางการเงินของลูกค้า ธนาคารออมสินภาค 10", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 exพงศภัค ซองทอง, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดนครพนม", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 exพรวไล พรมสุรินทร, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการดูแลรถแบบหยอดเหรียญของลูกค้าใน จังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจันทิมา นาคเหนือ, exทัศพล เสือพิทักษ์, exนิภาวรรณ สิงห์สุข, exสิริทัด คำมุงคุณ, exุกัญญา ถือมาลา, "ภาวะผู้นำแบบผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาส ทุมวงค์, exธนวัตน์ วรจักร, exนันทิชา เที่ยงตรง, exรติกานต์ สุกใส, exลลิตาพร อาจวิไชย, exอภิชญา ทับนิล, exเบญญทิพย์ ทองพิทักษ์ , "การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์MAI ก่อนและหลังสถานการณ์โควิด-19", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565, 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2022 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโสรญาภรณ์ แสงสว่าง, exอาทิตยา พละสิงห์ , exนาตาชา ปูนจันตัง, exปัทมวรรณ อรรคศรีวร, exภาคศิริ ไชยายงค์, exนภัสวรรณ โคตรธรรม , exชมพูนุช เลื่อนไชย, exอริสา เฮ้าเส็ง, "ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของนักบัญชีและความสำเร็จในงานในยุคเมตาเวิร์ส", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีววิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2022 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, exธนารีย์ ศรีมังคละ, exบุษยา ลุนงามหาร, exอธิญา สุธรรม, exอรอุมา ธรรมราช, exปทุมวดี โคตรธรรม, exจันทกร ศรีจันบาลุ, "การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2022 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, exณฐนนท์ สังฆะมณี, exภูริวัจน์ แทนชาลี, exวิสาขา จันทร์เเก้ว, exสุฐิภรณ์ ชัยมณี, exสุพรรณิภา พรมมะศาสตร์, exอารียา รัตนะ, exเมธาวี ยางม่วง, "การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัติกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2022 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, exกัลยา หองขุนทด, exมานิกา ไขประกาย, exสุมินตรา นามเสาร์, exอมิตา ด่านลาพล, exอรุณวรรณ เถิงนำมา, exอารดา พรมผัน, "การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนา : กรณีศึกษา วัดถ้ำผาแด่น บ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 exนางสาวเกศรา เพราะจันทร์, exนางสาวชิดชนก เดชาเลิศ, exนางสาวประภาสิริ ปัญจรักษ์, exนางสาวปรีญาพร หอมกลิ่น, exนางสาวภคนันท์ ชัยสอน, exนางสาวภาคินี คนหาญ, exนางสาวอภิญญา เมือยไพร, exนางสาวหัทยา แน่นอุดร, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของงบกระแสเงินสดต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในช่วงก่อนและระหว่างสถานการณ์โรคโควิด 19", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10, 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, exเจนณรงค์ สิงห์คำ, exปิยรัตน์ มัชนา, exรัตนโชติ นารีนุช, exสิริชัย ไพโรจน์, exสิริยากร สุราษฎร์, exอนุสรา สุกาวงศ์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม :กรณีศึกษา ประเพณีไหลเรือไฟไหว้สาพญาเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกอบชัย ชิดบุตร, exกิตติญารัตน์ ทองเภา, exชลธิชา สิ่วสำแดง, exชลธิชา น่านโพธิ์ศรี, exผกามาศ สุทธิแสน, exพัฒนพงศ์ บัวชุม, exฤทธิพล ศรีคำมูล, "การจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” , 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2022 inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรวิภา สังสมานันท์, exวราภรณื ศรีเทพ, "ปริมาณแบคทีเรียรวมและไรโซเบียมในดินปลูกถั่วเขียว 10 สายพันธุ์บนสภาพดินลูกรัง", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคดนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2022 exนันธิยา พรมโคตร, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, "ผลของระดับธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกัญชาสายพันธุ์ไทยหางกระรอก", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2022 inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนัตตา สาลี, exเจนจิรา ระวิพันธ์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลผลิตขั้นต้นและการเจริญเติบโตของปลานิลในบ่อเลี้ยงที่ใส่และไม่ใส่ปุ๋ย", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10, 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 exนางสาวจิรภัทร์ พิมพการ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: กรณีศึกษา สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10, 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2022 exนางสาวประคองศิลป์ เลิศพีรพงศกุล, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดนครพนม", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10, 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2022 inดร.วีระยุทธ จินะ, อาจารย์, inดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontri Sangsuriyun, exShigeru Nagasawa, "การศึกษากระบวนการดัดของอลูมิเนียมแผ่นบางโดยวิธีการดัดแบบสามจุดโดยวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์", การประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการระดับชาติ พัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 (SEITS2022), 5 - 6 พฤศจิกายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exทิพวรรณ สุขเกิด, exพรทิพย์ แสนศิลป์, exรัตนาภรณ์ พันธุ์คุ้มเก่า, exสุดารัตน์ นวลศรี, exนางสาวศิราพร ทองสาร, inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมุ่งเน้นการบัญชีลูกค้าและผลการดำเนินงานทางการตลาด: หลักฐานจากธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2022 exประกิต วิชัย, inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบสำหรับเรือและแพในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32, 25 มีนาคม 2022, สงขลา ประเทศไทย
2022 exวัชราภรณ์ ไตรยราช, exธนารัตน์ ลาภโพธิ์ชัย, inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, อาจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อจากการทำงานและกิจกรรมทางกายของบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวช ในจังหวัดนครพนม", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2022]