ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2010

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

65

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 16
2010 inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, exKrisada Sangsing, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "Estimation of Rubber Tree Canopy Structure Using a Photographic Method", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 24-34
2010 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identification and characterization of the Enterobacter complex causing mulberry (Morus alba) wilt disease in China", European Journal of Plant Pathology, ปีที่ 126, ฉบับที่ 4, เมษายน 2010, หน้า 465-478
2010 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enterobacter spp.: A new evidence causing bacterial wilt on mulberry", Science China Life Science , ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 293-300
2010 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, "การพัฒนาพื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์บัวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน ", The social sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2010, หน้า 270-275
2010 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattama Sirithunya, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exTheerayuth Toojinda, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Syntenic Relationship of Loci for Quantitative Resistance to Pyricularia grisea in Rice and Barley", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 381-391
2010 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exBergado, DT, exVoottipruex, P, exShehzad, K, "Interaction between geogrid reinforcement and tire chip-sand lightweight backfill", GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 119-127
2010 inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exYoshiko Sugita-konishi, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKenji Machii, exYoshinori Itoh, exSusumu Kumagai, "The effect of naringenin on the fate and disposition of deoxynivalenol in piglets", JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE, ปีที่ 72, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2010, หน้า 1289-1294
2010 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exAsst.Prof. Dr.Xiangyang Zhou, exProf.Dr.Sadik Kakac, "Numerical analysis of indirect internal reforming with self-sustained electrochemical promotion catalysts", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 35, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2010, หน้า 6482-6489
2010 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCuesta-Marcos, A., exHayes, P.M., inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exSirithunya, P., exToojinda, T., inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Four QTL in rice associated with broad spectrum resistance to blast isolates from rice and barley", Journal of Phytopathology , ปีที่ 158, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 125-131
2010 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exViriya Limpinuntana, exBanyong Toomsan, exSantibhab Panchaban, exRichard W Bell, "Growth and Yield Responses in Maize to Split and Delayed Fertilizer Applications on Sandy Soils Under High Rainfall Regimes", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 991-1003
2010 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 307-318
2010 exMurray, G.L., inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHenry, R., exHartskeerl, R.A., exSermswan, R.W., exAdler, B., "Mutations affecting Leptospira interrogans lipopolysaccharide attenuate virulence", Molecular Microbiology, ปีที่ 78, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2010, หน้า 701-709
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar difference in peel blackening of banana (Musa spp.) fruit during low temperature storage", Acta Horticulturae, ปีที่ 879, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2010, หน้า 393-400
2010 exGerald L. Murray, exAmy M. King, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRasana W. Sermswan, exBen Adler, "Use of Luminescent Leptospira interrogans for Enumeration in Biological Assays", Journal of Clinical Microbiology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2010, หน้า 2037-2042
2010 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanoktip Packdibamrung, "A novel NADP+-dependent formate dehydrogenase from Burkholderia stabilis15516: Screening, purification and characterization", Enzyme and Microbial Technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2010, หน้า 557-561
2010 inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "How Should Antibodies against P. falciparum Merozoite Antigens Be Measured?", J Trop Med, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 18, เมษายน 2010, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 9
2010 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมเจตน์ จันทวัฒน์, exชาญชัย มณีดุลย์, "ศักยภาพของการใช้ถั่วอาหารสัตว์ในระบบการปลูกพืชเพื่อการจัดการดินลูกรังอย่างยั่งยืน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 143-154
2010 inดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์, exวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, "แนวทางการใช้ประโยชน์ของกระบือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร", วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 23-30
2010 inดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการใช้ประโยชน์จากกระบือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร", วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 23-30
2010 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "อิทธิพลของผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน", แก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 385-394
2010 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กล่องดำและแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์", วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 159-184
2010 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Saitoh , exK. Matsumoto, "Variability of Chlorophyll-a and SST at Regional Seas Level in Thai Waters using Satellite Data", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 35-44
2010 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBuot, IE, "Clustering of mangrove dominant species in Ranong, Thailand", The Thailand Natural History Museum Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010, หน้า 41-51
2010 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Technique for Thermal Resistance Measuring of Heat-Sink in the Linear Mode", The Journal of KMUTNB., ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 688-695
2010 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ห้องสมุดดิจิทัลกับอีเลิร์นนิงสำหรับเด็ก", วารสารสารสนเทศศาสตร์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 81-92

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2010 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Reduction of Transmission line Loss by Using Interline Power Flow Controllers", International Conference on Electrical Engineering, Electronics,Computer,Telecommunications and Information Technology, 19 - 20 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการใช้ tenses ของนักศึกษา EFL ไทย ด้วยกลวิธีการตั้งคำถาม", International Conference on TESOL: “Innovations in Language Teaching and Learning, 23 - 24 กันยายน 2010, Ho Chi Minh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2010 exDr.Phudalay Latvilayvong, inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.มาลี สุวรรณอัตถ์, "GLUTINOUS RICE IS LIFE LINKAGE: A JOINT LAO-THAI INITIATIVE TOWARDS COMMUNITY-BASED FOOD AND JOB SECURITY", the third International Rice Congress 2010 , 9 พฤศจิกายน - 9 กันยายน 2010, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2010 inดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์, exSakamon Devahastin, "Flow Characteristics and Selected Physical Properties of Porridge Mixed with Pumpkin", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade , 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannapa Pukdee, exThapani Hengsanunkun, "Classification students with learning disabilities using na?ve bayes classifier and decision tree", Proceeding - 6th International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management, NCM 2010, 16 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exPrommee, W, exTia, S, exPhuangpornpitak, W, "A Study of Particle Swarm Technique for Renewable Energy Power Systems", International Conference on Energy and Sustainable Development: Issues & Strategies (ESD 2010), 2 - 4 มิถุนายน 2010
2010 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exYang Zhou, X., inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKakaรง, S., "Simulation of indirect internal reforming with selfsustained electrochemical promotion catalysts in a planar solid oxide fuel cell anode", ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, ESDA2010, 12 กรกฎาคม 2010
2010 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Hatachote, exT. Triyanam, "Nong Han Noi Wetland for Biodiversity Conservation of Lotus and Waterlily", International Conference on Wetland Ecosystem Services: Biodiversity, Livelihoods and Sustainability, 17 - 21 พฤศจิกายน 2010, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2010 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exI.E. Buot, "Mangrove Habitat Restoration and Management in Ranong Province, Thailand", Coastal Zone Asia-Pacific Conference and World Small-Scale Fisheries Congress, 17 - 22 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวสิรินาฎ เนติศรี, "Physical and Chemical Properties of Mulberry (Morus alba var. Chaingmai)", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade, November, 19-20, Chiangrai, Thailand., 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "The diffusion of calcium into fresh cut cantaloupe and mango", The IFT 2010 Annual Meeting and Food Expo, 17 - 20 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 16
2010 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 หัวข้อ “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” , 21 - 23 มกราคม 2010, หนองคาย หนองคาย ประเทศไทย
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวและการเสื่อมสภาพของดอกหน้าวัว 5 พันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, เมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนางสาวน้ำผึ้ง ไชยวรรณ, "การชักนำการออกดอกของกุหลาบหนูในสภาพทดลอง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยกระบวนการดิฟเฟอเรนเทียลอีโวลูชัน", การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถาณการณ์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2553, 20 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2010, พัทยา
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของการใช้ salicylic acid ต่อการเสื่อมสภาพ และการเกิดอาการสะท้านหนาวในดอกหน้าวัว", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแผนที่ดินชุมชนเพื่อการปลูกข้าว สู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ , 14 ธันวาคม - 16 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical Investigation on the Binding of Huperzine A and Galanthamine to Acetylcholinesterase, Based on ONIOM Method", The 1st International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-1), 4 - 6 สิงหาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of Cut Anthurium Flowers (Anthurium andraeanum L.) during Low Temperature Storage", การประชุมทางวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10, 14 - 16 ตุลาคม 2010, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาไบโอดีเซลสบู่ดำจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องมงกุฎเพชร 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น, 27 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exViwat Nethichai, exMongkol Promsukhan, "Assessment of Lower Songkhram River Basin Using WQI and Range of Four Water Quality Parameters", the 5th THAICID NATIONAL SYMPOSIUM " Sustainable Improvement of Irrigation and Drainage", Nonthaburi, Thailand., 17 มิถุนายน 2010 - 12 พฤษภาคม 2011, นนทบุรี ประเทศไทย
2010 inนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์, "ผลของการเติมผงกากข้าวโพดต่อสมบัติทางกายภาพของวอฟเฟิล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exณพล อยู่บรรพต, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านสามัคคีพัฒนา บ้านถ้ำเต่า หมู่ 1 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Saitoh , exK. Matsumoto, "Monitoring of Chlorophyll-a Variability from Satellite Images in Thailand at Regional Seas Level", Workshop of fostering program for young and female researchers in sustainable fisheries sciences in Southeast Asia, 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงชนิด SPWM ป้อยด้วยบู๊ตคอนเวอร์เตอร์", การประชุมวิชิการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33, 1 - 3 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electric Energy Generation from Heat Dissipation of Air-conditioning System by TE Module", การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่๖, 29 - 31 กรกฎาคม 2010, พิษณุโลก ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2010]