ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2019

110

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

102

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

110

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

11

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

Publish Year International Journal 67
2019 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Exploring Thai University Students’ Receptive and Productive Knowledge of Collocations across Four Academic Faculties", Advances in language and literary studies, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2019, หน้า 115-123
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะติดเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจน", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, หน้า 158-163
2019 exShensheng Zhao, exLenny Kamelia, inดร.รุ่งนภา บุญภวา, อาจารย์, exSebastiaan Wesseling, exBert Spenkelink, ex Ivonne. M.C.M. Rietjens, "Physiologically based kinetic modelling-facilitated reverse dosimetry to predict in vivo red blood cell acetylcholinesterase inhibition following exposure to chlorpyrifos in the Caucasian and Chinese population", Toxicological Sciences, ปีที่ kfz134, ฉบับที่ kfz134, มิถุนายน 2019
2019 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, "Efficacy of organic acids and hot water treatment to inactivate E. coli inoculated on sunflower sprouts", Journal of Food science and agricultural technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ Special, มกราคม 2019, หน้า 220-222
2019 inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, exPitak Paksanondha, "Perspectives for Flood Risk Assessment and Environmental Management for Drainage System in Sakon Nakhon Municipality, Sakon Nakhon Province, Thailand", 7th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2019, หน้า 170-174
2019 exJanthima Sribenjawan, exDuanghatai Raknual, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Facile synthesis of copper-antimony-sulfide nanostructures on WO 3 electrodes: Investigation of electrochemical performance", Materials Letters, ปีที่ 245, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 126-129
2019 exKayabaลŸฤฑ, U., exKakaรง, S., exAradag, S., inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Experimental Investigation of Thermal and Hydraulic Performance of a Plate Heat Exchanger Using Nanofluids", Journal of Engineering Physics and Thermophysics, ปีที่ 92, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2019, หน้า 783-796
2019 inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, exIdris, Z.M, "Prevalence and associated risk factors of Opisthorchis viverrini infections in rural communities along the Nam Kam River of Northeastern Thailand", Tropical Biomedicine, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 81-93
2019 inดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลเฉลยยืนยงของแบบจำลองพิเศษของเกรเดียนต์ของไหล", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 2153, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 020023-1-020023-6
2019 exNan Theint Ngu Lwin, ex Piyatida Yotap, exKiaothip Phimmaha, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of ultraviolet-C (UV-C) irradiation on physicochemical changes offresh-cut baby corn during storage", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ Spcl. Iss., มกราคม 2019, หน้า 24-29
2019 inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exampol wongsa, exPrinya Chindaprasirt, exvanchai sata, "UTILIZATION OF CRUMB RUBBER AS AGGREGATE IN HIGH CALCIUM FLY ASH GEOPOLYMER MORTARSYear: 2 019", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 17, ฉบับที่ 64, ธันวาคม 2019, หน้า 158-165
2019 exนายชิษ หล่มศรี, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, exดร.อำพล วงศ์ษา, exผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์, "Pre-Crack Behaviours of Cement Paste Containing Bacillus pseudofirmus ATCC 700159", Key Engineering Materials, ปีที่ 801, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 371-376
2019 inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattapol Aunsri, "A New Spinach Respiratory Prediction Method Using Particle Filtering Approach", IEEE Access, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 131559-131566
2019 exNorihisa Yamamoto, exShigeto Hamaguchi, exYukihiro Akeda, exPitak Santanirand, exNarong Chaihongsa, exSuntariya Sirichot, exSuwichak Chiaranaicharoen, exHideharu Hagiya, exKouji Yamamoto, exKazuhisa Okada, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exKazunori Tomono, exHisao Yoshida, exShigeyuki Hamada, exKazunori Oishi, exKumthorn Malathum, "Rapid screening and early precautions for carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii carriers decreased nosocomial transmission in hospital settings: a quasi-experimental study", Antimicrobial Resistance & Infection Control, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2019, หน้า 110
2019 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of the Flue of Charcoal Retort Kilns on Production Charcoal Using Drum Kilns for Households", International Journal of Engineering and Technology , ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019 - มกราคม 2020, หน้า 245-248
2019 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Suitable Farm Size for Fattening Pon Yang Kham Cattle", Modern Applied Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2019, หน้า 107-114
2019 exPaveenkittiporn, W., exSripakdee, S., exKoobkratok, O., exSangkitporn, S., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Molecular epidemiology and antimicrobial susceptibility of outbreak-associated Corynebacterium diphtheriae in Thailand, 2012", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 75, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019
2019 exKim, H., inนางสาวสุภัคนรี สัตตะโส, อาจารย์, exKaewnimit, K., exNonlaopon, K., "An application of generalized laplace transform in PDEs", Advances in Dynamical Systems and Applications, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, หน้า 257-265
2019 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of No-tillage on Rice Yield and Some Soil Properties in Tropical Flooded Transplanting Lowland Rice Cultivation", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 53-61
2019 inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ชุมน้ำหนองหาร ประเทศไทย", International Journal of Environmental and Rural Development , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 26-31
2019 exYubonmhat, K., inดร.สุริยา ชิณวงศ์, อาจารย์, exMaleelai, N., exSaowadee, N., exYoungdee, W., "Cellular water and proton relaxation times of Thai rice kernels during grain development and storage", Journal of Cereal Science, ปีที่ 88, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 65-70
2019 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative studies on the determination methodology of total suspended solids by using the microwave and the laboratory standard methods", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 82-87
2019 exGunun, P., exGunun, N., inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOuppamong, T., exCherdthong, A., exWanapat, M., exSirilaophaisan, S., exYuangklang, C., exPolyorach, S., exKenchaiwong, W., exKang, S., "Effects ofย Antidesma thwaitesianumย Muell. Arg. pomace as a source of plant secondary compounds on digestibility, rumen environment, hematology, and milk production in dairy cows", Animal Science Journal, ปีที่ 90, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 372-381
2019 exPiyarat Suntarattiwong, exKunlayanut Kanjanabura, exThanawan Laopipattana, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exWantana Paveenkittiporn, exTawee Chotpitayasunondh, "Pertussis surveillance in a children hospital in Bangkok, Thailand", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 81, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 43-45
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Chili Leaf Powder on Laying Hen Performance, Egg Quality and Egg Yolk Cholesterol Levels", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 168-173
2019 exBunthi, C, exBaggett, HC, exGregory, CJ, exThamthitiwat, S, exYingyong, T, exPaveenkittiporn, W, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exChittaganpitch, M, exRuangchira-Urai, R, exAkarasewi, P, exUngchusak, K, "Enhanced surveillance for severe pneumonia, Thailand 2010-2015", BMC PUBLIC HEALTH, ปีที่ 19, พฤษภาคม 2019
2019 exNan Theint Ngu Lwin, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMBINED EFFECT OF ULTRAVIOLET-C (UV-C) ILLUMINATION AND ANTIMICROBIAL WASH ON ESCHERICHIA COLI INOCULATED IN FRESH-CUT BABY CORN DURING STORAGE", International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2019, หน้า 42-48
2019 exSreerung, R., exRaknual, D., inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeesetsopon, P., inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, "Structural and electrochemical studies of undoped and In3+-doped co-binary Cu2-xTe and Bi2Te3 thin films for aqueous Na-S batteries", Ceramics International, ปีที่ 45, ฉบับที่ 14, ตุลาคม 2019, หน้า 17305-17317
2019 exSatesh bidaisee, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An evaluation of the loss to follow up participants from the sports for health project in grenada: analysis comparing body mass index and waist-to-hip ratios between", Health Education and Public Health , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 145-148
2019 exหิรัญ จารึกดี, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of Pre-treatment by Ultraviolet-C (UV-C) Irradiation Incorporatedwith Hydro-cooling on Postharvest Quality of Red Hot Chili (Capsicumannuum L.)", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ Spcl.Iss, ตุลาคม 2019 - กันยายน 2020, หน้า 158-162
2019 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuthasiri Rohitrattana, exThitirat Nganchamung, exParichat Ong-artborirak, exMark Robson, exWattasit siriwong, "Exposure of chlorpyrifos in toddlers living in an agricultural area in Sakon Nakhonprovince, North-East Thailand", Journal of Health Research, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2019, หน้า 151-161
2019 exลิปิกานต์ เพ็ญบุญ, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exเสริมพงศ์ สายเรี่ยม, "TiO2 coated on PVDF membrane for dye wastewater treatment by a photocatalytic membrane", Water Science & Technology, ปีที่ 79, ฉบับที่ 5, มีนาคม - พฤษภาคม 2019, หน้า 958-966
2019 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สมุนไพรบำบัดผู้เสพยาเสพติดซ้ำ", Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019
2019 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, "Combinative Effect of Salicylic Acid Immersion and UV-C Illumination on Chilling Injury-Related Factors of Longan (Dimocarpus longan Lour.) Fruit", INTERNATIONAL JOURNAL OF FRUIT SCIENCE , ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 133-148
2019 exT. Saihong, exA. Chaweram, exP. Sridara, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Experimental Study of HFC-32 Split-Type Air Conditioning Systems in Different Indoor Temperatures", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 501, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 1-9
2019 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Competitive Ability and Potentiality for Business Operation of Pon Yang Khram Livestock Cooperative Limited", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 95-101
2019 exKairy Dharali Pujols, exRyan Ardoin, inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, exGeorgianna Tuuri, exWitoon Prinyawiwatkul, "Low-sodium roasted peanuts: effects of salt mixtures (NaCl, KCl and glycine) on consumer perception and purchase intent", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 9, กันยายน 2019, หน้า 2754-2762
2019 inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี, exผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์, exรศ.ดร.วันชัย สะตะ, exดร.อำพล วงศ์ษา, exผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, "Lightweight Geopolymer Concrete Containing Recycled Plastic Beads", Key Engineering Materials, ปีที่ 801, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 377-384
2019 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Policy recommendation on outstanding loan administration of the people's bank program of public financial institution in Thailand", International Journal of Trade and Global Markets, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3-4, กันยายน 2019, หน้า 323-332
2019 exRhodes, J, exJorakate, P, exMakprasert, S, exSangwichian, O, exKaewpan, A, exAkarachotpong, T, exSrisaengchai, P, exThamthitiwat, S, exKhemla, S, exYuenprakhon, S, exPaveenkittiporn, W, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exWhistler, T, exBaggett, HC, exGregory, CJ, "Population-based bloodstream infection surveillance in rural Thailand, 2007-2014", BMC PUBLIC HEALTH, ปีที่ 19, พฤษภาคม 2019
2019 inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร, อาจารย์, inดร.กุลวดี แก้วก่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of corn milk by-product addition on the physical properties of whole wheat bread", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 94-106
2019 exGunun, P, exGunun, N, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOuppamong, T, exCherdthong, A, exWanapat, M, exSirilaophaisan, S, exYuangklang, C, exPolyorach, S, exKenchaiwong, W, exKang, S, "Effects of Antidesma thwaitesianum Muell. Arg. pomace as a source of plant secondary compounds on digestibility, rumen environment, hematology, and milk production in dairy cows", ANIMAL SCIENCE JOURNAL, ปีที่ 90, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 372-381
2019 exSujaree Nonthakod, exPutthaporn Wiwacharn, exChontira Sangsiri, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correlation and Path Coefficient for Economic Traits of Fruit Mulberry (Morus spp.) Based on Criteria Mulberry Selection", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 891, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 66-70
2019 inดร.มยุลา ไชยคำบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHristos Doucouliagos, exHelen Scarborough, "สถาบัน วัฒนธรรม และ มูลค่าพื้นที่ชุมน้ำ", Ecological Economics, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า 195-204
2019 inดร.สุนทร บุญตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชระ เทพารส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่าเงินทุนเริ่มต้นต่ำสุดของกระบวนการส่วนเกินเวลาจำกัดโดยใช้เทคนิคการแบ่งสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยรถยนต์", WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 496-499
2019 exBoulange, J, exMalhat, F, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, exNanko, K, exWatanabe, H, "Portable rainfall simulator for plot-scale investigation of rainfall-runoff, and transport of sediment and pollutants", INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 38-47
2019 exWanticha Savedboworn, exTeawsomboonkit, K., exSurichay, S., exRiansa-ngawong, W., exRittisak, S., exCharoen, R., inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of protectants on the storage stability of freeze-dried probiotic Lactobacillus plantarum", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 795-805
2019 inนางสาวสิชาภัทร บุญหนุน, อาจารย์, "Vocabulary Learning Strategies Employed by Thai University Students across Four Academic Profiles", Theory and Practice in Language Studies, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 902-910
2019 inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "The Stream Flow and Water Level Change on Mekong Mainstream from the Hydropower Development Projects at Nakhon Panom, Thailand", International Journal of Environmental and Rural Development (IJERD), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, หน้า 165-170
2019 inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "Needs Analysis for English Communication Skills of Thai Officers, A Case Study: Department of Fisheries", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 108-113
2019 inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential development of glutinous rice community towards new agricultural culture tourisms in upper northeastern Thailand", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 92-103
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exPathumwan, K., "The experimental study to find conditions to process Sago caterpillars for Sago oil and meat", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ปีที่ 230, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019
2019 inดร.รุ่งนภา บุญภวา, อาจารย์, exFasai Sriyoha, exGavinta Kamnon, "Antifungal Activity of Clove and Betel Extract Against Aspergillus flavus during Dried Chili Storage", Asia Pacific Environmental and Occupational Health Journal , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 17-22
2019 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, "FACTOR ANALYSIS OF THE IMPACT AFFECTING TO ECOTOURISM DEVELOPMENT IN THE POINT OF VIEWS OF THE HOST COMMUNITY AT NONG HAN LAKE, THAILAND", International Journal of Innovative Science and Research Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 239-243
2019 exReiko Shimbashi, exBin Chang, exYoshinari Tanabe, exHiroaki Takeda, exHiroshi Watanabe, exTetsuya Kubota, exKei Kasahara, exKengo Oshima, exJunichiro Nishi, exTakaya Maruyama, exKoji Kuronuma, exJiro Fujita, exTatsuki Ikuse, exYuki Kinjo, exMotoi Suzuki, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exTomoe Shimada, exMunehisa Fukusumi, exKeiko Tanaka-Taya, exTamano Matsui, exTomimasa Sunagawa, exMakoto Ohnishi, exKazunori Oishi, "Epidemiological and clinical features of invasive pneumococcal disease caused by serotype 12F in adults, Japan", PLOS One, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า e0212418--
2019 exSomsap, J., inดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exTepsorn, R., "Antimicrobial activity of edible electrospun chitosan/cellulose acetate/gelatin hybrid nanofiber mats incorporating eugenol", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 235-247
2019 exPaengnakorn, P, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exWatla-Iad, K, exWongwilai, W, exGrudpan, K, "Towards Green Titration: Downscaling the Sequential Injection Analysis Lab-at-valve Titration System with the Stepwise Addition of a Titrant", ANALYTICAL SCIENCES, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 219-221
2019 inดร.แพรทอง เหลาภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVilaivan, T., "Cationic-Polymer-Functionalized Zinc Oxide Quantum Dots: Preparation and Application to Iron(II) Ion Detection", ChemistrySelect, ปีที่ 4, ฉบับที่ 14, เมษายน 2019, หน้า 4251-4257
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Diet Supplementation with Dried Mao(Antidesma sp.) Pomace on Egg-Laying Performance, EggQuality and Cholesterol Levels in the Egg Yolks of Laying Hens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 508-514
2019 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exSaowarat Deekae, exSunee Chayangsu, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exShigeyuki Hamada, "Genomic characterization of an emerging blaKPC-2 carrying Enterobacteriaceae clinical isolates in Thailand", Scientifc Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 1-18521-7-18521
2019 inดร.สุนทร บุญตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomchit Boonthiem, "การประมาณค่าเงินทุนเริ่มต้นต่ำสุดของกระบวนการส่วนเกินเวลาจำกัดประเภทลงทุนด้วยการแจกแจงแบบWeibullในบริษัทรับประกันภัยต่อ", Journal of Applied Mathematics, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 1-9
2019 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "The Experimental Investigation of Double Pipe Heat Exchangers Prepared from Two Techniques", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 501, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, หน้า 1-7
2019 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai EFL Learners' Collocational Competence and Their Perceptions of Collocational Difficulty", Theory and Practice in Language Studies, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 776-784
2019 inดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaewmanee, C, exMeleshko, SV, "Symmetries of the shallow water equations in the Boussinesq approximation", COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION, ปีที่ 67, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-12
2019 exAtcharapornKidchana, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Application of random amplified polymorphism DNA and 16S-23S rDNA intergenic spacer polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism to predict major Streptococcus suis clonal complexes isolated from humans and pigs", Molecular and Cellular Probes, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 34-39
2019 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOng-artborirak, P, exNganchamung, T, exGregory Robson, M, exSiriwong, W, "Health risk assessment of residential exposure to cypermethrin among young children in agricultural communities in northeastern Thailand", HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, เมษายน 2019, หน้า 614-623
2019 inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "Environmental controls on net CO 2 exchange over a young rubber plantation in Northeastern Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 50-59
Publish Year National Journal 43
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, ex J. Bunta, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSadik Kakac, "A Temperature Distribution Study in a Heated Bed Component Made from Butyl Rubber for Dust Mite Allergy Patients", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 71-82
2019 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, "การผลิตซ้าและการสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านสาวะถีสู่รากฐานการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 109-121
2019 exบดินทร์เดช แก้วสีเคน, exนารี ผากา, exมัลลิกา สีหาไชย, exรัตนากร ผุดผ่อง, exนัชชา โยธานัก, exธัญวรัตม์ ปาลิไลยก์, exปาณิศา ผ่องโอภาส, inนายกุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์, inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, inนางสาวตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมาตรวัด Jensen's Alpha", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 41-48
2019 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "ผลของการเสริมเปลือกมันสำปะหลังและเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหารปลานิลต่อประสิทธิภาพการย่อยได้และการเจริญเติบโต", แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562)., ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2019, หน้า 1187-1194
2019 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว:ชุมชนบ้านางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ), ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 2066-2075
2019 exศศิธร พรหมประกาย, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exซูลคาร์เนน เอมดี ไอดริซ, "สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ใต้การดูแลของโรงพยาบาลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019
2019 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prevalence and Factors Related to Alcohol Consumption among Undergraduate Students in a Northeast Thailand Province", วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-15
2019 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายสกล ฉายศรี, "การประเมินสายพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2019, หน้า 549-556
2019 exกชพรรณ สีดารักษ์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of mao (Antidesma sp.) pomace on growth performance and economic evaluation of broilers", . Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 19-23
2019 inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม ประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019
2019 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลผลิตถั่วเขียวอินทรีย์", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 585-590
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "การใช้สารสีจากธรรมชาติในอาหารสัตว์ปีก", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 64, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2019, หน้า 1-11
2019 exประเสริฐ พิมคีรี, exจิรติกาญจน์ ติลกกุล, exนภารัตน์ ผาลม, exภาณุมาส ปิยทัศนกุล, exญาณี เนียมธรรม, exอัจฉรา ฤทธิ์พูล, exวรารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, inนางสาวพิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษฏิ์ศดิศ ธรเสนา, "ปัจจัยของการกำกับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100)", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 27-40
2019 exมิตรทัย แก้วคำ, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกของการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิในลำไส้ของเด็กนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตอนใต้จังหวัดนครพนม", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019
2019 exฐกฤต จิตจักร, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสุขาภิบาลและการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในโรงงานผลิตน้ำแข็งจังหวัดสกลนคร", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 493-510
2019 exAung Phyo Wai, exPanupan Sripan, exThidarut Boonmars, ex Pranee Sriraj, exRatchadawan Aukkanimart, exJiraporn Songsri, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirintip Boonjaraspinyo, ex Sukhonthip Khueangchaingkhwang, exPorntip Laummaunwai, exZhiliang Wu, exBenjamabhorn Pumhirunroj, exAtchara Artchayasawat, exKanpicha Chomphumee, exPanaratana Rattanasuwan, exChatanun Eamudomkarn, exOpal Pitaksakulrat, exNuttapon Ekobol, "Seasonal variation of parasitic infections in Asian swamp eels(Monopterus albus) from local markets in Yangon, Myanmar", Veterinary Integrative Sciences. , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 181-193
2019 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยเทคนิคการบริหารต้นทุนที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 42-64
2019 inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNahathai Phalakhun, "Screening of anti-Aspergillus activities of edible wild and cultivated mushrooms from Northeast Thailand", แก่นเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1) : (2562), ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2019, หน้า 1639-1644
2019 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของระดับการเสริมกากมันหมัก ไขมัน และโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อเพิ่มคุณภาพของอาหารสูตรรวมและการย่อยได้ในระบบ in vitro", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ2, มิถุนายน 2019, หน้า 813-818
2019 inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, exจุฑามาศ แซ่ลิ้ม, exสุภาพร สุวรรณวงษ์, "การผลิตซอสพริกบรรจุขวดที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน", แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 1, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2019, หน้า 1031-1036
2019 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล, exผศ.ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ, "การศึกษาการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและแนวทางการอนุรักษ์แมลงทับในอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 91-100
2019 inนางสาวสิชาภัทร บุญหนุน, อาจารย์, "พจนานุกรมภาษาอังกฤษฟรีออนไลน์: การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ปีที่ 5, ฉบับที่ ฉบับเสริม, ธันวาคม 2019, หน้า 1-14
2019 exดวงฤทัย ธาตุวิสัย, exรัตติยากร โคตรมี, exศิรินันท์ พลพันธ์ขาง, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายภายในร้านถ่ายเอกสาร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์คชสาส์น, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 45-56
2019 exเดือนเพ็ญ ศรีสอนดี, exรัชนี รัตนวงศ์, exFrederic C. Do, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "Carbon content in various parts of 5 para rubber clones (Hevea brasiliensis)", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ1, กุมภาพันธ์ 2019
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exอรรัฐฐา ไพขุนทด, "อิทธิพลของขนาดไข่ต่อคุณภาพไข่", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร , ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 22-32
2019 exทิพเนตร ผุยปัญญา, exวนิดา สีอุบล, exสุจินันท์ ศรีนครา, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินฝุ่นละอองและจุลินทรีย์ในอากาศภายในอาคารหอพัก:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารโรงพยาบาลสกลนคร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 77-85
2019 exศิรินภา ประทุมมัง, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงค์ลักษณ์ เหลาพรม, exZul Karnain Md Idris, "การกระจายและความหนาแน่นของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาวงศ์ตะเพียนจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exจันทิมา เมืองมูล, "ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพไข่ไก่ของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย", วารสารเกษตรพระวรุณ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 281-292
2019 inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไข", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 91-108
2019 exนรวร ตรงกาวิน, exศิริพร หล้าแสน, exศิริลักษณ์ ดินเมืองชน, exแสตมป์ ดีมี, inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ 3 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ2, มิถุนายน 2019, หน้า 187-194
2019 exนิภารัตน์ จันทร์วงศ์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 473-491
2019 exกชพรรณ สีดารักษ์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมกากเม่าต่อคุณภาพซากและค่าโลหิตวิทยาบางประการของไก่เนื้อ", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ2, มิถุนายน 2019, หน้า 123-128
2019 exSoukbandith Pheungsomphane, inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Total phenolic content and biological activity of Antidesma thwaitesianum M?ll. Arg. fruit extracts", แก่นเกษตร , ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2019, หน้า 495-500
2019 exวิภาดา ภาวะรัตน์, exณัฐมล พันตาเอก, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวเหนียวแดงพื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่ปลูกต่างกัน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 537-542
2019 exเซี่ยมหงส์ พรหมประกาย, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผ่านเกณฑ์การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 8", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 459-472
2019 exปาริฉัตร ประจะเนย์, exวิไลวรรณ หม้อทอง, exรรินธร สัมฤทธิ์, exพวงรัตน์ ภักดีโชติ, exพัฒนพงษ์ บุญพรม, inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเทวฤทธิ์ เบิกบาน, "เคอร์คูมินป้องกันแอลเนมชักนำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหัวใจในหนูแรท", ศรีนครินทร์เวชสาร https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/SMNJ/issue/view/523, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 129-133
2019 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของแสงจากหลอด LED ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella vulgaris)", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 559-566
2019 exวัลภา ศิริกุล, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของการใช้ยาเม็ดไอโอดีนกับยาน้ำมันไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดหนองบัวลำภู", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 313-334
2019 inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, inนางสาวฤทัยทิพย์ สุระเสียง, อาจารย์, exชุลีวลัย์ธญั ญศิรินนท์, "การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนของนักเรียนชนั้ ประถมศึกษาตอนปลายและปริมาณสารไอโอดีนในเกลือบริโภค", วารสารโภชนาการ , ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 46-54
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exI. Dowdoungnoi, exT.O.?zyurt, "The development of the closed-controlled greenhouse for sunflower seedlings", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2019, หน้า 161-170
2019 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านกายภาพประเภทสถาปัตยกรรมกับการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร", Veridian E-Journal,Silpakorn University, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 570-587
2019 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "พฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร", วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 38-53
2019 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Causal Model of Factors Influencing Strategic Human Resource Management Effectiveness: Empirical Evidence on Management Accounting", The Journal of Risk Management and Insurance, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 41-57

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 63
2019 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MAS: The tool for the future of glutinous rice breeding program.", The 6th Consultative Meeting on Cooperative Research and Development towards Sustainable Development towards Sustainable Development, 12 - 13 ธันวาคม 2019, สะวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2019 exนางสาวเสาวณี วรเพชร, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ACHIEVEMENT MOTIVATION FACTORS, CREATIVE BEHAVIORS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE THAT AFFECT WORK EFFICIENCY OF THE STAFF IN THE DEPARTMENT OF RURAL ROADS, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inนายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์, อาจารย์, exUpatham Meesawat, inดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pollen viability and the preliminary study of pollen preservation method of Amorphophallus koratensis Gagnep. (Araceae), the potential exotic ornamental plant", The 1st International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes, 2 - 3 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Towards an Effective Classroom Integrated Design Thinking Real-life Examples in Education", 2019 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2019 inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Image Features to Investigate Accuracy of Classification Techniques in Categorizing Visual Defect Types of Defective Yellow Soybean Seeds", 2019 23rd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019, - ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "Perspectives for Flood Risk Assessment and Environmental Management for Drainage System in Sakon Nakhon Municipality, Sakon Nakhon Province, Thailand", 7th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2019), 27 - 28 พฤษภาคม 2019, singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
2019 inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิชัย อยู่เปล่า, "Double Layers Quantum Key Distribution with Ability to Against PNSAttacks", 2019 The 2nd World Symposium on Communication Engineering, 20 - 23 ธันวาคม 2019, นาโงย่า ญี่ปุ่น
2019 exนางสาวนฤมล กลางปางรัตน์, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SUCCESS FACTORS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SAKON NAKHON PROVINCE, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Automatic Scale Selection and Multifocal Imaging for Object Detection using Depth-of-Field Extension", The 4th International Conference on Digital Arts,Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, น่าน น่าน ประเทศไทย
2019 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, exนายรามินทร์ ศรีโยหะ, exนางสาวสุภาวดี กาญจนเกตุ, "Carbon Footprint of Black Soldier Fly Larvae from Organic Waste Treatment", The 14th GMSARN International Conference 2019, 27 - 29 พฤศจิกายน 2019, หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2019 inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร", The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD) , 15 กุมภาพันธ์ 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Properties of Chiang Khruea Lateritic Soil and Their Applications for Civil Engineering", 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference, 20 พฤศจิกายน 2019 - 23 พฤศจิกายน 2020, พังโคน สกลนคร ประเทศไทย
2019 exNan Theint Ngu Lwin, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combined Effect of Ultraviolet-C (UV-C) Illumination and Antimicrobial Wash on Escherichia Coli Inoculated in Fresh-Cut Baby Corn during Storage", International Conference on Food Microbiology and Food Safety, 7 - 8 กันยายน 2019, Tokyo ญี่ปุ่น
2019 inนายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์, อาจารย์, "Multinational Enterprise Involvement in Thailand’s Soccer Leagues: Another Catalyst for Healthy Lifestyle Promotion?", The 5th International and National Conference on Green ASIA and Sustainability Forum 2019, 28 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The conversion of Nyaw-Thai vocabulary to Thai phonetic alphabetBy using Rule-based Approach", 2019 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, Fukuoka ญี่ปุ่น
2019 exนางสาวเสาวลักษณ์ แก้วนามไชย, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, "FACTORS AFFECTING CUSTOMER LOYALTY: A CASE STUDY OF BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVE, NAKAE BRANCH, NAKON PHANOM PROVINCE, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phytochemical studies and antioxidant in extract of the Indigofera tinctoria L", 10th International Science, Social science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019) 20th-23rd November 2019. Rajamangala University of Technology of Technology Isan Sakon Nakhon Campus, Thailand., 20 - 23 พฤศจิกายน 2019, พังโคน สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Short Term Analysis of PV System Performance in Different Areas of Thailand", The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019), 10 - 13 กรกฎาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exPen-umpai Srithai, exKajeephan Samree, inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exPisut Painmanakul , exSermpong Sairiam, "Photo-assisted on Fe2+ catalyst of Reactive Red 239 dye wastewater treatment by Fenton oxidation", The 2019 International Conference on the "Challenges in Environmental Science and Engineering" (CESE-2019), 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, Kaohsiung ไต้หวัน
2019 exนายสิทธิกร วัฒนรัตน์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "FACTORS INFLUENCING WORD-OF-MOUTH OF USERS AT SAKON NAKHON IMMIGRATION, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 exJaruwit Lungpoolee, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Leadership and Work Morale on Work Performance of Academic Support Staff of the Upper Northeastern Rajabhat University, Thailand", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะด้วยก๊าซไฮโดรเจน", International conference on Environmental and Rural Development, 10th ICERD., 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2019, อ.เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี, exผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์, exรศ.ดร.วันชัย สะตะ, exดร.อำพล วงศ์ษา, exผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, "Lightweight Geopolymer Concrete Containing Recycled Plastic Beads", 2019 4th International Conference on Composite Materials and Material Engineering, 19 - 21 มกราคม 2019, Tokyo ญี่ปุ่น
2019 exChatchada Pissuwan, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CONSUMER BEHAVIORAL AND MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING ON DECISION MAKING OF BUSINESS LOAN SERVICE SELECTION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN SAKON NAKHON PROVINCE", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Optimal Farm Size Analysis of Pon Yang Kham Beef Cattle", 11th Economics & Finance Conference, Rome, 27 - 30 พฤษภาคม 2019, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSadik Kakac, "Experimental Investigations of Pre-Mixers for an Engine Using Three Fuels", the 17th International Conference on Clean Energy, 9 - 12 กันยายน 2019, Shenyang สาธารณรัฐประชาชนจีน
2019 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Competitive Ability and Potentiality for Business Operation of Pon Yang Khram Livestock Cooperative Limited", The 10th International Conference on Environmental and Rural Development., 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2019, สกลนคร
2019 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "To Investigate an Instant Translation for Assisting Students' Understandings of Lecture Slides", 2019 Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media) , 6 - 10 สิงหาคม 2019, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Amarin TONGKRATOKE, exจักรภัทร เจตราช, "Carbon Dioxide and Methane Adsorption on Metal Cation Modified Zeolite NaY", 10th International Conference on Environmental and Rural Development, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2019, Sakon Nakhon สกลนคร ประเทศไทย
2019 exนายกฤตชัย ก้อนนาค, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE ROLE OF TRUST IN THE INSERTION OF CORPORATE IMAGE CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT AND CUSTOMER INTENTION OF HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED IN BANGKOK METROPOLITAN AREA, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 exนางสาวอินอุอร พงษ์พิศ, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, "JOB MOTIVATION AFFECTING ON JOB EFFICIENCY THROUGH QUALITY OF WORK LIFE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY OF WORKERS IN CONSTRUCTION INDUSTRY OF SAKON NAKON PROVINCE, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exSuriyan Supapvanich, exChimsumtorn, V., ex Kitja, C., "Physicochemical quality improvement of ready to cook baby corns using calcium propionate immersion", The 8th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development , 19 - 22 พฤศจิกายน 2019, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2019 inนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เตาเผาขยะไฮโดรเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์", The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2019), 20 - 23 พฤศจิกายน 2019, พังโคน สกลนคร ประเทศไทย
2019 exนายปฐวี หินโยธา, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FACTORS INFLUENCING ORGANIZATION COMMITMENT OF GOVERNMENT SAVING BANKS EMPLOYEES IN MUKDAHAN PROVINCE, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 exนางสาวรัตติยา แก้วสุข, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "FACTORS INFLUENCING THE EFFICIENCY OF STAFF PERFORMANCE: A CASE STUDY OF SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVES IN UPPER NORTHEASTERN REGION, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 exAreeya Sonyon, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION ON DIGITAL FINANCIAL DECISION OF KRUNG THAI BANK IN SAKON NAKHON PROVINCE, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 exSadik Kakac, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Past-to-Future Nuclear Energy Trend in Global Warming Environment.", the 17th International Conference on Clean Energy, 9 - 12 กันยายน 2019, Shenyang สาธารณรัฐประชาชนจีน
2019 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative studies on the determination methodology of total suspended solids by using the microwave and the laboratory standard methods.", 10th International Conference and the 2nd Nontri International Conference on Environmental and Rural Development , 15 กุมภาพันธ์ 2019, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Prediction of clonal complexes of S. suis by PCR", 4th International Workshop on Streptococcus suis, 3 - 5 มิถุนายน 2019, Montreal แคนาดา
2019 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พิทักษ์ ปักษานนท์, exSouksan Vilavong, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "ICT Curriculum Requirements in the Service Area of Champasak University, Laos", 2019 Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media), 5 - 8 สิงหาคม 2019, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, exนายณัฏฐพล บุดดา, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "PERCEIVED EMPLOYEE COMPETENCY AND COMMUNITY PARTICIPATION AFFECTING SERVICE EFFECTIVENESS: A CASE STUDY OF GARBAGE COLLECTION SERVICE TAO NGOI SUBDISTRIT ADMINISTRATIVE ORGANIATION IN SAKON NAKHON PROVINCE, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 exนางสาวศรสวรรค์ โชติวุฒิเดชา, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "TOURISTS’ PERCEPTION AFFECTING DECISION-MAKING ON VISITING NAKHON PHANOM", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 exนายณัฐวุฒิ เด่นไชยรัตน์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "EMPLOYEE COMPETENCY AND PERCEIVED ORGANIZATIONAL CLIMATE AFFECTING ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT THROUGH JOB SATISFACTION: A CASE STUDY OF EMPLOYEES OF SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED IN SAKON NAKHON PROVINCE", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, exผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล, "Wireless Sensor Network for Monitoring of Water Quality for pond Tilapia", 2019 Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media), 6 - 9 สิงหาคม 2019, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ, exนพดล แก้วคำไสย์, "Diversity of indigenous vegetables in Puparn Royal Development Study Centre, Sakon Nakhon Province, Thailand", International Conference on Biodiversity: IBD2019, 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวพลับพลึง โสภาที, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, "THE ANTECEDENT AND CONSEQUENCE OF INNOVATION OF SMEs", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of No-tillage on Rice Yield and Some Soil Properties in Tropical Flooded Transplanting Lowland Rice Cultivation", The 10th International Conference on Environmental and Rural Development in conjunction with The 2nd Nontri International Conference, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2019, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 exนายภาวัต ไตรโยธี, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "QUALITY OF WORK LIFE AFFECTING ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT THROUGH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A CASE STUDY OF PT GAS SERVICE STATIONS EMPLOYEES IN THE NORTHEAST, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 exPhawat Uthenrat, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "LEADERSHIP, PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, AND ORGANIZATIONAL CULTURE AFFECTING ON JOB EFFICIENCY THROUGH ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY OF EMPLOYEES OF MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 exนางสาวจุฑาทิพ คำเมือง, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FACTORS INFLUENCING BRAND LOYALTY: A CASE STUDY OF BETAGRO PRODUCTS IN SAKON NAKHON PROVINCE", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Guildlines for tomato farmer practice to comply with the Thai agricultural standard: the case in Bann Na-ngoi, Sakon Nakhon province, Thailand.", Sus-LaB 3 2019 3 rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life&Business conference program., 19 - 21 มีนาคม 2019, Taichung ไต้หวัน
2019 inนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "Leaching procedures for environmental pollution impacts associated and environmental risk assessment of recycled aggregate", The 2nd International Conference on Interdisciplinary Environmental Science, Clean and Green Energy, 27 - 29 กันยายน 2019, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2019 exนางสาวหนึ่งฤทัย จันปุ่ม, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE INFLUENCE OF STRATEGIC LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CLIMATE ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF SAVINGS COOPERATIVE EMPLOYEES, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Hackathon: Learning and Working Space to Gain Start-up Creative Ideas", 2019 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, ญี่ปุ่น
2019 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีรูปแบบทางธุรกิจที่แตกต่างกัน", 12nd the International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
2019 exSininat Kanchanapa, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE INFLUENCE OF PERCEIVED WORKLOAD AND JOB BURNOUT ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEE OF THATLAND POST CO., LTD., SAKON NAKHON POST OFFICE, THAILAND", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 7 มีนาคม 2019, สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 exนายชิษ หล่มศรี, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, exนายอำพล วงศ์ษา, exผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์, "Pre-crack behaviours of cement paste containing Bacillus pseudofirmus ATCC 700159", 2019 4th International Conference on Composite Materials and Material Engineering (ICCMME2019), 19 - 22 มกราคม 2019, โตเกียว ญี่ปุ่น
2019 inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeerasak Srikumpa, "Design and Implementaion of Home Security Monitoring System", 2019 International Conference on e-Commerce,e-Administration, e-Society,e-Education, and e-Technology, 1 - 3 เมษายน 2019, Fukuoka ญี่ปุ่น
2019 exนางสาวขนิษฐา กิจปัญจทรัพย์, inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CORPORATE REPUTATION AND CORPORATE IMAGE INFLUENCE CUSTOMER PURCHASE INTENTIONS AND LOYALTY OF LOWCOST AIRLINES", The 2019 International Academic Research Conference in Vienna, 4 - 6 มีนาคม 2019, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2019 inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโกศล จันทรเสนา, อาจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาเนื่องจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธานที่จังหวัดนครพนม ประเทศไทย", The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD) , 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWu-Yuin Hwang, exTheerasak Srikhumpa, "Design and Implementaion of Smart Small Aquaponics System", The 12th IEEE International Conference on Ubi-Media Computing & Workshops, 6 - 9 สิงหาคม 2019, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Analysis of 325 kW Solar PV Rooftop SystemUsing PVsyst Program", 10th International Conference on Environmental and Rural Development, 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2019, สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี", 12nd the International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology , 1 - 3 เมษายน 2019, ฟุกุโอกะ ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 39
2019 exไฉไล จาติเกตุ, exยลดา ชาวไทย, exพนมไพร เชาวนวีรกุล, exอุดมศักดิ์ บุตรกาล, exสุภาวดี แสนบรรดิษฐ์, exสุพัตรา ทะวงค์นา, exธนพล บุญหล้า, inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "ลักษณะบริษัทกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสมัครใจ:กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานี ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 31 พฤษภาคม 2019, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลำพึง วอนอก, exญาสุมินทร์ ศรีบัวอ่อน, exวรรณศรี แววงาม, exกฤชกันทร สุวรรณพันธุ์, "ผลของโปรแกรมการเรียนรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรทิพย์ สุวรรณี, exดอกแก้ว ไพศาล, exอมรศักดิ์ แก่นท้าว, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 exพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ดัดแปร ด้วยการให้ความร้อนต่่าความชื้นสูง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12, 12 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ดัดแปรด้วยวิธีการให้ความร้อนต่่าความชื้นสูง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12, 12 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, "โครงสร้างประชาคมสัตว์พื้นท้องน้ำและปัจจัยแวดล้อมบางประการหลังเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่: กรณีศึกษาลำน้ำก่ำ จังหวัดสกลนครและนครพนม", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”, 24 - 25 มกราคม 2019, พะเยา พะเยา ประเทศไทย
2019 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปิยนุช สีสมบัต, exพรทิพย์ ทองเกลี้ยง, exสิริยากร เถื่อนแก้ว, exณัฐธิดา วงษ์สาขา, exวิจิตรา สมบัติหล้า, exศศิธร หล้ามาชน, "ความพึงพอใจในการนํานโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพชรรัตน์ แก้วดวงดี, "ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงานในกลุ่มอาชีพทอผ้าย้อมครามในตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 "วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม", 24 - 26 กรกฎาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, "Supplementation of dried mao (Antidesma sp.) pomace in diets for enhancing broiler performance and egg production in laying hens", TRF-OHEC Annual Congress 2019 (TOAC 2019), 9 - 11 มกราคม 2019, เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชัยวัฒน์ ชัยเหม่ง, "การศึกษาผลกระทบของแรงเสียดทานในเกียร์ทดรอบแบบเกลียวตัวหนอนสำหรับถังผสมเชื้อเห็ด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรศักดิ์ พาจันทร์, exสุทิน ชนะบุญ, exอภิญญา ธรรมแสง, exสุวิชญา แก้วกงพาน, "ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดเลย", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 exณัฐวรา บุญธรรม, exกัญญารัตน ภูผาสิทธิ์, exธัญญรัตน สมเทพ, exศุลีพร อาทรประชาชิต, exเมธิศา แย้มคงเมือง, exอัจฉรา หน่อทิม, exอ.กฤษฏิ์ศดิศ ธรเสนา, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบกลยุทธ์-การดำเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส์-เครื่องดื่มที่มีต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4, 31 พฤษภาคม 2019, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2019 exวีรศิลป์ กฤตบุญไกรเลิศ, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การจำลองเชิงตัวเลขของการเพิ่มการแลกเปลี่ยนความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบขดท่อแนวตั้งด้วยการใช้คลื่นเหนือเสียง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2019 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกาญจนา ศรีโยธี, exภาวินี สมศรี, exอาลาวียะห์ เจ๊ะมูดอ, inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำย่านางต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการรระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 exจิดาภา สีดา, exหทัยภัทร ตั้งตรีจักร, exอรดา พลนิโคตร, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับผลการดำเนินงานทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6”, 21 กุมภาพันธ์ 2019, ศรีสะเกษ ประเทศไทย
2019 inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการพัฒนาแบบจำลองกิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) , 12 - 13 ธันวาคม 2019, อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2019 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวัชระ ศรีสถาน, exนายศราวุธ ซ้ายกลาง, exน.ส.กันยา คำมุงคุณ, exน.ส.สุชาวดี พาลี, exน.ส.วรวดี มณีวัน, exน.ส.สมฤทัน ชัยยะคำ, "ความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผู้พันในองค์การของบุคลากร เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7, 30 พฤศจิกายน 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 exดวงฤทัย ธาตุวิสัย, exรัตติยากร โคตรมี, exศิรินันท์ พลพันธ์ขาง, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายในร้านถ่ายเอกสาร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน The First National and International Conference of Kalasin University 2019 : Recent Innovation of Sciences and Social Sciences for Sustainability (2019 KSUC) , 15 - 16 กรกฎาคม 2019, เมือง กาฬสินธุ์ ประเทศไทย
2019 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, exไกรภพ คุตะโค, exทัตพร งิ้วลาย, ex สิรธีร์ เสนานุช, ex สุทธิดา อุทุม, ex ศิริรัตน์ ส่องกําปัง, "การรับรู้นโยบายกัญชาเสรีเพื่อทางการแพทย์ ในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.กวิสรา สีกุหลาบ , exนายภานุวัฒน์ ศรีนุกูล, exนายวีรยุทธ บัวเงิน, exน.ส.สุริสา เวชปาน, exน.ส.อรุณรัตน์ ประพัสรางค์, exนายเกียรติศักดิ์ ยามา, "บรรยากาศในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 exณัฐพงษ์ เหมันตา, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอำพล วงศ์ษา, inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอัตราส่วนดินลูกรังต่อทรายต่อสมบัติของอิฐจีโอโพลิเมอร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2019 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธนาภรณ์ นวรัตน์ดุสิต, exนางสาวพิณประภาพร กลั่นตา, exนางสาวพรนภา กาแก้ว, exนางสาวนันทภรณ์ มะลิบุตร์, exนางสาวปกามาศ พูลกล่ำ, exนางสาวพรรณบุปผา ชุมปัญญา, exนางสาวพัชรินทร์ ทุมกิจจะ, "ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน", 31 พฤษภาคม 2019, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2019 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ความต้องการพลงังานไฟฟ้าระยะส้ันถึงปานกลางสำหรับการใช้ไฟฟ้าประเภททอี่น อยู่อาศัยโดยใช้วิธิีการวเิคราะห์ถดถอยเชิงซ้อนร่วมกับวิธิีระบบอนุมานฟัซซี่โครงข่ายปรับตัวได้", the 42nd Electrical Engineering Conference (EECON), 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนฤมล นาสุริวงษ์, exนภัสรา สีดามาตย์, exมนฑกานต์ ทาทิวัน, exสุพัฒน์ อาสนะ, "คุณลักษณะส่วนบุคคลและแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอมาวดี ยุระศรี, exนางสาวอินทิรา แจ่มใส, exนางสาวอินธุอร แสงสุรินทร์, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exวนารัตน์ นาติโน, "การประเมินความต้านทานต่อโรคตายพรายของเชื้อพันธุกรรมกล้วยตานี (Musa balbisiana)", การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 , 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาแบบจำลอง กิจการเพื่อสังคม สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) , 12 - 13 ธันวาคม 2019, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2019 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาลาวียะห์ เจ๊ะมูดอ, exกาญจนา ศรีโยธี, exภาวินี สมศรี, inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 30 พฤศจิกายน 2019, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฝึกด้วยน้ำหนักที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่7 ประจำปี 2562, 30 พฤศจิกายน 2019, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2019 exสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ", งานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 11, 4 - 7 มิถุนายน 2019, วารินชำราบ อุบลราชธานี ประเทศไทย
2019 exวิภาดา ภาวะรัตน์, exณัฐมล พันตาเอก, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวเหนียวแดงพื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่ปลูกต่างกัน", งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20, 28 - 29 มกราคม 2019, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพัฒน์ อาสนะ, exกฤชกันทร สุวรรณพันธุ์, exอนามิกา นิลบุรี, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 exจินต์จุฑา ไวทยวงศ์สกุล , inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตเกรย์วอเตอร์จากการบำบัดน้ำผิวดินปนเปื้อนน้ำเสียชุมชนด้วยการตกตะกอนเคมีและการกรองด้วยจีโอเทกซ์ไทล์ กรณีศึกษาน้ำคูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exจุฑามาศ จีรังกูล, exณัฐกุล พนารัตนะโสภณ, exสุทธิดา ลามคำ, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและผลการดำเนินงานทางการตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6”, 21 กุมภาพันธ์ 2019, ศรีสะเกษ ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรปรียา พิมพ์สวัสดิ์, exอรยา สากุล, exอารียา มุงคุณ , exสุพัฒน์ อาสนะ, "ความผูกพันต่อสถาบันของของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานด้วยกิจกรรรม นันทนาการในรูปแบบโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต” (Research to Create Future Prospect) , 12 - 13 ธันวาคม 2019, อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2019 inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนจังหวัดสกลนคร", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future”, 18 - 19 กรกฎาคม 2019, อำเภอเมืองสงขลา สงขลา ประเทศไทย
2019 inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปวีณา ภูกาบเพชร, exสุธิดา สิงห์หล้า, exสุพัฒน์ อาสนะ, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีย์อีสานครั้งที่7 นวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 30 พฤศจิกายน 2019, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2019 inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, exอาจารย์บัญชา ไชยสมคุณ, exนางสาววนิดา ละครไทย, exนายสิริวัฒน์ ศรีภัทรางกูร, exนายทนงชัย มุกดาจารุจินดา, exนางสาวศศิประภา สารทรัพย์, exนางสาวอังศนา ษาวงค์, exนางสาวอาทิตพร ไชยโกษี, exนางสาวกฤตยา ใจจริง, "การเปิดเผยข้อมูลทุนมนุษย์: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 50 อันดับแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน", 31 พฤษภาคม 2019, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายกิติศักดิ์ ปทุมวัน, "เครื่องสกัดน้ำมันแปรรูปตัวอ่อนด้วงสาคู", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องผลิตก้อนวัสดุเพาะเห็ดอัตโนมัติ", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายกิติศักดิ์ ปทุมวัน, "เครื่องรัดสกัดน้ำมันจากตัวอ่อนของด้วงสาคูแบบให้ความร้อนด้านบนถัง", Kasetsart University, 2019

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
Publish Year International Patent 5
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exนายกิติศักดิ์ ปทุมวัน, "เครื่องสกัดน้ำมันแปรรูปตัวอ่อนด้วยสาคู", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "อุปกรณ์กักเก็บก๊าซเซนเซอร์ชนิดหลายช่องสัญญาณ", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิติศักดิ์ ปทุมวัน, "เครื่องรีดสกัดน้ำมันจากตัวอ่อนของด้วงสาคูแบบให้ความร้อน", Kasetsart University, 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2019]