ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2017

82

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

132

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

151

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

10

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

Publish Year International Journal 40
2017 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, ex NANTANA Dabut, exSompong Sutti, exAnon Sanboon, "The Study of Turbulent Nutrient Solution Flows in Difference Hydroponics System Arrangements", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 866, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 88-91
2017 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMarcelo Gottschalk, exDan Takeuchi, exShigeyuki Hamada, exYukihiro Akeda, exKazunori Oishi, "Emergence of Streptococcus suis serotype 9 infection in humans", Journal of Microbiology, Immunology and Infection, ปีที่ 50, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 545-546
2017 exSupajit Sraphet, exAthipong Boonchanawiwat , inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRatchdaporn Thaikerd, exSukhuman Whankaew, exDancan R. Smith, exOpas Boonseng, exDavid A. Lightfoot, exKanokporn Triwitayakorn, "Quantitative trait loci underlying root yield and starch content in an F1 derived cassava population (Manihot esculenta Crantz)", Journal of Agricultural Science, ปีที่ 155, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2017, หน้า 569-581
2017 exWantana Paveenkittiporn, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exSukanya Chokngam, exCharatdao Bunthi, exSomchai Sangkitporn, exChristopher J Gregory, "Emergence of plasmid-mediated colistin resistance and New Delhi metallo-beta-lactamase genes in extensively drug-resistant Escherichia coli isolated from a patient in Thailand", Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, ปีที่ 87, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 157-159
2017 exผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Hot water incorporated with salicylic acid dips maintaining physicochemical quality of Holland papaya fruit stored at room temperature", Emirates Journal of Food and Agriculture, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 18-24
2017 exดร.ประภา อ่านนอก, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exรศ.ดร.รจนา บุระคำ, "Dispersive solid-phase extraction using polyaniline-modified zeolite NaY as a new sorbent for multiresidue analysis of pesticides in food and environmental samples", TALANTA, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, มีนาคม 2017, หน้า 651- 661
2017 exนางสาวสนธยา สุ่ยอุบล, exผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Postharvest Quality Maintenance of Longan Fruit by Ultra Violet-C Incorporated with Salicylic Acid Application", Emirates Journal of Food and Agriculture, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2017, หน้า 179-187
2017 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, exProf. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Disposition of a long-acting oxytetracycline formulation in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis)", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 206-209
2017 exนางสาวนิษฐ์วรัทย์ รื่นณรงค์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf Mario GIORGI, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of amoxicillin trihydrate in Thai swamp buffaloes (Bubalus bubalis): a pilot study", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 200-202
2017 inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, exBoyer, J., exThanisawanyankura, S., inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Soil Macrofauna Communities under Plant Cover in a No-till System in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 1-6
2017 inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Udom Tipparach, "การเตรียมและสมบัติของท่อนาโนไททาเนียที่ถูกเจือด้วยทองแดงและเหล็ก ด้วยวิธีแอโนไดเซซัน", Key Engineering Materials, ปีที่ 744, ฉบับที่ ISMSE2017, กรกฎาคม 2017, หน้า 453-457
2017 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนายอรัญ ประกอบสัญท์, "AGC using particle swarm optimization based PID controller design for two area power system", Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 3-26
2017 exDan Takeuchi, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exPiphat Chiranairadul, exPhacharaphan Loetthong, exNutchada Tanburawong, exPrasanee Areeratana, exPanarat Puangmali, exKasean Khamisara, exWirasinee Pinyo, exRapeepun Anukul, exSutit Samerchea, exPunpong Lekhalula, exTatsuya Nakayama, ex Kouji Yamamoto, exMasayo Hirose, exShigeyuki Hamada, exSurang Dejsirilert, exKazunori Oishi, "Impact of a Food Safety Campaign on Streptococcus suis Infection in Humans in Thailand", The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene , ปีที่ 96, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1370-1377
2017 exผศ.ดร. วรรณทิชา เศวตบวร, exKerdwan, N, exSakorn, A., exCharoen, R, exTipkanon, S. , inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Role of protective agents on the viability of probiotic Lactobacillus plantarum during freeze drying and subsequent storage", International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, เมษายน 2017, หน้า 787-794
2017 inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, exFarag Malhat, exJulien Boulange, exHirozumi Watanabe, "Aspect of the degradation and adsorption kinetics of atrazine and metolachlor in andisol soil", Hellenic Plant Protection Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 1-14
2017 inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUdom Tipparach, "ผลของการเตรียมและโครงสร้างขนาดเล็กของท่อนาโนไทนาเนียมที่ถูกเติมด้วยเงิน", Key Engineering Materials, ปีที่ ึ748, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 155-159
2017 inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, inนางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร, exUdom Tipparach, "Influence of magnetic treatment on properties of groundwater", Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 1365-1369
2017 inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง, "Evaluating the short-term effects of rice-maize crop rotation on soil organic carbon changes", Research Journal of Chemistry and Environment, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 8-15
2017 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Prasartkaew, "A Methodology for Forecasting Electrical Energy Demand", IEET – International Electrical Engineering Transactions, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1(4), มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 24-28
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Performance and economic evaluation of broilers fed varying dietary levels of mao pomace", Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1-6
2017 inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย บทมาตย์, "Novel delay-dependent exponential stabilization criteria of a nonlinear system with mixed time-varying delays via hybrid intermittent feedback control", Advances in Difference Equations, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2017, หน้า 1-21
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Storage stability of Khaki Campbell Duck (Anas platyrhyncos Domesticus) eggs at room temperature", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 393-402
2017 inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ณัฐพล อุ่นศรี, "The effect of moisture content, temperature and variety on specific heat of edible-wild mushrooms: Model construction and analysis", Engineering Letters, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 446-454
2017 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Yukihiro Akeda, ex Shigeyuki Hamada, ex Marcelo Gottschalk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Multiplex PCR for identification of six clinically relevant streptococci", Journal of Medical Microbiology , ปีที่ 66, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1590-1595
2017 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShigeyuki Hamada, exYukihiro Akeda, exMarcelo Gottschalk, "Development of a multiplex PCR for identification of Beta-hemolytic streptococci relevant to human infections and serotype distribution of invasive Streptococcus agalactiae in Thailand", Molecular and Cellular Probes, ปีที่ 36, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017, หน้า 10-14
2017 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "Assessment of Nhong Han Lake, Sakon Nakhon,Thailand by Using Water Quality Index", GMSARN International Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน 2017, หน้า 123-128
2017 exPutthanachote, N, exPromthet, S, exHurst, C, exSuwanrungruang, K, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWiangnon, S, exChen, SLS, exYen, AMF, exChen, THH, "The XRCC 1 DNA repair gene modifies the environmental risk of stomach cancer: a hospital-based matched case-control study", BMC CANCER, ปีที่ 17, ตุลาคม 2017
2017 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pathogenic Ability of Salmonella spp. Isolated from Pork Products Retailed in Sakon Nakhon Province, Thailand", Journal of Advanced Agricultural Technologies , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 245-248
2017 exPitaksakulrat, O., exKiatsopit, N., inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, exWebster, B.L., exWebster, J.P., ex Lamberton, P.H.L., exLaha, T., exAndrews, R.H., exPetney, T.N., exBlair, D., ex Carlton, E.J., exSpear, R.C., ex Sithithaworn, P., "Preliminary genetic evidence of two different populations of Opisthorchis viverrini in Lao PDR", Parasitology Research, ปีที่ 116, ฉบับที่ 4, เมษายน 2017, หน้า 1247-1256
2017 inดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirisak Rungruang, "Synthesis of CaCu3Ti4O12 by modified Sol-gel method with Hydrothermal process", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 012101-1-012101-4
2017 exFagkaew, P., inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChung, J., exKang, S., "Relating intrinsic membrane water permeability and fouling propensity in forward osmosis processes", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 77, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 122-128
2017 inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattaratuma, S., inนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์, "Agricultural extension services to foster production sustainability for food and cultural security of glutinous rice farmers in Vietnam", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 74-80
2017 inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exampol wongsa, exรศ. วันชัย สะตะ, exศ. ปริญญา จินดาประเสริฐ, "Influence of mineral additives on the properties of pervious concrete", Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 0, ธันวาคม 2017, หน้า 507-515
2017 inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, exMalhat, F, exTu, LH, exBoulange, J, exJiraratchwaro, C, exWatanabe, H, "INVESTIGATION OF LEACHING PROCESSES OF HERBICIDES IN SOIL COLUMN SIMULATING BY HYDRUS-1D MODEL", SURANAREE JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2017, หน้า 423-432
2017 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of sodium dithionite and glucose as a reducing agent fornatural indigo dyeing on cotton fabrics", MATEC Web of Conferences, ปีที่ 108, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2017, หน้า 1-4
2017 exKhurawan Kumkrong, exPhanita Chankate, exWittawat Tonyoung, exApiradee Intarapuk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exThareerat Kalambaheti, "Multiple-locus variable-number tandem repeat analysis of brucella isolates from Thailand", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 124-142
2017 exผศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, exSureeporn Niyomrat, exJanyawan Naknovn, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of inulin on viability and storage stability of probiotic Lactobacillus plantarum TISTR 2075 in fermented rice extract", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2017, หน้า 463-469
2017 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างตัวควบคุมอัตโนมัติโดยหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคบนพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบส่งกําลังไฟฟ้าสองพื้นที่", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์สอีสเทอร์น, ปีที่ 11, ฉบับที่ พิเศษ, สิงหาคม 2017, หน้า 87-97
2017 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exNantana Dabut, exSompong Sutti, exAnon Sanboon, "The Study of Turbulent Nutrient Solution Flows in Difference Hydroponics System Arrangements", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 866, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 88-91
2017 inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRatchadawan Aukkanimart, exThidarut Boonmars, exPranee Sriraj, ex Panaratana Ratanasuwan, exAmornrat Juasook, exNadchanan Wonkchalee, exKULTHIDA VAETEEWOOTTACHARN, exSopit Wongkham, "Inhibitory Effect of Aspirin on Cholangiocarcinoma Cells", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, ปีที่ 18, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 3091-3096
Publish Year National Journal 42
2017 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exพุฒิสรรค์ เครือค้า, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, "ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของพืชน้ำพื้นบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 1-10
2017 inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ข้าวเหนียว: พืชยุทธศาสตร์เฉพาะถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017
2017 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติยา อาทิตย์ตั้ง, exระพีพรรณ แสนรัตน์, "การประเมินสายพันธุ์ถั่วพุ่มเพื่อเป็นอาหารสัตว์และปรับปรุงดิน", แก่นเกษตร, ปีที่ 45 , ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2017, หน้า 970-976
2017 exนางสาวเข็มทอง ปิยะวงค์, exนางสาวบุษบา ทองถาวร, inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในชาเมล็ดเพกาผสมดอกไม้", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2017, หน้า 1180-1184
2017 exชลัท ทรงบุญธรรม, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์เกรดไข่ของไก่ไข่ลูกผสมทางการค้า", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 80-84
2017 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบทดสอบการส่งลูกสั้นและลูกยาวในกีฬาแบดมินตัน", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 67, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 47-55
2017 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาติสยาม ผลวิลัย, inนายโก้ ยาลัย, "ผลของวิธีการทำแห้งต่อสมบัติทางกายภาพของต้นหอม", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 1155-1161
2017 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex ศิริพร พุกหน้า, "สถานการณ์การตลาดและการผลิตหมากเม่าอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 1265-1271
2017 inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เจลเบต้ากลูแคนทดแทนมันหมูแข็งในหมูยอ", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 353-360
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exจันทิมา เมืองมูล, "ผลของการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ต่อคุณภาพไข่", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2017, หน้า 1-6
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาคภูมิ ปุรินิพุทธ, "การศึกษาผลของตำแหน่งกรงตับภายในโรงเรือนแบบปิดต่อสมรรถนะการผลิต ความเร็วลมและค่าดัชนีความเครียดเนื่องจากความร้อน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 789-791
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "กากเม่าเศษเหลือที่น่าสนใจ", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017 - มกราคม 2018, หน้า 21-26
2017 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exธีระยุทธ จันทะนาม, "ผลของอาหารหยาบและระยะเวลาการหมักต่อคุณภาพอาหารผสมสำเร็จหมักและการย่อยได้ด้วยเทคนิควัดผลผลิตแก๊ส", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 693-700
2017 inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ คำหา, "ผลของโปรตีนต่างระดับในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะเนื้อ.", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 595-603
2017 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนัททรียา จิตบำรุง, "การใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาในกุหลาบหนู", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 1296-1302
2017 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017
2017 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เราจะช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยเป็นผู้อ่านอย่างตื่นตัวได้อย่าง", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 9, ฉบับที่ พิเศษ, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 149-159
2017 inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. จิราวรรณ์ เมืองนาค, exน.ส. สิรินาฎ เนติศรี, "การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียชนิดอื่นจากแหนมในจังหวัดสกลนคร", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 95-106
2017 inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิการคุ้มครองผู้ต้องหาเด็กและเยาวชนในคดีอาญา", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 6, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 67-79
2017 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของข้าวเหนียวต่อการรอดชีวิตของ Lactobacillus plantarum TISTR875", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 438-449
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "การใช้กากเม่าเพื่อใช้เป็นแหล่งสารเสริมในอาหารสัตว์", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2017, หน้า 1-6
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exวิจิตรา เฮ้าจำนงค์, exอรณี ติจันทึก, "คุณภาพของไข่เป็ดสายพันธุ์กากีแคมป์เบลล์", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2017, หน้า 33-42
2017 exทวีแสง พูลพุฒ, exเสวียน เปรมประสิทธิ์, exดร.จรูญ สารินทร์, exดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "อัตราการดูดซับคาร์บอนในความแตกต่างที่สี่ระยะของการเจริญเติบโตรอบวัน ของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2", วาสารวิจัย มข., ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, กันยายน 2017, หน้า 21-31
2017 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการให้อาหารที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชังแขวนในบอดิน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 80-87
2017 exผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบตรวจสอบระดับน้ำด้วยเทคนิคซิกบี", SNRU Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 599-606
2017 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลสิทธิ์ จิระสันติมโน, "ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับหมิ่นประมาทและดูหมิ่นในกฎหมายอาญา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุยลราชธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2017, หน้า 58-94
2017 exพัชราภรณ์ไชยศรี, inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, "Antioxidant Properties and Total Phenolic Content of Selected Traditional Thai Medicinal Plants", ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 10-18
2017 inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิวัฒนาการทางการแพทย์เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์อันมีผลต่อกฎหมายว่าด้วยบุคคล", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2017, หน้า 35-57
2017 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : ความสำเร็จและความท้าทายในการนำนโยบายไปปฏิบัติ", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 54-71
2017 exSomchit Boonthiem, inดร.สุนทร บุญตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatcharin Klongdee, "วิธีวัฒนาการผลต่างสำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบผสมจำกัดของข้อมูลประกันอัคคีภัยบริษัทหนึ่งในประเทศไทย", Sakon Nakhon Rajabhat University Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2017, หน้า 491-501
2017 exWeenakorn Ieosanurak, exSupawan Khotama, inดร.สุนทร บุญตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatcharin Klongdee, "ความน่าจะเป็นที่จะหยุดการลงทุนแบบการจัดการการแบ่งเป้าหมายที่เท่ากัน", Science and Technology RMUTT Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2017, หน้า 99-104
2017 exMeena Rittiruam, inนายกีรติ มณีสาย, อาจารย์, exKorakot Matarat, exAthorn Vora-ud, exSirakan Yokhasing, "HIGH TEMPERATURE THERMAL PROPERTIES OF MAGNESIUM SILICIDE INVESTIGATED BY MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION", Journal of Materials Science and Applied Energy , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2017, หน้า 160-165
2017 inนางสาวพิชญ์จิรา อุ่นใจ, อาจารย์, exอาจารย์ ดร.วรรักษ์ สุเฌอ, inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, "การออกแบบภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย", วารสารศิลปศาสตร์เเละวิทยาการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
2017 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, "การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล", วารสารการบริหารปกครอง, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 257-282
2017 inนายอนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหอย อ??ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 75-87
2017 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประกันราคาขั้นต่ำ: แนวคิดทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2017, หน้า 43-55
2017 inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการใช้น้ำชลประทาน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 59-67
2017 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพัชรา หมื้อปัญญา, "การสำรวจผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร และเศษเหลือ จากการเกษตรที่มีศักยภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร.", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 943-948
2017 inนายพีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิดและกฎหมายอาญา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2017, หน้า 1-14
2017 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ ทองสวี, exวงศธร พุ่มพวง, exสถิต ถิ่นกำแพง, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, exสุธีระ เหิมฮึก, "การจัดกลุ่มหมู่ไม้ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 1-9
2017 exภาวิณี มนตรี, exกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล, exศุภรดา มณฑาทิพย์, exวรัญญา ชูเนตร, exสิทธิโชค กลิ่นแห, exรัตนี คำมูลคร, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จัหวัดสระบุรี ปี 2560", วารสารการแพทย์และสาธารรสุขเขต 4, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2017, หน้า 1-11
2017 exนางสาวฐิตินันท์ หรั่งยิ้ม, exนางสาวพลอยไพลิน จิตต์สดใส, inนายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก บ้านโคกสว่าง จังหวัดสกลนคร", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 4, ฉบับที่ 6, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 52-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 89
2017 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล, "The Influence of Leadership and Quality of Work Life on Organizational Commitment of the Northeastern Rajabhat Universities’ Education Professionals in Thailand", The 3rd Seoul International Conference on Social Sciences and Management (2017 SICSSAM) , 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2017, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exBenjaporn Nongkan, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Leadership and Work Motivation on Work Performance Effectiveness of the Office of the Prosecutor Staffs in the Upper Northeastern Region in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society, January 19-21, 2017. Hokkaido, Japan., 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exAdisak Karun, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Leadership and Work Motivation on Organizational Commitment of the Civil Servants of the Provincial Office for Local Administration in the Upper Northeastern Region in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society, January 19-21, 2017. Hokkaido, Japan., 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exKantana Santangjai, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Leadership and Organizational Culture on Organizational Commitment of the Northeastern Sugar Industry Staffs in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society, January 19-21, 2017. Hokkaido, Japan., 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exPatcharin Buachum, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Service Marketing Attitudes and Service Quality Affecting on Effectiveness of Internet Banking Services, Netbank, of Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB) in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society, January 19-21, 2017. Hokkaido, Japan., 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exกัญญาพิชญ์ รัตนเกียรติกานต์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Factors Influencing Consumers’ Purchase Decision of Indigo-Dyed Fabrics in Thailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exจามรี ศรีบุญยงค์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Factors Influencing Marketing Mix of Customers’ Purchasing on Gold Ornament in Thailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan. , 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exณปภัช ธัญญาบุญญาพร, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, exธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, "Factors Influencing Marketing Mix of a Housing Estate Business in SakonNakhon Province, Thailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exรุจิรา รัตนเกียรติกานต์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Factors Affecting Service Marketing Mix of Used Car Business inSakonNakhon Province, Thailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exศิรประภา เล้าพานิช, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Factors Affecting Service Marketing Mix of Buffet Restaurant Business inThailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exสุทธิเกียรติ ทวิชูปกรณ์, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Factors Affecting on BK Metal Sheet Purchasing Decision in Thailand", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exวรารักษ์ การุณ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Leadership Characteristics and Motivation Affecting on OrganizationalCommitment", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exวรรณี กองพลศรีสิริ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "Firm Competency and Service Quality Affecting on Firm Performance: ACase Study of Automobile Repair Business", The 5 th International Conference on Education, Psychology and Society, Hokkaido, Japan, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวกัญชริญา  สุทธิวงศ์  , inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Organizational Culture on Organizational Performance through Personnel Job Stress of Rajabhat University, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนางวราภรณ์ วิปัสสา, inนางสาวนัฐนันท์ ศักดิ์สัมฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The influence of Organizational Climate on Staff Occupational Stress of the Office of the Auditor General Thailand (OAG)",  International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนายพิสุทธิ์ ทิมฐาน, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Organizational Climate and Transformational Leadership on Employee Motivation of Betagro Group", International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวพิมพ์ชนก โฉมมงคล, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting the Customer Satisfaction with Mobile Banking Service", International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนายธนาธัช  เดชาชูชาติ, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between Managerial Skill and Entrepreneurial Orientation of Swine Raisers with Farm Performance Effectiveness", International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนางสาววรกร โคกสุนันท์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Human Resource Practice on Employee Performance by Organizational Commitment as a Mediator of DKSH (Thailand) Company Limited, Thailand",  International Conference on Education, Psychology and Society, 19 - 21 มกราคม 2017, ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวอัจจรา ลาน้ำเที่ยง, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์, "Organizational Climate and Job Satisfaction of Employees in Government Saving Bank Comparable of General Branch and Department Store Branch in Northeastern Region of Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายอนุพงษ์ เวียงชัย, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "Organizational Capability and Firm Performance: A Case Study of Export Food Businesses in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายชูมิตร เปรมอุดม, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "The Influence of Quality of Working Life Affecting to Firm Performance through Organizational Commitment:A Case Study of Hired Sewers of Garment", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายณรงค์ธร ดวงชัย, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "Human Capital Competency and Firms Performance: A Case Study from Resort Business in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายนฤภัทร ทดคุย, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "Organizational Communication Strategy and Firm Performance: Evidence from 4-5 Star Hotel Business in Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exNunnapat Pitchayakongkiat, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting The Wholesale Purchaser’s Intention of Plastic Goods Shop in Sakon Nakhon, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exPhoyphaylin Phetsinorath, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Onuma Taeporamasamai, "Factors Affecting the Wholesale Purchaser’s Intention of Jewelry in Lao People’s Democratic Republic", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวเปรมวิสา แก่นจำปา, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "The Influence of Leadership Affecting Staff Performance through Motivation and Organizational Commitment: A Case Study of Bangkok Bank Public Company Limited, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายทิชากร ทรัพย์สมบูรณ์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "Perceived Organizational Support and Organizational Culture Affect on Firm Performance from Employees of Nakhon Phanom University", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ้Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายวิสิด เพชรศรีนอราช, inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOnuma Taeporamasamai, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "Factors Affecting the Wholesale Purchaser’s Intention of i-station, Savannakhet Province, Lao People’s Democratic Republic", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวธิดารัตน์ อุปชัย, exผศ.จิตติ กิตติเลิศไพศาล, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Consequence of Leadership Style and Good Governance through Organizational Performance of Rajabhat University, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวจรัสพร นวานุช, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Quality of Work Life on Organizational Commitment of Multidisciplinary Working Group Employee: a Case Study of Hospital, Ministry of Public Health, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ้Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนายนโรดม วีรภูรินต์, exJitti Kittilertpaisan, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between Product and Service Quality with Customer Retention of Metal Sheet Roof Business", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวนฤมล นามเนาว์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Organizational Culture on Administrative Effectiveness through Organization Commitment: Case Study of Town Municipality and City Municipality, Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ้Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวพนิดา รัตนโสภา, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Organizational Dynamic Capability as Antecedent of Competitive Advantage and Performance of Jasmine Rice Community Enterprise in the Northeastern of Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exPatcharee Tabsuri, ex Jitti Kittilertpaisan, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Motivation and Organization Climate on Service Quality of Municipality in the North Easter of Thailand", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 exนางสาวพิชยรัตน์ น้อยใจบุญ, inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Investigation Influence of Marketing Mix on Words of Mouth Marketing: A Case Study of Garment Business", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 inดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between Leader Communication Skill and Employee Engagement of Kasetsart University, Thailad", International Conference on Education, Psychology and Society 19-21 January 2017, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokkaido ญี่ปุ่น
2017 inนางสาวนิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์, อาจารย์, exColin C.H. Law, "Corporate Social Responsibility Strategy and Firm Performance through Employee Commitment: A Case Study of Hotel Business in Thailand", The 3rd Seoul International Conference on Social Sciences and Management (2017 SICSSAM), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2017, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, "Indigo Dye Wastewater Treatment by Fenton Oxidation", 19th International Conference on Water Pollution and Solutions, 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2017, barcelona ราชอาณาจักรสเปน
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Evaluation of District Health System (DHS) Development in Areas of the NationalHealth Security Office (NSHO), Regain 8, Thailand", Universal Academic Cluster International Spring Conference in Kyoto , 17 - 19 เมษายน 2017, Tokyo ญี่ปุ่น
2017 exยศกร เพ็งเลา, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Situation and Associated Factor of Drinking, Smoking and Application of herbs in the Area of Nam Kam River,Thailand", Universal Academic Cluster International Conferences: Academic & Multidisciplinary , 17 - 19 เมษายน 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น
2017 exPatana Chaichompoo, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative of Constitutional Health for Local Community Operation in SakonNakhon Province, Thailand", Universal Academic Cluster International Conferences: Academic & Multidisciplinary, 17 เมษายน - 19 มิถุนายน 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น
2017 exChumpol Sareecam, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative on the Quality Level of Primary Care Award of District Health System (DHS-PCA) in Region Health 8", Universal Academic Cluster International Conferences: Academic & Multidisciplinary, 17 - 19 เมษายน 2017, โตเกี่ยว ญี่ปุ่น
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of E-san Program in Blood Sugar Level Controlling of Diabetic Type 2 Patients", Universal Academic Cluster International Conferences: Academic & Multidisciplinary, 17 - 19 เมษายน 2017, โตเกี่ยว ญี่ปุ่น
2017 inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, inนายศิริวัฒน์ พูนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Feedback Linearization-Based PI Controller for Continuous pH Process System", The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, exFarag Malhat, exLe Hoang Tu, exJulien Boulange, exCharoen Jiraratchwaro, exHirozumi Watanabe, "Investigation of leaching processes of herbicides in soil column simulating by HYDRUS-1D model", 1st International Convention on Civil Engineering (ICCE2017) ในหัวข้อ “GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DEVELOPEMENT”, 20 - 21 กรกฎาคม 2017
2017 exผศ.ดร. วรรณทิชา เศวตบวร, exJatumas Chaipin, exPhattarasaya thanyajaroen, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of protective agents on the viability of freeze dried probiotic lactobacillus plantarum", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017), 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายพิชิตชัย พจนเลขา, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Time on Characterization of Riceberry Flour After Modification by Heat-moisture Treatment", The 2017 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science; IFABL 2017, 27 - 29 มิถุนายน 2017, Kyoto ญี่ปุ่น
2017 exT. Katejanekarn, exP. Lamjeakmongkol, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Feasibility Analysis of Using Green Roofs for an Office Building", The 9th International Conference on Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2017), 26 - 28 มิถุนายน 2017, Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exนายเทียนชัย ปานโพธิ์จาน, exอ.ธนนชาติ อิ่มสมบัติ, "Synthesis of magnetically recoverable rod like Bi2O3/g-Fe2O3 composite with high photocatalytic performance under visible light irradiation", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, "Characterization of Recycled Aggregate for Use as Base Course Material", Proceeding of the International Convention on Civil Engineering 2017, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exAnusorn Boonpoke, exJiradtawat Sriburee, exSurat Sedpho, inนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Environmental Impact Evaluation of Road Pavements using Life Cycle Assessment Tool", International Convention on Civil Engineering - ICCE2017, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "VOCABULARY RECYCLING: SOME PEDAGOGICAL SUGGESTIONS FROM THE LEXICAL APPROACH", The 5th PSU-USM International Conference on Arts and Sciences, 8 - 9 สิงหาคม 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhakhachon Hoonsuwan, "Feedback Linearization with PID Controller Design for Autonomous Underwater Vehicle Using Particle Swarm Optimization (PSO)", ITC-CSCC2017 - the 32nd International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications, 2 - 5 กรกฎาคม 2017, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "The Comparison of Water Quality in Community and Rural Area in Mekong River,Thailand by Using Water Quality Index", The 6th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management , 17 - 18 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความสนุกกับคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้หลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์", The 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media2017), 1 - 4 สิงหาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exCharuwut Noiwa, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Anthocyanin, thiobarbituric acid, antioxidant and antioxidant capacity in mao pomace, feed supplemented with mao pomace and broiler meat", The 2017 Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition, 23 - 25 พฤศจิกายน 2017, Pingtung ไต้หวัน
2017 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Risk Communication from Hydropower Development in Lower Mekong Basin towards Thailand Environment", International Expert Forum Mainstreaming Resilience and Disaster Risk Reduction in Education , 1 - 2 ธันวาคม 2017, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "GIS-based for Rural Aquaculture and Conservation Agriculture", The 1st Nontri International Conference " Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society" , 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exวรรณทิชา เศวตบวร, exKotchakorn Teawsomboonkit, exSupanida Surichay, exWiboon Riansa-ngawong, exSiriwiang Tipknon, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of rice protein and prebiotics as protectants on the survival of freeze-dried probiotic Lactobacillus plantarum", The 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 23 - 25 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี, exAssoc. Prof. Dr. Rick Neitzel, "Identifying Comprehensive Solutions to Electronic Waste Recycling", SEASIA 2017 Conference, 16 - 17 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exFajar Ayu Pinagara, inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, "Will Jakarta Still Have Traffic Congestion After MRT?", 11th International Conference on Business and Management Research (ICBMR 2017), 11 - 12 พฤศจิกายน 2017, ๋Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรเชษฐ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigating applications of mobile translator for assisting English vocabulary learning", The IEEE 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media), 1 - 4 สิงหาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exWu-Yuin Hwang, exMichaele Haregot, inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Web-based hybrid virtualization laboratory to facilitate network learning: HVLab", The IEEE 2nd International Conference on Information Technology (INCIT), 2 - 3 พฤศจิกายน 2017, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนางสาวศิรินนา คำทะเนตร, อาจารย์, ex Asle Fagerstr?m, exMoutaz Haddara, "EXPLORING CRITICAL SUCCESS FACTORS OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING IMPLEMENTATIONS IN NORDIC AND BALTIC SMES", International Conference Internet Technologies & Society 2017 , 11 พฤศจิกายน 2017 - 12 มีนาคม 2018, เครือรัฐออสเตรเลีย
2017 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเมธา วรรณพัฒน์, "Fermentation quality and in vitro digestibility of fermented total mix ration with difference roughage and fermentation period", In PROCEEDINGS of International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE2017), 1 - 4 พฤศจิกายน 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเมธา วรรณพัฒน์, "Effect of fermented total mixed ration (FTMR) with microbial culture on fermentation quality and in vitro digestibility", In PROCEEDINGS of International Conference on Animal Nutrition and Environment (ANI-NUE2017), 1 - 4 พฤศจิกายน 2017, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Sodium Dithionite and Glucose as a Reducing Agent for Natural Indigo Dyeing on Cotton Fabrics", 2017 The 7th International Conference on Advanced Materials Research, 20 - 22 มกราคม 2017, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasemsan Ritthitham, ex Anirut Khuamsert, exPhattarapol Lersmatmoon, exJakkapat Jettarach, exPiyanat Khiangwong, exAmnat Chaweram, "The Biogas Engine Developed from a Small Discharge Pump Fuel Injection Engine", The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products , 25 - 28 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Measured Reflectance of Concentration Lycopene in Fresh Tomato Without Using Chemical Extraction Methods by Using Color Image Processing", The 1st NONTRI INTERNATIONAL CONFERENCE (NIC-2017) 26th NVEMBER 2017 "INNOVATION AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND SUSTAINABLE SOCIETY", 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Cascade Quadruple Fly-Boost for High Voltage Appications.", WCSE 2017: 2017 The 2nd International Conference on Electronics Engineering and Informatics (ICEEI 2017), 25 - 27 มิถุนายน 2017, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSasithorn Jampai, exSumitta Mongkolget, exSurakrai Sunarak, exTawee Deera, "Caring Application for Bed – Bound Patient with the Physical Therapy and Herbs", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand., 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exAdcharaporn Wongsricha, exNareerat Wongsrikaew, exNumpung Chaikaew, "Dysmenorrhea Relief Model with the Local Wisdom for Women in the Period of Reproductive Age", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand., 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 exPunvira Voeisarn, exJintana sangwong, exKwanruan Klakhayan, exTawan Kimyong, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact and Need to Solve Health Problem from Flood", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Expectations and Patterns of Teaching on the Master Degree of Public Health Programs (MPH), Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus(KUcsc.)", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exJitlada wannathong, exJenjira Phukongchai, exChutima bupasiri, "Integration of Local Wisdom and Universal Science (LWUS) To Solve Diabetic Kidney Disease (DKD)", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuriya naosri, exChutima Phaitong, exPraewpairin Bubpan, exPrasert Krasordnok, exTawee Deela, "Promoting of Cognitive and Social Development in Early Childhood Related with English Language by the Community Participation", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exThidaporn Poonsawang, exNarisara supaprom, exRujeechon puangsr, "Promotion of Thai Red-Checked Girls to Give Birth for Helping the Nation", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKwanruan Klakhayan, "Risk Factors for a Fall of Elders in the Si Songkhram District Nakhon Phanom Province", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYossakorn Penglao, exJaruwan Nueakhumeang, "The participatory using of herbs to detoxify chemicals in blood of agriculturists in Nam Kam River community", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTawee Deela, exSuriyu Srihata, exDuangruethai Lekla, exJirapong Wattanabu, "Therapy Model Integration for Drug Addiction with Herbs", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParintharad Punyamat, exSiraporn Sriworasa, exAunchana sirinaree, exTawee Deela, "Unwanted Pregnancy Solving Model of the Young Motherhood", The 1st Nontri International Conference : 26 November 2017 Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus,Thailand , 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 exMrs.Sonezza Ladyanna , inดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบลงมือปฏิบัติ", Foreign Professor Communication of Practice project, 21 มิถุนายน 2017, BUSAN สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exWangkeeree P., exL. Polwongsa, exJ A-yamuan, exC Pongdee, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฤทัยทิพย์ สุระเสียง, อาจารย์, "Iodine content in commonly condiment and iodine enrichment in the feeding to Nile tilapia (Oreochromis Niloticus)", 1st SOUTHEAST ASIA PUBLIC HEALTH NUTRITION (SEA-PHN) CONFERENCE, 14 - 17 พฤษภาคม 2017, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2017 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, "Automatic voltage regulator using PID controller based on particle swarm optimization", 2017 9th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering, ICITEE 2017 Volume 2018-January, 8 January 2018, Pages 1-4, 12 ตุลาคม 2017 - 13 ตุลาคม 2018, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutta Taneepanichskul , exVitool Lohsoonthorn, PhD, "Daily incense use and health effects among Thai-Vietnamese community in Sakon Nakhon Province, Thailand", An Association of Pacific Rim University (APRU) 2016 Global Health , 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2017, New South Wale
2017 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impacts of Dams on Water Level and Riverbank of Lower Mekong Basin", International Expert Forum: Mainstreaming Resilience and Disaster Risk Reduction in Education, 1 - 2 ธันวาคม 2017, เมือง ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, ex J. Bunta, exJ. Thiangpadung, exS. Sansaradee, exP. Kamsopa, ex S. Sodsai, ex S. Vichainsan, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Maturos, exT. Lomas, exA. Tuantranont, exB. Cetin, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Development of Lab-on-a-Chips Fabricated from Two Molds", 8th TSME-International Conference on Mechanical Engineering, 12 - 15 ธันวาคม 2017, ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.นงภัทร ไชยชนะ, อาจารย์, inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPhiippe Thaler , exFrederic Gray, exPisamai Chantuma, "Determination of Evapotranspiration and crop coefficients of Rubber Plantation in Thailand", Joint conference of AsiaFlux Workshop 2015 and the 15th Anniversary Celebration of ChinaFLUX, 16 - 19 สิงหาคม 2017, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 43
2017 exนางสาวเข็มทอง ปิยะวงค์, exนางสาวบุษบา ทองถาวร, inนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในชาเมล็ดเพกาผสมดอกไม้", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18, 23 - 24 มกราคม 2017, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์เกรดไข่ของไก่ไข่ลูกผสมทางการค้า", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18, 23 - 24 มกราคม 2017, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑาทิพย์ นิกุมเพชร, exจันทวิทย์ ภูมิคอนสาร, exเจนจิรา ชั้นสกุล, exณัฐพล สุทธิประภา, exพัชราภรณ์ ดีรักษา, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบกลั่นแสงอาทิตย์รูปทรงพีระมิดบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทบทวนคำศัพท์แบบแปรใช้ใหม่", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่8, 22 มิถุนายน 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2017 inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายชัยรัตน์ คำหา, "ผลของโปรตีนต่างระดับในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะเนื้อ", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 The 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand 2017 (ASAC 2017), 22 - 23 มิถุนายน 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอาหารหยาบและระยะเวลาการหมักต่อคุณภาพอาหารผสมสำเร็จหมักและการย่อยได้ด้วยเทคนิควัดผลผลิตแก๊ส", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 The 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand 2017 (ASAC 2017), 22 - 23 มิถุนายน 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาคภูมิ ปุรินิพุทธ, "การศึกษาผลของตำแหน่งกรงตับภายในโรงเรือนแบบปิดต่อสมรรถนะการผลิต ความเร็วลมและค่าดัชนีความเครียดเนื่องจากความร้อน", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 The 6th National Animal Science Annual Conference of Thailand 2017 (ASAC 2017), 22 - 23 มิถุนายน 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนัททรียา จิตบำรุง, "การใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาในกุหลาบหนู", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18, 23 - 24 มกราคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exนัททรียา จิตบำรุง, inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 23 - 24 มกราคม 2017, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพลศาสตร์ของวีลแชร์สามล้อไฟฟ้าที่ความเร็วสูง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
2017 inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมโน พรหมดี, exธวัชชัย สัพโส, "ผลของปริมาณเพสต์และขนาดหินต่อสมบัติของคอนกรีตพรุน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, เขาใหญ่ ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤตพล มาตย์วังแสง, exปณภัทร อาจพันธ์, exปัญญา อธิคุณชัยเจริญ, "สมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ที่ผสมดินลูกรัง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 , 18 - 20 กรกฎาคม 2017, เขาใหญ่ ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 exนายนครินทร์ ศรีปัญญา, inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจุฑาทิพย์ ศิริศิลป์, "เครื่องมืองอเหยียดข้อเข่า และข้อสะโพกส่วนล่าง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครั้งที่ 9 , 2 - 4 พฤษภาคม 2017, จันทบุรี ประเทศไทย
2017 exดร.พิทักษ์ ปักษานนท์, inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบความปลอดภัยบนถนนเลียบคลองชลประทานโดยใช้ข้อมูลจาก Google Maps กรณีศึกษาโครงการชลประทานน้ำอูน", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 , 19 มกราคม 2017, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2017 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรเทพ นิลนนท์, "การแปลงระบบให้เป็นเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับร่วมกับตัวควบคุมพีไอดีกรณีศึกษา: การควบคุมหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ และการควบคุมพีเอช", CRIT 2017 - The Conference of Thai Robot Society on Robotics and Industrial Technology 2017, 22 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาวัชร์ เศวตภัทรไพศาล, inนายนิรันดร์ ทรงนิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพีรพจน์ ปิ่นทองดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "การกาหนดความรับผิดทางอาญาของพระสงฆ์ที่อาบัติปราชิก : ศึกษากรณีการนาทรัพย์สินหรือ เงินบริจาคมาเป็นของตัวเองที่เข้าข่ายอทินนาทาน", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2017 The 4th NEU National and Internationai Conference 2017, 21 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inนางสาวสุรัสวดี แสนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฐานภาษีการรับมรดกตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17: "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน", 21 กรกฎาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของมะขามเปรี้ยวแกะเปลือก (Tamarindus indica) ระหว่างการเก็บรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสีเนื้อสำหรับการส่งออก", โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559, 3 ตุลาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำเสนอ Class Association Rules (CARs) ด้วยการพล็อตต้นไม้ไอเท็มเซ็ต (Itemsets Tree Plot): กรณีศึกษาชุดข้อมูลมะเร็งเต้านม", การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 , 1 - 2 พฤศจิกายน 2017, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
2017 exจันทร์จิรา ภาโสม, exปภาวี เมธีสวัสดิ์กุล, exพัชรินทร์ อรรคศรีวร, exพิมลพรรณ ศรีสะอาด, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exจันทร์จิรา ภาโสม, exกนกวรรณ มาดขาว, exจันทร์จิรา ไชยแสง, exจิรวัฒน์ อินทะเสย์, exนริตา โคตะนนท์, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจของชุมชนดงพัฒนา เทศบาลนครสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exจันทร์จิรา ภาโสม, exสโรชา ชามัสชิมา, exศุภรัตน์1 จันทะวงศ์, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อสวัสดิการฌาปนกิจ ของเทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exสุฑาศิณี ราชวงษา, exวราภรณ์ ถวิล, exสุพรรณษา สุโพธิ์เคน, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exจันทร์จิรา ภาโสม, exเฟื่องลดา ลามคำ, exนัฐดิษฐ์ ริกำแง, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุนทร บุญตา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริญญา โปร่งจิตร์, อาจารย์, inนางสาวเพ็ญศิริ สมพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชระ เทพารส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเงินทุนเริ่มต้นต่ำสุดของกระบวนการส่วนเกินเวลาจำกัดประเภทลงทุนและไม่ลงทุน", The 22nd Annual Meeting in Mathematics, 3 มิถุนายน 2017, อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exสตรีรัตน์ บุญเฮ้า, exศิรินันท์ จันทร์มาตร์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, exดร.จินดา จันดาเรือง, "การวิเคราะห์โปรตีน สารกาบา สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน ข้าวเปลือกงอก สายพันธุ์หอมมะลิ 105 และหอมนิล", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4, 19 - 20 กรกฎาคม 2017, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2017 exกฤษดา สังข์ทอง, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิจิตรา พูนเพิ่มทรัพย์, "การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ความอยู่รอดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 5 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, ex วนิดา ศรีสงคราม, exสัมภาษณ์ นรภาร, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความรุนแรง และการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5และนานาชาติครั้งที่ 1 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exพิชชาพร โพธิมณี, ex ฟาตีมา บองกอต, exรัติยา อันทะโคตร, exละเอียด ศรีวรกุล, exอนุสิทธิ์ นามโยธา, "แบบแผนการบริโภคอาหารของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exมณฑกาน ศรีงาม, exเย็นจิตร มงคลนํา, exศกลวรรณ ไชยบุรมย์, exขนิษฐา ศรีวรกุล, exศุภชัย สายเย็น, "กิิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exชวลิต อุตรมาตย์, exวรรณพร พึ่งวร, exสมบูรณ์ กุดนอก, exศักดิ์ชัย แก้วมณี, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, "การศึกษาแบบย้อนหลังโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 1“นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญญา พุฒหล้า, exมัลลิกา สีขะปัดสา, exอัญมณี สองเมือง, exวัชริดา สุขธร, "การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้้าว้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "RGB color detection system by compact instrument on three applications chemical analysis; identify the stoichiometry of the predominant complex, acid dissociation constant determination and Ion-association liquid-liquid extraction for the assay of tetracycline", Workshop on PiCOANALYSIS ครั้งที่ 2 , 27 - 28 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exชื่นนภา บุรมศรี, exวิชชุดา พิกุลศรี, inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, inนางสาวณัฐิกา ธนูทอง, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, "การตรวจหาปริมาBeta-caroteneในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนสูง", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่5"นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, exอัญมณี สองเมือง, "ความคาดหวัง และการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของร้านกาแฟ ABC ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.)", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรโสภฬณห์ พิมพะสาลี, exวีรศักดิ์ เหลาบัว, exนรีทิพย์ จันทร์ทอง, exอัญชลีพร แก้วมะ, exภานุวัฒน์ ไชยแสง, "ความต้องการของผู้บริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียวกล้องของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนายเพิ่มพล กุดจอมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุษมา โชคเพิ่มพูน, exประสงค์ เที่ยงแท้, exสันติ อุปมัยรัตน์, "การศึกษาพฤติกรรมหอยเชอรี่กับกระแสไฟฟ้า", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5, 26 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2017, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 exนายสนธิ ศรีสุข, inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ขับขี่ต่อการประเมินคุณภาพภูมิทัศน์ของเส้นทางชมทิวทัศน์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 exนางสาววรางคณา ธาราเสาวรภย์, inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสถานการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์โกรธของผู้ขับขี่", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 exนายสุนันท์ พลวงศ์สกุล, inนายวิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาโปรไฟล์ความเร็วบนทางหลวงชนบท", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 inนางสาวตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์, inนายกุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาค กรณีศึกษาประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจเเละการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, exกิตตินันท์ กลั่นเครือวัลย์, exอิสรพงษ์ บุญสำเร็จ, exศิริพร ห้ามไธสงค์, exวายุลี นนธิลา, exศรัญญา พรมสุรีย์, "กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าของกลุ่มเกษตรกร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560, 26 พฤศจิกายน 2017, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจันทพล คําผาย, exกาญจนาพร สําแดงเดช, exขวัญฤทัย จันทร์ชนะ, exซาอีราฮ์ ภาละวัน, "ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน, 26 พฤศจิกายน 2017, สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2017]