ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2012

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

38

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

75

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

9

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 21
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exWouter G. van Doornd, "Salicylic acid alleviates chilling injury in anthurium (Anthurium andraeanum L.) flowers", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 104-110
2012 inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exGregory A Tucker, "The Effect of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) on Quality and Cell Wall Hydrolases Activities of Fresh-Cut Muskmelon (Cucumis melo var reticulatus L.) During Storage", Food and Bioprocess Technology, ปีที่ inpress, ฉบับที่ inpress, มกราคม 2012
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exบุณฑริก บุตรโคตร, exเมทินี ตั้งอภิรดีขจร, "Alleviation of Chilling Injury in Jujube Fruit (Ziziphus jujuba Mill) by Dipping in 35 ?C Water", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 107-119
2012 inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAl-Haq, M.I., exMakino, Y., exKawagoe, Y., exOshita, S., "Particle size distribution of nano-mist in a spinach-storage atmosphere and its effect on respiration and qualities", Journal of Food Engineering, ปีที่ 112, ฉบับที่ 1-2, กันยายน 2012, หน้า 69-77
2012 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนายบุรินทร์ ช้างน้อย, อาจารย์, "Internet GIS, Based on USLE Modeling, for Assessment of Soil Erosion in Songkhram Watershed, Northeastern of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 272-282
2012 inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exPattama Praathan, inดร.รชา เทพษร, อาจารย์, "Browning inhibition in fresh-cut rose apple fruit cv. Taaptimjaan using konjac glucomannan coating incorporated with pineapple fruit extract", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 73, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 46-49
2012 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลธิรา แสงสิริ, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exธีระยุทธ ตู้จินดา, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "SSR Map Construction and Quantitative Trait Loci (QTL) Identification of Major Agronomic Traits in Mungbean (Vigna Radiata (L.) Wilczek)", SABRAO Journal of Breeding and Genetics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 71-86
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "Effect of ultraviolet-C (UV-C) illumination on postharvest quality and bioactive compounds in yellow bell pepper fruit (Capsicum annuum L.) during storage", African Journal of Agricultural Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 28, กรกฎาคม 2012, หน้า 4084-4096
2012 inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, exรชยา อัครจักร, inนายโก้ ยาลัย, "Maintenance of postharvest quality and bioactive compounds of fresh-cut sweet leaf bush (Sauropus androgynus L. Merr.) through hot CaCl 2 dips", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2012, หน้า 2662-2670
2012 inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSeiichi Oshita, "Evaluation of Models for Spinach Respiratory Metabolism Under Low Oxygen Atmospheres", Food and Bioprocess Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 1950-1962
2012 inดร.ปานวาด พรหมดี, อาจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exKee de Lange, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Lactobacillus johnsonii KUNN19-2 andPediococcus pentosaceus KUNNE6-1 Isolated from Thai-StyleFermented Pork (Nham) for Their Probiotic Properties in theGastrointestinal Tract and Immunomodulation", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 46 : 440 - 450 (2012), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 440-450
2012 inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, exPhonrachom, N, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, exManabe, N, "Changes in expression and localization of cellular flice-like inhibitory protein, an anti-apoptotic factor, in corpora lutea during estrus cycle and pregnancy in Thai swamp buffalo (Bubalus bubalis)", REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, ปีที่ 47, สิงหาคม 2012, หน้า 491-491
2012 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunthari Tharapan, inนายอลงกต อินทรชาติ, exPramot Sojisuporn, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dissolved Oxygen Dispersion Model Within Green Mussel Farming Area in Sri Racha Bay, Chonburi Province, Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 565-572
2012 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exBarrett, DM, "Texture improvement of fresh and frozen mangoes with pectin methylesterase and calcium infusion", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, ปีที่ 92, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2012, หน้า 2581-2586
2012 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Freezing characteristics and texture variation after freezing and thawing of four fruit types", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2012, หน้า 517-523
2012 exAmbroise Lambert, exMathieu Picardeau, exDavid A. Haake, exRasana W. Sermswan, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBen Adler, exGerald A. Murray, "FlaA proteins in Leptospira interrogans are essential for motility and virulence but are not required for formation of the flagellum sheath", infection and immunity, ปีที่ 80, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 2019-2025
2012 inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDuangjai Suwanacharoen, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Serological Survey of Leptospirosis in Thai Swamp Buffalo (Bubalus bubalis)in Sakon Nakhon Province, Thailand", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2012, หน้า 736-741
2012 exJintana Kommanee, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, exSakda Daduang, exYosapong Temsiripong, exApisak Dhiravisit, exYuzo Yamada, exSompong Thammasirirak, "Antibacterial activity of plasma from crocodile(Crocodylus siamensis) against pathogenic bacte", Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, ปีที่ 11, ฉบับที่ 22, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2012, หน้า 1-8
2012 inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อหาปริพันธ์เชิงตัวเลขโดยใช้เทคนิคการถดถอยแบบเส้นโค้งพาราโบลา ที่ผ่านจุด 3 จุด", Applied Mathematical Sciences , ปีที่ 7, ฉบับที่ 16, ตุลาคม 2012, หน้า 765-772
2012 exผศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์, exรศ.ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร, inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exนฤมล ปิ่นประไพ, "Laboratory performance on analysis of mandatory nutrients and preparation of nutrition lebelling", Food chemistry, ปีที่ 140, ฉบับที่ 2013, ธันวาคม 2012, หน้า 598-607
2012 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย", Springer-Verlag , ปีที่ 7634, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 136-139
Publish Year National Journal 16
2012 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 23-31
2012 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, inนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์, "ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของแกะขุนในเขตร้อน", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 257-266
2012 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชราภรณ์ ภาสตโรจน์, "ผลของการคลุกเชื้อไรโซเบียมและการใส่ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบภายหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 8-16
2012 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน, exยุทธนา แสงสุวรรณ, exสิทธิชัย ลือไกรศรี, "A Study of the Diversity of Freshwater Fish in the Nong Han Reservoir, Sakon Nakhon Province, Thailand", The Thailand Natural History Museum Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2012, หน้า 1-10
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของกรดซาลิไซลิกต่อการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 95-102
2012 exบุญนาค แพงชาติ, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำหนองหารโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ Web-Based กรณีศึกษาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำหนองหารบริเวณตำบลม่วงลาย เหล่าปอแดง และงิ้วด่อน", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 56-69
2012 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุมาลิน แท่นทอง, "อิทธิพลของวันปลูกต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 297-300
2012 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปนัดดา ประสาทชัย, exอมรรัตน์ อุปพงศ์, "ศักยภาพของถั่วเขตร้อนเพื่อเป็นอาหารสัตว์คุณภาพดีและการปรับปรุงบำรุงดิน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 585-588
2012 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณรงค์ฤทธิ์ เภาสระคู, exชลธิรา แสงศิริ, "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่พื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 601-604
2012 exกรรณิการ์ แก้วมาก, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมระหว่างเซลล์ตรึงรูปและเซลล์อิสระของเชื้อ Candida shehatae TISTR 5843 เพื่อการผลิตเอทานอล", วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2012
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exอัญชลี การถัก, "ผลของสารเคลือบผิวต่อการลดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัวพันธุ ์เชียร์(Anthurium andraeanumL. cv. Cheers)", วิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 440-443
2012 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อ้อยอาหารสัตว์ (Forage sugarcane, Forage-cane) พืชทางเลือกเพื่อการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ขาดแคลนอาหารหยาบ", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2012
2012 inดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "องค์ประกอบทางเคมีของดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2012 - มกราคม 2013, หน้า 50-56
2012 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โอกาสการเพิ่มรายได้จากการปลูกถั่วเขียวทนต่อสภาพอากาศหนาว ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2012 - มกราคม 2013, หน้า 68-76
2012 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการกินได้และการย่อยได้ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2012 - มกราคม 2013, หน้า 37-49
2012 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุญนาค แพงชาติ, exนงนุช ขันชัยภูมิ, "พังโคน ชุมชนปลอดขยะ สู่เมืองน่าอยู่", วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 80-87

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 17
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Cultivar Difference in Sensitivity to Chilling Injury of Anthurium Flowers (Anthurium andraeanum L.) during Low Temperature Storage", The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants , 9 - 12 มกราคม 2012
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "UV-C Treatment Alleviates Chilling Injury in ‘Golden Bell’ Sweet Pepper", 2nd Asia Pasific Symposium on Postharvest Research Education and Extension, 18 - 21 กันยายน 2012, ยอร์กจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายประมุข ลือแก้วมา, "Genetic Variation of Whisker Sheatfish (Micronema bleekeri) in the Nong-Han Lake, Sakon Nakhon Province, Thailand", InternationalSymposium on “Genetic Improvement of Livestock and Aquatic Animals in the Tropics: Challenge and Reward” (GILAAT), 24 - 26 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A STUDY OF PRESSURE DROP AND HEAT TRANSFER IN SPIRALLY CORRUGATED TUBE FOR A COUNTER-FLOW HEAT EXCHANGER BY USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS", Proceedings of CHT-12 ICHMT International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, 1 - 6 กรกฎาคม 2012, Bath สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2012 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exSad?k Kakac, "NUMERICAL STUDY OF NANOFLUID HEAT TRANSFER ENHANCEMENT WITH MIXING THERMAL CONDUCTIVITY MODELS", Proceedings of CHT-12 ICHMT International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer , 1 - 6 กรกฎาคม 2012, Bath สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2012 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using THEOS Imagery to Monitor Land Use Change in Nong HanChalermphrakiat Wetland Park, Sakon Nakhon Province, Thailand", The 33rd Asian Conference on Remote Sensing, 26 - 30 พฤศจิกายน 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Tia, "A Study of Integrating Renewable Energy in Smart Grid System", 10th Eco-Energy and Materials Science and Engineering (EMSES 2012), 5 - 8 ธันวาคม 2012, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2012 inนางสาวสิรินาฎ เนติศรี, inนางสาวนิภาพร เมษา, "Physical and chemical properties of mulberry milk product", Mae Fah Luang University International Conference 2012 on the " Future Challenges Towards ASEAN Integration " (MFUIC2012) , 29 November to 1 December 2012, Chiangrai, Thailand., 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2012, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2012 inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex BANNASIT SITTIBANNAKUL, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ", ASEAN UNIVERSITY SPORTS COUNCIL INTERNATIONAL CONFERENCE 2012 13-14 DECEMBER 2012, 13 - 14 ธันวาคม 2012, VIENTIANE LAOS สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2012 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exK. Thanomsit, exBurin Chaiburi, exGorrawis Phonong, exAttaphol Khanaphol, exWanida Phutthasawong, exThitima Maturos, exTanom Lomas, exAdisorn Tuantranont, exSadik Kaka?, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Two-Phase Microchannel Flow Study of Chicken Blood on Lab-on-a-Chip", The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering 2012, 24 - 27 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2012 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอ.ศุภชัย ปทุมนากุล, exอ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม, "An Algorithm for the Sugar Cane Loading Station Location Problem", The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10 - 13 ธันวาคม 2012, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2012 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย", 14th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2012), 12 - 15 พฤศจิกายน 2012, Taipei ไต้หวัน
2012 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสริมพลังพุภาคี เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ จังวัดหนองบัวลำภู", The 1st International Conference on Health Science, Thai Traditional and Alternative Medicine (ICHTAM), 2012 , 21 - 23 พฤศจิกายน 2012, เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2012 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokporn Triwitayakorn, "การศึกษาค่าคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์และยีนที่ตอบสนองต่อการขาดน้ำในมันสำปะหลัง", International Plant and Animal Genome Conference XX, 14 - 18 มกราคม 2012, San Deigo อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2012 inนางสาวกันทิมา มีแหยม, อาจารย์, exPattarawit Polpinit, "Flood Modeling using Gumbel Distribution and Drainage Density for Flood Forecasting in the Chi River: Amphur Muang, Khon Kaen, Thailand Case", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC 2012) , 10 - 12 พฤษภาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluating the Role of Customer Engagement and Pro-Environmental Identificationn on Theory of Planned Behavior to Predict Green Consumption Behavior", International Business Management Research Conference, 16 พฤศจิกายน 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inนายศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์, อาจารย์, exNgarmnij Chuenboonngarm, exPuangpaka Soontornchainaksaeng, exThaya Jenjittikul, exKanchit Thammasiri, "Effect of Colchicine Incubation Time on Tetraploid Induction of Kaempferia rotunda", International Symposium on Orchids and Ornamental Plants, 9 - 13 มกราคม 2012, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 21
2012 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน, exยุทธนา แสงสุวรรณ, exสิทธิชัย ลือไกลศรี, "Freshwater fishes biodiversity conservation in Nong Han Aquatic Ecosystem Sakon Nakhon Province, Thailand", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, จตุจักร บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exทัศนีย์ ไตรนาม, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณไม้น้ำในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, จตุจักร บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exชลธิรา แสงศิริ, exพงษ์พัฒน์ สุดนาวา, exณรงฤทธิ์ เภาสระคู, exธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์, exสุภัทร ประสพศิลป์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยของการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในหมู่บ้านมอญ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน, exยุทธนา แสงสุวรรณ, exสิทธิชัย ลือไกลศรี, "ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในหนองหาร", การประชุมวิชาการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 28 มิถุนายน 2012, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2012 exอัญชลี การถัก, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารเคลือบผิวต่อการลดอาการสะท้านหนาวของดอกหน้าวัวพันธุ์เชียร์", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันธิยา พรหมบุตร, exทิพย์นภา ปัญญาประชุม, "การเจริญและการรอดชีวิตของโพรไบโอติกแลกโตบาซิลัสในนมข้าวโพด", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 “อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์”, 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, exศุษมา แสนปากดี, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงในงานออกแบบและตกแต่งภายใน", ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2012), 26 - 27 เมษายน 2012, เพชรบุรี ประเทศไทย
2012 exศุษมา แสนปากดี, inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำ", ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2012), 26 - 27 เมษายน 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกษิดิศ การีชุม, exทวีวุฒิ พิทักษ์กุล, exชัยวัฒน์ โกศล, exรัฐติวุธ ทวีโคตร, "การประยุกต์ใช้ฝาปิดระบายน้ำคอนกรีตพรุนในชุมชนเมือง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2012 exดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจนวิทย์ วรกิตติ, exบุญโฮม ราชจันทร์, "อิทธิพลของอัตราส่วนโพรงที่มีผลต่อการปลูกพืชไร้ดินบนคอนกรีตพรุน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2012 exรัฐภูมิ ปริชาตปรีชา, exธรรมนูญ เฮงษฎีกุล, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ. พิชัย นิมิตยงสกุล, "การพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากดินเหนียวเสริมใยหญ้าแฝก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2012 inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์บัญชีน้ำในลุ่มน้ำบางปะกง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อำเภอเมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2012 exนางสาวอริสสรา แก้วพิลารมย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระบบไม่ไถพรวนและวัสดุอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินเค็มปลูกข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายพุทธิภณ ศิริมูล, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุอินทรีย์และระบบการไม่ไถพรวนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินในนาข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวกรกนก เภาโพธิ์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเฉลิมพล เกิดมณี, "ผลของการไม่ไถพรวนและการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวในสภาพดินเค็ม", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการเตรียมดินและวัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว", การประชุมวิชาการข้าว ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนงภัทร ไชยชนะ, inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, "การประเมินการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอ้อยตอหนึ่ง โดยวิธี Eddy Covariance Technique", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสารศรัญญา สาระพัด, exนายสุรพร ใจทัศน์, "Antioxidants, Phenolic and Flavonoid from Corn Silk Beverage", การประชุ มวิ ชาการอุ ตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั ้ งที ่ 1 The Proceeding of 1st KMITL Agro-Industry Conference “อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ”, 7 กันยายน 2012, รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exเนตรนภา อินสลุด, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, "การตอบสนองของพันธุ์ข้าวไทยต่อระบบนาน้ำน้อย", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงคลื่นรูปซายน์ชนิด SPWM ป้อนด้วยบู๊ตคอนเวอร์เตอร์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่35 (EECON-35), 12 - 14 ธันวาคม 2012, นครนายก ประเทศไทย
2012 inนางสาวฐิตาภรณ์ พ่อบุตรดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนพดล จอกแก้ว, exธนิต ธงทอง, "การศึกษารูปแบบแรงจูงใจสำหรับงานก่อสร้างภาครัฐ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างสะพาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>
Publish Year International Copyrights 1
2012 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mangrove Zonation in Ranong Coastal Ecosystem - Thailand", AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG , 2012

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2012]