ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2021

108

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

54

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

65

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

3

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

Publish Year International Journal 69
2021 exธันยพร ปนะวงศ์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "Association between Physical Quality and Chemical Fertility of Lateritic Soils under Dry Dipterocarp Forest and Cultivation", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 52, ฉบับที่ 12, มีนาคม 2021, หน้า 1448-1457
2021 exMohd Bakhtiar Munajat, exMohd Amirul Fitri A Rahim, exWathiqah Wahid, exMohd Ikhwan Mukmin Seri Rakna, exPaul CS Divis, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Inke Nadia D Lubis, exEmelia Osman, exMuhd Rafiq Mohd Kasri, exZulkarnain Md Idris, "Perceptions and prevention practices on malariaamong the indigenous Orang Asli community inKelantan, Peninsular Malaysia", Malaria Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 202, เมษายน 2021, หน้า 1-9
2021 inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, exPrathummang, S, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNavanesan, S, exMunajat, M.B, exSuwannatrai, A.T, exIdris, Z.M, "Opisthorchis viverrini metacercarial infection in cyprinid fish in Nakhon Phanom Province, Northeastern Thailand", Tropical Biomedicine, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 25-30
2021 exChariya Hahnvajanawong, exThitiporn Sahakulboonyarak, exThidarut Boonmars, exVichai Reutrakul, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inhibitory effect of isomorellin on cholangiocarcinoma cells via suppression of NF-kappa B translocation, the phosphorylated p38 MAPK pathway and MMP-2 and uPA expression", EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 151-1-9
2021 exNan Theint Ngu Lwin, exSuriyan Supapvanich, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Ultraviolet-C irradiation maintaining texture and total sugars content of ready to cook baby corn during commercial storage", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 47-54
2021 exWantana Paveenkittiporn, exWatcharaporn Kamjumphol, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Whole-Genome Sequencing of Clinically Isolated Carbapenem-Resistant Enterobacterales Harboring mcr Genes in Thailand, 2016–2019", Frontiers in Microbiology, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 586368-1-13
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genomic Characterization of Clinical Extensively Drug-Resistant Acinetobacter pittii Isolates", Microorganism, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 242-1-12
2021 exIndrajit Pal, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTatsanawalai Utarasakul, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, exKhamarrul Azahari Bin Razak, exGlenn Fernandez, exTailin Huang, exChian Siau Chen, "System approach for flood vulnerability and community resilience assessmentat the local level – a case study of Sakon Nakhon Province, Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 107-116
2021 exSuriyan Supapvanich, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, ex Chairat Techavuthiporn, "Efficient Comparison of Calcium Chloride and Calcium Gluconate Immersions on Quality Maintenance and Bioactive Compounds of Ready-to-cook Baby Corns", Current Applied Science and Technology , ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 524-534
2021 exSuttiporn Srikullabutr, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "Prevalence of coliform bacterial contamination in cat drinking water in households in Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 721-726
2021 exWatsayod Ananpreechakorn , inนายอนุรักษ์ เครือคำ, "Preparation of activated carbon from Phu Phan Dendrocalamus asper backer", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 1-10
2021 exWantana Paveenkittiporn, exWatcharaporn Kamjumphol, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Draft Genome Sequence of Invasive Salmonella enterica Serovar Cannstatt Harboring mcr-1. 1, Isolated from a Fatal Sepsis Case", Microbiology Resource Annoucements, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-2
2021 exChadaporn Chaiden, exJanthima Jaresitthikunchai, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, exSuphachai Nuanualsuwan, "Streptococcus suis serotyping by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry", Plos One, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-14
2021 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, inนางกมลชนก แสนเมือง, อาจารย์, inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉลาด จักรพิมพ์, รองศาสตราจารย์, "Virtual Tour in the Context of Cultural Tourism in Thailand Under the Outbreak of the Corona Virus 2019", International Journal of Innovative Science and Research Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 35-40
2021 inนายอนุรักษ์ เครือคำ, exJidapa Masomboon, exJutamat Roongruang, exSermpong Sairiam, "Efficient reactive blue 19 decolorization by the comparison of ozonation membrane contacting process and Fenton oxidation", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 29, พฤษภาคม 2021, หน้า 17775-17788
2021 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์, "Effect of Mao (Antidesma sp.) juice on growth performance and resistance against Streptococcus spp. in the Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 77-83
2021 inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattarapong Singhan, "Compressive strengths of pavement recycling materials and new approach for cement content determination", Civil and Environmental Engineering, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 335-342
2021 inนายภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา, อาจารย์, "Self-Perceptions of Non-Native Students in an Undergraduate TESOL Program", English Language Teaching, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 58-71
2021 inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล, exศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, "Relationship of Respirable Dust Exposure to Pulmonary Function among Informal-sector Weavers using Indigo-dyed Cotton", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า e2021076-e2021076
2021 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exK. Seedarak, "The effect of dietary maoberry (Antidesma sp.) pomace supplementation on broiler growth performance, blood parameters, carcass quality and intestinal histology.", Indian Journal of Animal Research, ปีที่ 55, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 1-7
2021 inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Natural Solids Waste as Permeable Reactive Barriers (PRBs) for Treatment of Turbidity and COD of Municipal Ashes-Leachate", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 925-930
2021 inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex่อ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเจริญชัย ศิริคุณ, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Contamination of Cadmium, Lead, Mercury, and Manganese in Leachate from open dump, controlled dump, and sanitary landfill sites in Rural Thailand: A Case Study in Sakon Nakhon Province", Nature Environment and Pollution Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 1257-1261
2021 exJirameth Angchuan, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, อาจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Yeasts Associated with the Small-Intestinal Contents and Epithelium of Pon Yang Kham (Charolais Crossbred) Fattening Beef Cattle", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1444-1-19
2021 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Management System for a Quality and Outcome Framework in the Area of the National Health Security Office in Region 8, Thailand", Linguistica Antverpiensia, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 2415-2417
2021 inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Class-Association-Rules Pruning by the Profitability-of-Interestingness Measure: Case Study of an Imbalanced Class Ratio in a Breast Cancer Dataset", Journal of Advances in Information Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2021, หน้า 246-252
2021 inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of encapsulation techniques on the viability of Bifidobacterium longum and Streptococcus thermophilus", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 1317-1328
2021 inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี, exรศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ, exศ.ดร.วันชัย สะตะ, exTrinh Cao, exศ.ดรปริญญา จินดาประเสริฐ, "Strength, thermal conductivity and sound absorption of cellular lightweight high calcium fly ash geopolymer concrete", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 487-496
2021 inนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "Note on (i, j) ? mX ? ??Exterior Sets in Biminimal Structure Spaces", European Journal of Pure and Applied Mathematics, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 915-922
2021 exKetprayoon, T., exNoitang, S., exSangtanoo, P., inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaisavoey, T., exReamtong, O., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKarnchanatat, A., "Anin vitrostudy of lipase inhibitory peptides obtained from de-oiled rice bran", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 31, พฤษภาคม 2021, หน้า 18915-18929
2021 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mao berry as a green reducing agent in natural indigo dyeing on cotton fabrics", Journal of the Textile Institute, ปีที่ 113, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 1538-1544
2021 inนางสาวประภาพร สมภักดี, อาจารย์, inนางสาววิชุตา ชมภูราษฏร์, อาจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, inนางสาวศิรประภา โคตรมุงคุณ, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้วิธีเมทริกซ์ในห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในระหว่างการระบาดใหญ่ของโควิด -19 กรณีศึกษาของชั้นเรียนระดับปริญญาตรีในประเทศไทย", English Language Teaching, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 12-23
2021 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exPattasad Seangwong, exApirat Siritaratiwat, exNuwantha Fernando, exYuttana Dechgummar, exPirat Khunkitti, "Electromagnetic Torque Improvement of Doubly Salient Permanent Magnet Machine Using Pole Ratio Adjustment Technique", frontiers in energy research, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 726164-726164
2021 inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alternative Rule Reasoning: Association Rule Tree Reasoning with a Constraining Rule Ascertained using a Reasoning Framework in 2D Interestingness Area", IAENG International Journal of Computer Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - พฤศจิกายน 2021, หน้า 619-633
2021 exIngyin Shun Lae Thu, exKhajornsak Tragoolpua, exSorasak Intorasoot, exUsanee Anukool, exPhadungkiat Khamnoi, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exChayada Sitthidet Tharinjaroen, "Direct Detection of Streptococcus suis from Cerebrospinal Fluid, Positive Hemoculture, and Simultaneous Differentiation of Serotypes 1, 1/2, 2, and 14 within Single Reaction", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 996-1-12
2021 exAunyarat Khanawapee, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exSuphachai Nuanualsuwan, exShigeyuki Hamada, "Distribution and Molecular Characterization of Escherichia coli Harboring mcr Genes Isolated from Slaughtered Pigs in Thailand", Microbial Drug Resistance, ปีที่ 27, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 971-979
2021 exSuleepon Poomchuchit, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exSuphachai Nuanualsuwan, exShigeyuki Hamada, "Fluoroquinolone resistance in non-typhoidal Salmonella enterica isolated from slaughtered pigs in Thailand", Journal of Medical Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-9
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidathip Wongsurawat, exPiroon Jenjaroenpun,, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWatcharaporn Kamjumphol, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Draft Genome Sequence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Harboring Staphylococcal Cassette Chromosome mec Type IX, Isolated from a Fatal Bacteremic Pneumonia Case", Microbial Resource Announcements, ปีที่ 10, ฉบับที่ 30, กรกฎาคม 2021, หน้า e00616-1-2
2021 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิติรัช งานฉมัง, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exวัฒนสิทธิ์ ศิริวงษ์, exMark Gregory Robson, "Health risk assessment of dermal exposure to Chlorpyrifos among children in agricultural areas in Sakon Nakhon Province, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 9-10, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 2277-2287
2021 exชัยวัฒน์ ศรีไทย, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง, exZulkarnain Md Idris, "Prevalence of Opisthorchis viverrini and its Associated Risk Factors in the Phon Sawan District of Nakhon Phanom Province, Thailand", Iranian Journal of Parasitology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 474-482
2021 exNichari Bamphensin, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNahuel Fittipaldi, exMarcelo Gottschalk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Non-Penicillin-Susceptible Streptococcus suis Isolated from Humans", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 1-17
2021 exChadaporn Chaiden, exJanthima Jaresitthikunchai, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exSuphachai Nuanualsuwan, "Peptidomics Analysis of Virulent Peptides Involved in Streptococcus suis Pathogenesis", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, สิงหาคม 2021, หน้า 1-10
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exKazunori Tomono, exShigeyuki Hamada, "Whole Genome Analysis of Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii Clinical Isolates in Thailand", Infectious Disorders - Drug Targets, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2021, หน้า 1-7
2021 inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, "Removal of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid from waterby modified zeolite adsorbents", ScienceAsia, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2021, หน้า 602-608
2021 inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี, exผศ.ดร.อภิชิต คำภาหล้า, exอ.ไตรทศ แก้วเหง้า, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, "Beneficial utilization of recycled asphaltic concrete aggregate in high calcium fly ash geopolymer concrete", Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า e00615
2021 inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidarut Boonmars, exSomdej Kanokmedhakul, exChamsai Pientong, exTipaya Ekalaksananan, exWeerasak Saksirirat, exPanaratana Ratanasuwan, exRatsami Lekphrom, exSuphachira Srichangwang, "Anticancer effects of aurisin A extracts from Neonothopanus nambi on human papillomavirus-infected cervical cancer cells", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 618-627
2021 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Bacopa Herb for Solving Dementia in the Elderly", Systematic Review Pharmacy, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 548-553
2021 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effects of government policy on organizational performance of provincial administration organization: mediating role of public entrepreneurship", F1000Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 794, สิงหาคม 2021, หน้า 1-11
2021 exNattamol Phetburom, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Akeda, exShigeyuki Hamada, exSuphachai Nuanualsuwan, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Klebsiella pneumoniae Complex Harboring mcr-1, mcr-7, and mcr-8 Isolates from Slaughtered Pigs in Thailand", Microorganisms, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2436-2436
2021 inดร.จารุวัฒน์ ไพใหล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWarunya Wunnasri, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManit Chaipayuan, "Adaptive design of two-phase quick response codes for contact tracing and surveillance application: A case study of COVID-19", ICIC Express Letters, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 595-603
2021 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุสรณ์ เชิดทอง, exเมธา วรรณพัฒน์, "In Vitro Screening of Plant Materials to Reduce Ruminal Protozoal Population and Mitigate Ammonia and Methane Emissions", Fermentation, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 166
2021 inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภัคนรี สัตตะโส, อาจารย์, exรศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพล, exHwajoon Kim, "Analytical Study for Certain Ordinary Differential Equations with Variable Coefficients via G_(alpha)-Transform", European Journal of Pure and Applied Mathematics, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2021, หน้า 1184-1199
2021 inดร.อัครพล ศรีชัยศุภกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Characterization of N4-like Pseudomonas Phage vB_Pae-PA14 Isolated from Seawater Sampled in Thailand", Journal of Pure and Applied Microbiology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 2347-2357
2021 inนางสาวกนกทิพย์ โคตรสำราญ, อาจารย์, exวีรวัฒน์ สุทธ์สุทัศน์, exชาติไทย ไทยประยูร, exจุฑารัตน์ คงสอน, ex Jehad Alzabut , "Analysis of a Nonlinear Psi-Hilfer Fractional Integro-Differential Equation Describing Cantilever Beam Model with Nonlinear Boundary Conditions", Fractal and Fractional, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021, หน้า 177
2021 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.สุจารี นนทโคตร, exผศ.ชลธิรา แสงศิริ, "Genetic Diversity of Thai Upland Rice Germplasm Based on Inter-Simple Sequence Repeats Marker", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน 2021, หน้า 1287-1300
2021 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "Effect of type of treated rice straw on ruminal fermentation characteristic and cellilolytic bacteria of swamp buffalo", Buffalo Bullettin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 599-608
2021 exMaciel, NOP, exSantos, ARO, exFelix, CR, exLandell, MF, exPagani, DM, exPimenta, RS, exMorais, PB, exAngchuan, J, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exLachance, MA, exRosa, CA, "Wickerhamiella martinezcruziae f. a., sp. nov., a yeast species isolated from tropical habitats", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 71, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021
2021 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of walking street market and improvement plans for tourism promotion. A case study of thanon pha kram", Journal of Environmental Management and Tourism, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2021, หน้า 2045-2058
2021 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidathip Wongsurawat, exPiroon Jenjaroenpun, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNahuel Fittipaldi, exHan Zheng, exMarcelo Gottschalk, "Genomic Characterization of Streptococcus suis Serotype 24 Clonal Complex 221/234 From Human Patients", Frontiers in Microbiology, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 812436-1-12
2021 exYong Hu, exShiming Fu, exGeng Zou, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exXiabing Chen, exXingxing Dong, exLin Teng, exJinquan Li, "Genome analysis provides insight into hyper-virulence of Streptococcus suis LSM178, a human strain with a novel sequence type 1005", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 1-13
2021 inนางสาววิชุตา ชมภูราษฏร์, อาจารย์, "“Please Let me Use Google Translate”: Thai EFL Students’ Behavior and Attitudes toward Google Translate Use in English Writing", English Language Teaching, ปีที่ 14, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 23-35
2021 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, "Assessment of growth ability and removal efficiency of the Hydrilla (Hydrilla verticillata) in wastewater", Egyptian Journal of Aquatic Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 199-204
2021 inนางสาวเพ็ญศิริ สมพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FINITE ELEMENT METHOD FOR NATURAL CONVECTION PROBLEM INSIDE PARABOLIC CROSS-SECTION ENCLSOURE", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021
2021 exMd. Zakirul Islam, ex S.M. Rajiur Rahman, exMd. Nurul Islam, exMd. Mehedi Hasan Khandakar, exMohammad Shohel Rana Siddiki, exNathu Ram Sarker, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMd. Harun-ur-Rashid, "Effects of protein nutrition levels on milk yield, composition, amino acid profiles and plasma metabolites of indigenous lactating buffaloes", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 935-944
2021 exPrasertsang, P, inนางสาวสุภัคนรี สัตตะโส, อาจารย์, exNonlaopon, K, exKim, H, "Analytical Study for Certain Ordinary Differential Equations with Variable Coefficients via G(alpha)-Transform", EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2021, หน้า 1184-1199
2021 inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mechanism design and analysis of six-bar linkage structure for vegetable transplanting", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1015-1022
2021 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "The Application of Intervention Mapping in Developing a Parental Behavior Modification Program for Pesticide Exposure Prevention Among Children in Agricultural Areas for a Sub-District Health Promotion Hospital, Thailand", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1-6
2021 inดร.สรรพสิทธิ แปลงแก้ว, อาจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, exKenneth Stalder, "Using non-linear models to describe growth curves for Thai black-bone chickens", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 06, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1049-1056
2021 exนาย พัฒศาสตร์ แสงวงศ์, exศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร, inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exDr. Nuwantha Fernando, exรศ. ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ, "Design of Doubly Salient Permanent Magnet Generator for Output Power Enhancement using Structural Modification", Journal of Applied and Computational Mechanics, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2021, หน้า 2171-2178
2021 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอาทิตย์ สิงห์นาครอง, "VIRTUAL PUPPET STORYTELLING FOR IMPROVING LEARNING ACHIEVEMENT IN AN ELEMENTARY SCHOOL", ICIC Express Letters, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 659- 667
Publish Year National Journal 39
2021 inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโกศล จันทรเสนา, อาจารย์, "Permeability Investigation of Compacted Bentonite-Treated Lateritic Soil Liner Using a Consolidation Test", วารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-5
2021 inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นแบบปรับปรุงสำหรับการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยไม่เชิงเส้นเมื่อความคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธ์", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021
2021 exศิรภัสสร มูลสาร, exรศ.ดร.ชนพล ศรีฤาชา, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการบริหารและกระบวนการบริหารที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เขตสุขภาพที่ 10", วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 74-86
2021 exวรพงษ์ โล่ห์ไพศาลกฤช, inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Precipitation and Streamflow Data for Drought Assessment in an Unregulated Watershed", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021
2021 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบองค์ประกอบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของเม่า", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 628-641
2021 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพการผลิตถั่วเขียวอินทรีย์ ภายใต้ชุดดินโพนพิสัย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 56-52
2021 exรัชดาภรณ์ ลีกุล, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขวัญใจ ลับมะณี, "การประเมินถั่วฝักยาวพันธุ์การค้าในอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1006-1010
2021 exดร.พัสกร องอาจ, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร", วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021
2021 inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พัสกร องอาจ, exอ.สุนทรี โอรัตนสถาพร, "ความรุ้และทัศนคติที่มีต่อกัญชาทางการแพทย์ของประชาชนตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 69-86
2021 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 77-94
2021 exสุวิทย์ ทิพอุเทน, exนันทพร วรสาร, exปฏิมา นาลงพรม, exธวัชชัย มีบุญ, exชุมพล ทรงวิชา, exกัมปนาท วงค์เครือสอน, exภาคภูมิ ซอหนองบัว, exวรางรัตน์ เสนาสิงห, exทาริกา ทิพอุเทน, exณัฐพงษ์ วงษ์มา, ex เพิ่มศักดิ์ ยีมิน, exวรุณ โคตะ, exฉัตรชัย แก้วพิลา, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนมันเส้นด้วยกากมันสำปะหลังในอาหารข้น: I.การกินได้การย่อยได้ของโภชนะและผลผลิตแก๊สมีเทนของโคเนื้อพื้นเมืองไทยเพศเมีย", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2021, หน้า 543-550
2021 exธนวัฒน์ กาล้อม, exวรมันต์ พรมจันทร์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการปรับปรุงเศษเหลือจากต้นอ้อย ต่อลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้ในหลอดทดลอง", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2021, หน้า 28-34
2021 inนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, อาจารย์, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดนครพนม", วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 12-24
2021 inนายธนินท์ ตีรสวัสดิชัย, อาจารย์, exกรกฏ พุคยาภรณ์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการใช้นวัตกรรมต่อสมรรถนะและความยั่งยืนของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 122-136
2021 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 129-143
2021 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมที่มีต่อค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันและมวลกล้ามเนื้อของหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 82-94
2021 inดร.กุลวดี แก้วก่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.สุพัชชา ขับกล่อมส่ง, exอ.ดร.สุพีรยา อาษา, "ผลของสภาวะการทำแห้งและระยะเวลาแช่ชาต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระของชากลีบบัว", วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 78-88
2021 inดร.ธวัชชัย บูญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STRATEGIES USED IN VOCABULARY LEARNING OF UNIVERSITY STUDENTS", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 18-34
2021 inนางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฉัตรวรุณ จำปาวัน, exสุพัตรา เคนไชยวงค์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรู้คิดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดพร่องเล็กน้อย", วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 189-200
2021 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิตด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 119-136
2021 inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเกี่ยวข้องในมูลค่าของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และผลกระทบของคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่มีราคาหุ้น", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 56-72
2021 inนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, อาจารย์, inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, exโสภณ วีระวัฒนยิ่งยง, "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อยของทางหลวง", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 11-23
2021 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรรถพล ศรีโสภา, "ประสิทธิภาพสารสกัดกากหมากเม่า (Antidesma spp.) ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ปีก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 29, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 828-837
2021 inนายณรงค์ฤทธิ์ ว่องไว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, อาจารย์, exนุธิดา เพ็ชร์เทศ, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการตัดเหล็กเส้นให้เหลือเศษน้อยที่สุด", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 51-66
2021 inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวนัญญา ฟ้องเสียง, exจิตตรา ตันนารัตน, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในการลด Escherichia coli ที่ปนเปื้อนในผักสะระแหน่", เเก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2021, หน้า 1084-1088
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทิพัฒน์ พัฒนโชติ, exNarongchai Sangsa, exPhatsaraporn Sirisa, exSermchart Chinnakarnsawas, exChakrit Kankang, exBenjawan Comhangpol, exPakinee Lengwehasatit, exPisacha Kasemsup, exWongklang Gudwongsa, exPongdech Sarakarn, "Factors associated with multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infection: a hospital-based case-control study", Archives of Allied Health Sciences , ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 48-55
2021 exเอกชัย เหลาผา, inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลดาวรรณ์ รัตนพลแสน, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อภิเดช แสงดี, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inดร.รงรอง หอมหวล, "ศักยภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ Bacillus spp. ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้วยหินและการนำมาผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนชนิดปั้นเม็ด", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 150-166
2021 inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนกานต์ ประจวบสุข, exนางสาวไอลดา เทือกมูล, "อิทธิพลของความเค็มต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวลูกผสมชั่วที่ 2", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 59-65
2021 exวนารัตน์ นาติโน, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. อภิเดช แสงดี, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมของรา Fusarium oxysporum f. sp. cubense สาเหตุโรคตายพรายกล้วยด้วยเครื่องหมาย ISSR", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 97-104
2021 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณา ฮุ่งหวล, exธิดารัตน์ มณีนพ, inนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ, "คุณสมบัติในการเป็นโพรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก", วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 62-72
2021 inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิราวรรณ ทองมหา, exดาราวรรณ อุทาวงศ, inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลวดี แก้วก่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของพาสเจอไรส์และน้ำตาลต่อปริมาณฟีนอลิก กรดแอสคอร์บิก และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของน้ำใบย่านาง", วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 58-67
2021 inดร.พิมพ์อมร โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสินค้าที่ระลึกผ้าทอมือย้อมครามเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสกลนคร", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 76-89
2021 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exอธิวัฒน์ ธันย์วัชรมงคล, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต กรณีศึกษาโรงงานประกอบรถยนต์", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ ุ6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 56-63
2021 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดารัตน์ อันสนั่น, exเพ็ญจมาศ รูปคม, "กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันเทศกรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 132-147
2021 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลนครสกลนคร", วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา , ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 42-56
2021 exกนกศักดิ์ รักษาสัตย์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา, exดร.สุพัฒน์ อาสนะ, "ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตพื้นที่ชายแดนเขตสุขภาพที่ 10", วารสารศรีวนาลัยวิจัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 51-61
2021 exสุพัตรา ถิ่นไผ่บูรณ์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ชนะพล ศรีฤาชา, "บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธ์ุ", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 431-440
2021 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวปฏิบัติทางบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทุนทางปัญญา และความสำเร็จของกิจการ", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 148-169
2021 inนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, exชฎาภรณ์ แสงตามี, "การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกรณีศึกษาสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลางโพนยางคำ จำกัด.", วารสารวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 79-81

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 14
2021 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatimah Chaelae , exSunisa Sonsiri, "Phytochemical Components and Antioxidant Activities Changes in Fresh and Dried of Tropical Water Lily (Nymphaea lotus L.) Flower", The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture 2021, 11 - 12 มกราคม 2021, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2021 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิเดช แสงดี, exวนารัตน์ นาติโน, "Race Identification and Aggressiveness of Fusarium oxysporum f.sp. cubense Isolates in Northeast Thailand", The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA), 11 - 12 มกราคม 2021, สงขลา ประเทศไทย
2021 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิเดช แสงดี, exเอกชัย เหลาผา, exลดาวรรณ์ รัตนพลแสน, "Screening of the Antagonistic Bacillus spp. Isolated from Banana Rhizosphere Soil for the Control of Banana Blood Disease", The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA), 11 - 12 มกราคม 2021, สงขลา ประเทศไทย
2021 inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรามินทร์ ศรีโยหะ, "Black Soldier Fly Rearing Technique for Organic Waste Treatment", The 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 13 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์, อาจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative Study Considering Garbage Classification using In-Depth Learning Techniques", The 17th International Conference on Computing and Information Technology, 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์, อาจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Designing of IoT-based Smart Waste Sorting System with Image-based Deep Learning Applications", The 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative Study Estimating and Detecting Chalkiness of Thai Hom Mali Brown Rice Grains Using Image Analysis and Four Segmentation Techniques", 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 inนางกมลชนก แสนเมือง, อาจารย์, "Using four-word lexical frame in pedagogical applications for public health undergraduate students", BAAL/Cambridge University Press online seminar Corpora in Applied Linguistics: Broadening the Agenda, 15 - 16 เมษายน 2021, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2021 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exBidaisee S, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, "The Development of a Stand Up Paddle Boat (SUP) Activity Model to Promote Sustainable Sports Tourism", The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47) , 5 - 7 ตุลาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exPatchanok Apiwattanasiri, exRatchanee Charoen, inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSakwiboon Jantrasee, exรศ.ดร.วรรณทิชา เศวตบวร, "Effect of protein and prebiotic on the survival of encapsulated probiotic during storage", 2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C2021), 1 - 2 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exMr.Pengly Koun, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "YIELD AND NITROGEN CONCENTRATION IN CORN GROWN UNDER CONSERVATION AGRICULTURE CROPPING SYSTEM", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16, 28 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Food Safety and Nutrition Security: Challenges for Thailand’s Health Promotion", FFTC's 50th Anniversary and Symposium—Making Agri-Food Systems Sustainable, 6 ตุลาคม 2021, Taipei ไต้หวัน
2021 exMontri Sangsuriyun, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, "Response Optimization of Macadamia Nut Sorting Machine with Vibration System", 2021 The 9th International Conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA 2021), 11 - 14 พฤศจิกายน 2021, ฺBelval ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
2021 inนางสาวรยากร นกแก้ว, exMallika Tapanwong, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, "Biodiesel production of low-quality crude palm oil from community palm oil mills", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021, 15 ตุลาคม 2021, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 40
2021 exกัญญารัตน์ สิทธิ, exเข็มอัปสร กมลรัตนา, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของกากสมุนไพรต่อค่าโลหิตวิทยาบางประการและอวัยวะภายในของไก่เนื้อ", การประชุมวิชาการเกษตร, 25 - 26 มกราคม 2021, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววิภาดา ผลเจริญ, exศรายุทธ วงศ์กวานกลม, inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inดร.สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์, "ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำหนองหารโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20, 12 - 13 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 inนางสาวณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรามินทร์ ศรีโยหะ, inดร.สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปฐมวงศ์ เถายะบุตร, inนางสาวอาภรณ์ ศรีมาตร, "ปัจจัยทางกายภาพต่อการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายสำหรับการกำจัดขยะอินทรีย์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 12 - 14 พฤษภาคม 2021, ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exPirat Khunkitti, exApirat Siritaratiwat, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Electromagnetic Force Improvement of the Double-PM Modular Linear Doubly Salient Machine by PMSizing", 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exจิรายุทธ เทียมสม, inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของปุ๋ยพืชสดบางชนิดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของผักคะน้า และการสะสมธาตุไนโตรเจนที่ปลูกในภาพดินลูกรัง", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 13, 13 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exสุวิชญา ณ อุบล, exหทัยภัทร เรืองสวัสดิ์, exชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินหม่อนใบสายพันธุ์ลูกผสมเปิดที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ปลูกจังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exกุลชาติ บุญยอด, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การหาปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีสถานีตรวจวัดไม่เพียงพอ โดยแบบจำลอง NRCS-CN ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exนิภาธร จงดี, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการคายระเหยของข้าวในพื้นที่ชลประทานบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exฉัตรชัย มีแสน, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการน้ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในไร่สับปะรด ในตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exนันท์นลิน ลีลาน้อย, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าโดยแบบจำลอง NRCS-CN ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exสุพัตรา อั้นจุกฉุน, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถนะของแบบจำลองรังสีดวงอาทิตย์ที่ใช้ในการประมาณค่าปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง (ETo) ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 exจักรพันธุ์ เชาว์มะเริง, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรวัฒน์ สุวรรณเลิศเจริญ, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการน้ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในแปลงนาในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 30 กรกฎาคม 2021, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2021 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exศิริพร ดำรงกุล, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสม กรณีศึกษารถขนส่งสินค้าในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 6, 1 - 3 กันยายน 2021, อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย
2021 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exธัชกร อุ่นจิตร, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, "การจัดสมดุลสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ฐานของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ กรณีศึกษา บริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 6, 1 - 3 กันยายน 2021, อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย
2021 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการใช้ต้นกล้วยหมักต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในไก่ไข่", งานประชุมวิชาการระดับบชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอาทิตย์ แสงงาม, อาจารย์, exนายจิรวัฒน์ อรรถเศรษฐ, exนายวริศ ศิริขันธ์, inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของตัวประสานต่อคุณสมบัติของแท่งชีวมวลโดยใช้เครื่องอัดแท่งชีวมวลขนาดเล็กแนวนอนสำหรับชุมชน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 20 - 23 กรกฎาคม 2021, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2021 inดร.กุลวดี แก้วก่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพงศ์ ภิญโญ, อาจารย์, inดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของหวายในน้ำเกลือและหวายในน้ำใบย่านางพร้อมบริโภค", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย
2021 inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฏฐ์ทญาภรณ์ วัยเหนิดลื้อ, exนริศรา พุฒพันธ์, exปภานัน เสียงเย็น, exพัชนิดา ทุมแก้ว, exศิริพร ตันเสนา, exรัชนีกร เพ็งพรม, exภิญโญยศ ธัญญศิริ, "ความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์โควิด-19", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนรินันท์ จังหาร, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสมรรถนะในงานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนภูมิภาค เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exปาริชาติ กิ่งโก้, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของนวัตกรรมการบริการและคุณภาพการบริการที่มีผลต่อคุณค่าของผู้เสียภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาต กรณีศึกษา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exธัญลักษณ์ บูรณปัทมะ, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารในจังหวัดอุดรธานี", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9, 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exปรัชญา สุขแสวง, exพงษธร วิลาพัง, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลธิรา แสงศิริ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือนและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและจำนวนดอกของดาวเรือง", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์), 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 inดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงดินลูกรังเพื่อผลิตอ้อยในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) , 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนฤมล มั่งม, exรัตนาภรณ์ ข าเนตร, exชลธิรา แสงศิร, inดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโต และน้ำหนักสดของหัวหอมแบ่ง ในระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์), 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exณัฐธิดา เฉลิมแสน, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการเพิ่มออกซิเจนละลายน้ำด้วยวิธีการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพเพื่อความเหมาะสมของคุณภาพน้ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์), 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย
2021 inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกันทรากร รัตน์รองใต้, exฉัตรมงคล ศรีจันทร์, "ประสิทธิภาพของสูตรอาหารต่างชนิดต่อผลผลิตของ Chlorella ellipsoidea", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exนางสาวจิราวดี วงศ์ประชา, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประกาศหุ้นยั่งยืนและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ : กรณีศึกษาหุ้น AMATA", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวพรรทิภา ชูอารมณ์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภค", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวโศจิรัตน์ กล้าหาญ, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "การบริหารจัดการภายในองค์การที่ส่งผลต่อการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานโดยผ่านความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาพนักงานปฏิบัติการธนาคารออมสินภาค 10", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์)"นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวสุกัญญา สีสา, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การ โดยผ่านคุณภาพชีวิตในการทางาน กรณีศึกษา: พนักงานธนาคารออมสินภาค 10", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนายพิชัย ดวงคุณ, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, "วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อระบบการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวอุทุมพร ศรีเทพ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานเขตพื้นที่อุดรธานี", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาววสุธาร วัชรภิญโญ, inนางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัท มาสด้า สกลเจริญศรี (2003) จำกัด", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวธันญา น้ำเงิน, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของคนวัยทางานในจังหวัดนครพนม ในสถานการณ์โควิด-19", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนายภานุพงษ์ บุญชู, inนางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย, อาจารย์, "การจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exMr. Vongphoukham Chomsaysangphet, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของคุณภาพสินค้าและบริการที่มีต่อความภักดีในตราสินค้าของธนาคารผ่านความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของลูกค้าในเขตนครหลวงเวียงจันทน์", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนางสาวกรองกาญน์ บุญให้, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรอบแนวคิดวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและอิทธิพลของระบบการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อผลการดาเนินการของวิสาหกิจชุมชน", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2021 exนายอชิตะ บุตรละคร, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความสามารถเชิงพลวัตองค์การต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจผ่านความสามารถเชิงนวัตกรรม", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 27 พฤศจิกายน 2021, สกลนคร ประเทศไทย
2021 inนายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิรุต อ่อนสลุง, inนายธรรมะสุข มิ่งเมือง, อาจารย์, inนางสาววิภาดา ผลเจริญ, "การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ FDM", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12, 16 - 17 กันยายน 2021, เมือง สุรินทร์ ประเทศไทย
2021 exนายอัฟนันทร์ บินฮะ, exนายพิชญุตย์ โคตรสุโน, inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอปพลิเคชันบันทึกขึ้นหรือลงรถโรงเรียนของนักเรียน กรณีศึกษาที่พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโลโค้ดโปรแกรมมิ่ง", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9, 25 กุมภาพันธ์ 2021, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2021 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดจากสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตชากาบาจากใบหม่อน", Kasetsart University, 2021
2021 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, "ถังเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella) แบบใช้แสงจากหลอดแอลอีดี (LED)", Kasetsart University, 2021

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2021]