Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2545
  • วศ.ด.(วิศวกรรมการอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Artificial neural networksBakeryDrying of Foodsemulsifiersfish oilFishery ProductsFlow CharacteristicsFourier transform infrared spectroscopyImage ProcessingLpidMenhaden fish oilNeural Network SimulationOxidationphysical propertiesporridgePredictive modelingpumpkinpumpkin spreadThermal Processing กระบือการผลิตโจ๊กการล้าง ซูริมิ เนื้อปลาบด ปลาแช่เยือกแข็ง สารละลายด่างการอบแห้ง (Drying)ไข่ม้วน ไข่ม้วนแช่เยือกแข็ง ทามาโกะ ลักษณะเนื้อสัมผัสโจ๊กโจ๊กข้าวฮางโจ๊กข้าวฮาง (Parboiled Rice Porridge)โจ๊กผสมฟักทองเนื้อโพนยางคำแนวทางการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารฟักทองสภาวะที่เหมาะสมสมบัติเชิงกลสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพสมบัติเชิงกายภาพสมบัติเชิงกายภาพ (Physical property)สมบัติเชิงโครงสร้าง (Structural Property)สมบัติเชิงวิทยากระแส (Rheological Property)สลัดผักอบแห้งอาหาร

  Interest

  Fishery Products, Bakery, Thermal Processing , Drying of Foods, Image Processing, Neural Network Simulation

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Process optimization, antioxidant activity and sensory characteristics of green tea made from young fragrant rice leaves cultivar DamgatondamUthai N., Thamakorn P., Kerdpiboon S., Nokkoul R.2019African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development
   19(4),pp. 14950-14970
   1
   2Upland rice vinegar vapor inhibits spore germination, hyphal growth and aflatoxin formation in Aspergillus flavus on maize grainsPornpukdeewattana S., Kerdpiboon S., Jindaprasert A., Pandee P., Teerarak M., Krusong W.2017Food Control
   71,pp. 88-93
   12
   3Luffa sponge offsets the negative effects of aeration on bacterial cellulose productionKrusong W., Kerdpiboon S., Pornpukdeewattana S., Jindaprasert A.2016Journal of Applied Microbiology
   121(6),pp. 1665-1672
   5
   4Comparison of vapor-phase acetic acid and vinegar effectiveness in maintaining quality of sweet basil (Ocimum basilicum Linn.)Teerarak M., Kerdpiboon S., Krusong W.2020Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus
   19(2),pp. 57-66
   1
   5Synthesis of soluble calcium compound from skipjack tuna bones using edible weak acidsAenglong C., Wang Y.M., Limpawattana M., Sukketsiri W., Tang Q.J., Klaypradit W., Kerdpiboon S.2022LWT
   162
   0
   6Structural changes in local Thai beef during sous-vide cookingSupaphon P., Supaphon P., Kerdpiboon S., Vénien A., Loison O., Sicard J., Rouel J., Astruc T.2021Meat Science
   175
   4
   7Influence of calcium chloride in the high temperature acetification by strain Acetobacter aceti WK for vinegarKrusong W., Kerdpiboon S., Jindaprasert A., Yaiyen S., Pornpukdeewatana S., Tantratian S.2015Journal of Applied Microbiology
   119(5),pp. 1291-1300
   4
   8Neural network prediction of physical property changes of dried carrot as a function of fractal dimension and moisture contentKerdpiboon S., Kerr W.L., Devahastin S.2006Food Research International
   39(10),pp. 1110-1118
   86
   9Fractal characterization of some physical properties of a food product under various drying conditionsKerdpiboon S., Devahastin S.2007Drying Technology
   25(1),pp. 135-146
   43
   10Comparative fractal characterization of physical changes of different food products during dryingKerdpiboon S., Devahastin S., Kerr W.L.2007Journal of Food Engineering
   83(4),pp. 570-580
   58
   11Physical characteristics and their relationship with surface-physical properties of Thai local beef during sous-vide processingSupaphon P., Astruc T., Kerdpiboon S.2020Agriculture and Natural Resources
   54(1),pp. 25-32
   3
   12Prediction of influence of stepwise increment of initial acetic acid concentration in charging medium on acetification rate of semi-continuous process by artificial neural networkKrusong W., Pornpukdeewatana S., Kerdpiboon S., Tantratian S.2014LWT - Food Science and Technology
   56(2),pp. 383-389
   9
   13Properties changes of chicken breast during sous-vide cooking and acceptance for elderlyKerdpiboon S., Suraphantapisit N., Pongpaew P., Srikalong P.2019Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
   18(2),pp. 156-166
   0
   14Erratum: Fractal characterization of some physical properties of a food product under various drying conditions (Drying Technology (2007) vol. 25 (135-146))Kerdpiboon S., Devahastin S.2007Drying Technology
   25(6),pp. 1127
   1
   15Artificial neural network modeling of physicochemical changes of shrimp during boilingNiamnuy C., Niamnuy C., Kerdpiboon S., Devahastin S.2012LWT - Food Science and Technology
   45(1),pp. 110-116
   13
   16Application of Artificial Neural Networks to Predict the Oxidation of Menhaden Fish Oil Obtained from Fourier Transform Infrared Spectroscopy MethodKlaypradit W., Kerdpiboon S., Singh R.K.2011Food and Bioprocess Technology
   4(3),pp. 475-480
   60
   17Thesis summary: Use of fractal analysis to evaluate physical changes of foods during dryingKerdpiboon S.2007Drying Technology
   25(6),pp. 1131
   6