ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2007

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2007 inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Morphology and physicochemical changes in rice flour during rice paper production", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2007, หน้า 266-272
2007 exPathumnakul, Supachai, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exPiewthongngam, Kullapapruk, "Procurement decisions regarding shrimp supplies for Thai shrimp processors", Aquacultural Engineering, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2007, หน้า 215-221
2007 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ ดร พิชัย นิมิตยงสกุล, "Influence of Heating Envelope on Post-Fire Mechanical Properties of Ferrocement Jackets", The Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 69-79
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, อาจารย์, exD.T. Bergado, exTaweesak Kanjananak, "Lightweight Geomaterials for Bridge Approach Utilization on Soft Ground Area", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 357-363

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2007 inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, "Management of Cooperative Education (Co-op) Program Case Study Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Thailand, ", 15th World Conference on Cooperative Education, SINGAPORE, 26 -29 June, 2007. , 28 - 30 มิถุนายน 2007, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2007 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geospatial Technique for Determining Biodiversity and Nursery Sites of Freshwater Ornamental Fishes in Thailand", Philippines Society for the Study of Nature, INC (PSSN), 2 - 4 พฤษภาคม 2007, Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2007 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNiyom Chanthalangsy, "The Nam Ngum Watershed Biodiversity and Resources Management in Lao PDR", Philippines Society for The Study of Nature, INC (PSSN), 2 - 4 พฤษภาคม 2007, Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2007 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCamelita M. Rebancos, "Rehabilitation of the Pagsanjan-Lumban River System Through the Participation of Local Government Units (LGUs)in Laguna Province", Philippines Society for the Study of Nature, INC (PSSN), 2 - 4 พฤษภาคม 2007, Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2007 exรศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exผศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม, "Purchasing Heuristic Algorithm for Minimizing Cost Related to By-size Inventory in Frozen Shrimp Industry", The IEEE international conference on industrial engineering and engineering management 2007, 2 - 5 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 4
2007 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัฐภูมิ ปริชาติปรีชา, exสรรค์ สยามิภักดิ์, exน.อ.ท. ธนากร พีระพันธ์, "การสำรวจ ทดสอบและประเมินสภาพโครงสร้างเสา โครงการทางรถไฟยกระดับ", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 3, 24 - 26 ตุลาคม 2007, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัฐภูมิ ปริชาติปรีชา, exสรรค์ สยามิภักดิ์, exรศ ดร พิชัย นิมิตยงสกุล, "Prediction of in situ concrete compressive strength using nondestructive test data and artificial neural networks", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 3, 24 - 26 ตุลาคม 2007, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศสัตว์น้ำที่เลี้ยงในบ่อที่ปลูกบัวหลวงในเขตพื้นที่หนองหารน้อย จังหวัดสกลนคร", IWGS Annual Symposium 2007, 19 - 20 กรกฎาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNataniel C. Bantayan, "รีโมทเซนซิ่งและวิธีภาคสนามเพื่อประโยชน์สำหรับการจำแนกพืชพรรณ กรณีศึกษาบริเวณเทือกเขามาคิลิง ลากูนา ประเทศฟิลิปปินส์", เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 2550, 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2007]