Conference

Article
แนวทางการพัฒนาไบโอดีเซลสบู่ดำจังหวัดสกลนคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องมงกุฎเพชร 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
Class
ชาติ
Date
27 พฤษภาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
001
Related Link
-