ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2013

42

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

70

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

103

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

8

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 21
2013 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exTheerapong Payungwong, exKittipat Sudprasert, exPongsaton Kasri, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSad?k Kaka?, "A Study of Waste, Biogas and Waste-to-Energy: A Sakon Nakhon Municipality Landfill Case", Advanced Science Letters, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 95-100
2013 inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGerald L. Murray, exMiranda Lo, exTorsten Seemann, exNoelene S. Quinsey, exRasana W. Sermswan, exAndy Allen, exBen Adler, "Evaluation of 238 antigens of Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo for protection against kidney colonisation", vaccine, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 495-499
2013 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Tia, "Opportunities and challenges of integrating renewable energy in smart grid system", Energy Procedia, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 1-9
2013 exNathsuda Pumijumnong, exParamate Payomrat, inนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapol Panaadisai, "Environmental factors control and climate change impact on forest type: Dong PraYa Yen-KhaoYai world heritage in Thailand", Natural science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1A, มกราคม 2013, หน้า 135-143
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Remote Sensing for Mangrove Landscape Pattern Identification on the Coast of Ranong, Thailand", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2013, หน้า 182-190
2013 exZhang K, ex Murray GL, exSeemann T, inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBartpho T, exSermswan RW, exAdler B, exHoke DE., "Leptospiral LruA is required for virulence and modulates an interaction with mammalian apolipoprotein AI.", Infection and Immunity, ปีที่ 81, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2013, หน้า 3872-3879
2013 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "Chilling Injury Alleviation in 'Golden Bell' Sweet Pepper Caused by UV-C Treatment", Acta Hort., ปีที่ 1011, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2013, หน้า 357-362
2013 inดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Eknapakul, exS. Suwanwong, exP. Buaphet, exH. Nakajima, exS.-K. Mo, exP. Thongbai, exP.D.C. King, exS. Maensiri, exW. Meevasana, "ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของค่าคงที่ไดอิเล็กตริกของ CaCu3Ti4O12 ภายใต้การฉายแสง violet ถึง untraviolet", Applied Physics Letters, ปีที่ 102, ฉบับที่ 20, พฤษภาคม 2013, หน้า 202903-1-202903-5
2013 inดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์, รองศาสตราจารย์, "ผลเฉลยของสมการผลต่างชนิดค่ามากที่สุดของสมการ(x_k+1)=max{1/x^n_k,x^n_k},n>=1", Applied Mathematical Sciences , ปีที่ 7, ฉบับที่ 29-32, มกราคม 2013, หน้า 1529-1535
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "การสื่อสารความเสี่ยงและคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", European Journal of Business Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 27-36
2013 inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, exSiwichai, S., inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "Effect on milk production in Thailand of silage from forage sorghum and forage sorghum with Lablab purpureus", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 53-59
2013 exWanapat, M., exPilajun, R., exPolyorach, S., exCherdthong, A., inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRowlinson, P., "Effect of carbohydrate source and cottonseed meal level in the concentrate on feed intake, nutrient digestibility, rumen fermentation and microbial protein synthesis in swamp buffaloes", Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, ปีที่ 26, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2013, หน้า 952-960
2013 exMarcsisin, R.A., exBartpho, T., exBulach, D.M., inดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSermswan, R.W., exAdler, B., exMurray, G.L., "Use of a high-throughput screen to identify Leptospira mutants unable to colonize the carrier host or cause disease in the acute model of infection", Journal of Medical Microbiology, ปีที่ 62, ฉบับที่ PART10, ตุลาคม 2013, หน้า 1601-1608
2013 inดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ. ดร. สันติ แม้นศิริ, "ศึกษาการการสังเคราะห์ และคุณสมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุผงนาโน BiFeO3 ที่เตรียมโดยวิธีโซเจลโดยใช้ไข่ขาว", Ferroelectrics, ปีที่ 457, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 89-96
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "การพยากรณ์ของฝ่ายบริหารและผลการตัดสินใจ : ด้วยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง", International Journal of Business Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 5-10
2013 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์, exS. Kang, exรศ.สดุดี วรรณพัฒน์, "Effects of Plant Herb Combination Supplementation on Rumen Fermentation and Nutrient Digestibility in Beef Cattle", Asian Australasian Journal Animal Science, ปีที่ 26, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2013, หน้า 1127-1136
2013 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exอ.ศุภชัย ปทุมนากุล, "Determination of the locations and capacities of sugar cane loading stations in Thailand", Computers & Industrial Engineering, ปีที่ 66, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 663-674
2013 inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, "A simple route to bismuth titanate from bismuth glycolate precursor via sol-gel process", Materials Research Innovations, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 43-48
2013 inดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, exmakhaly Ba, exJames M. Tinjum, "Effect of Matric Suction on Resilient Modulus of Compacted Aggregate Base Courses", Geotechnical and Geological Engineering, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2013, หน้า 1497-1510
2013 inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงภัทร ไชยชนะ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, "Carbon Use Efficiency of First Ratoon Cane by Eddy Covariance Technique", International Journal of Environmental Science and Development , ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2013, หน้า 488-491
2013 inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนงภัทร ไชยชนะ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, "Water Use Efficiency of the First Ratoon Cane by Eddy Covariance Technique", International Journal of Environmental Science and Developmemt, ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2013, หน้า 604-607
Publish Year National Journal 21
2013 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดวงใจ วะดวงชัย, exวิไลภรณ์ พุทธไธสง, "การใช้ถั่วแลบแลบเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตแกะ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2013, หน้า 369-375
2013 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exสมควร บุญโสดา, exสุรีพร บุณศิริ, "ผลของสาร CPPU ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลมละกอพันธุ์แขกดำ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 147-151
2013 exเวสารัช สุนทรชัยบูรณ์, exอรอนงค์ อินทร์ตา, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตเอทานอลจากใบตองในถังหมักแบบแพคเบดด้วยเชื้อยีสต์ Candida shehatae TISTR 5843 ที่ถูกตรึงรูปบนซังข้าวโพด", Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
2013 inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของสายพันธุ์ปลานิลที่เลี้ยงในจังหวัดพะเยา", วารสารเกษตร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2013, หน้า 137-144
2013 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวมาลินี อันภักดี, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตเอทานอลจากใบตองโดยใช้เทคนิคการตรึงรูปที่แตกต่างกัน", Veridian E-jounal SU, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมาน, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา", วารสารสารสนเทศศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 44-64
2013 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเนรมิต เหลาภา, exผศ.ดร. กริสน์ ชัยมูล, "การปรับปรุงคุณสมบัติของอิฐมอญ", โยธาสาร, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 24-34
2013 inดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "การศึกษาผลของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและหม่อนที่มีต่อการผลิตไหมภายในจังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 702-708
2013 exสุจิตตรา ปะนันโต, inนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, exดร.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, "เอนโดไฟติกแบคทีเรียและผลในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว", แก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 457-468
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "คุณภาพการสอบบัญชีและการจัดการกำไร", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 37-44
2013 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีบางประการของถั่วงอกชนิดต่างๆ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
2013 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประมง เบกไธสง, อาจารย์, "การเปรียบเทียบพันธุ์เพื่อประเมินผลผลิตของถั่วเขียวภายใต้ชุดดินโพนพิสัย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 57-60
2013 exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, exนางสาวอังค์วรา จิระมงคล, exนายบุรินทร์ แสงสุข, exนายธีรยุทธ ดลเยี่ยม, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี โดยคุณค่าทางโภชนาการ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 285-288
2013 exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, exนางสาวเปมิกา พรหมแก้ว, exนายเมธี วิบูลย์เขียว, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของน้าหมักชีวภาพแต่ละสูตรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนู (Capsicum frutescens L.)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 345-348
2013 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, inนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พลวัตและการปรับเปลี่ยนในวิถีการผลิต และการบริโภคข้าวฮางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", วารสารลุ่มน้ำโขงศึกษา, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2013, หน้า 197-209
2013 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทรพล โสภารักษ์, exภานุวัฒน์ จ้อยกลัด, "เฟอร์โรซีเมนต์และการประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง", โยธาสาร, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 7-15
2013 inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเปรมปรีดา กงนะ , exทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์, "เสาเหล็กกรอกคอนกรีต", โยธาสาร, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 16-23
2013 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ดินลูกรังอย่างยั่งยืน", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2013, หน้า 31-39
2013 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการสอนกลวิธีการตั้งคำถามที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการใช้รูปกาลของนิสิตใหม่ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 32-45
2013 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex อภิเดช แสงดี, "การควบคุมโรคพืชโดยการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2013, หน้า 220-229
2013 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเพิ่มพล กุดจอมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ", Journal of Information Science and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 21-26

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 28
2013 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสุขของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในจังหวัดสกลนคร", 8th SIFF (Surin International Folklore Festival), an International Conference on “ASEAN Cooperation for Sustainable Development” , 20 มกราคม 2013, สุรินทร์ สุรินทร์ ประเทศไทย
2013 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA.Thangamani, exC.Visvanathan, "ANAEROBIC CO-DIGESTION FEASIBILITY OF DISTILLERS GRAINS AND SWINE MANURE: AN OPTIMIZATION STUDY UNDER VARYING HIGH ORGANIC LOADING RATES UNDER THERMOPHILIC CONDITION", The international conference on solid waste 2013 Innovation in Technology and Management, 5 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2013, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2013 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Salt Addition on the Properties of Blended Hydrogel fromSilk Fibroin and Regenerated Cellulose Residue", International Conference on Engineering and Applied Science, 15 - 17 มีนาคม 2013, โตเกียว ญี่ปุ่น
2013 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Sadik Kakac, "Numerical Study of Turbulence Nanofluid Flow to Distinguish Models for In-House Programming", Proceedings of the 3rd International Advances in Applies Physics and Material Science Congress, 24 - 28 เมษายน 2013, Antalya สาธารณรัฐตุรกี
2013 exนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล, "การสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร", KU-SS SPORT MANAGEMENT AND SPORT SCIENCE SUMMIT 2013, 8 - 9 สิงหาคม 2013, ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอารีรัตน์ ปัตถาวโร, exนางสาวรัตติพร โพธิมล, "The effect of browning reaction before roasting on antioxidant activity of corn silk and utilization in ice cream", The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวบุณฑรี จันทร์กลับ, inนางสาวภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์, "THE RELATIONSHIP ANALYSIS THROUGH THE OIL PALM SUPPLY CHAIN IN PAK PANANG RIVER BASIN , SOUTH THAILAND", the 2nd Annual Conference on Management and Social Sciences (ACMSS) , 5 - 7 ธันวาคม 2013, ไทเป ไต้หวัน
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยุทธนา แสงสุวรรณ, inนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, exรัชชานนท์ ผงทอง , "สถานภาพของแหล่งน้ำหนองหารหลวงจังหวัดสกลนครกับแนวทางการขุดลอกตะกอนดิน", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" , 28 พฤศจิกายน 2013, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล, inนายยุทธนา แสงสุวรรณ, inนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, "Fish Community in Littoral and Limnetic Zones of Nong Han lake, Sakon Nakhon Province, Thailand", 3rd International Fisheries Symposium (IFS 2013), 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exAtchareeya Nopwinyuwong, exThiti Kaisonea, exPran Hanthanon, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "Effects of nanoparticle concentration and plasticizer type on colorimetric behavior of polydiacetylene/silica nanocomposite as time-temperature indicator.", 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket, Thailand, 18 - 21 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exSurachai Khankaew, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "Effect of Temperature on Color Transition of Anthocyanin and Possible- Application of Time-Temperature Indicator", ASEAN Food Conference, 9 - 11 กันยายน 2013, Max Atria สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exเนตรนภา อินสลุด, exกรกนก เภาโพธิ์, exจีรศักดิ์ ฆ้องเดช, "Light responses and canopy photosynthesis of photoperiod-insensitive rice varieties under flooded and nonflooded conditions", 11th conference of the international society for plant anaerobiosis, 6 - 11 ตุลาคม 2013, Laguna สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2013 exเนตรนภา อินสลุด, inดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, exSurachet Kantayod, exSanti Arthi, "Variable responses to water stress among upland and lowland rice genotypes", 11th conference of the international society for plant anaerobiosis, 6 - 11 ตุลาคม 2013, Laguna สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2013 inดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of chemical compositions and bioactive compounds of non-germinated and germinated black Hang rice", Starch Update 2013: The 7th International Conference on Starch Technology, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "The Investigation to Obtain Relationships between Hematocrit and Flow Patterns on Lab-on-a-Chip", The 2013 World Congress on Advances in Nano, Biomechanics, Robotics, and Energy Research (ANBRE13)-, 20 - 24 สิงหาคม 2013, seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2013 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าฝ้ายย้อมครามเพื่อพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสกลนคร   ", The Sixth SNRU International Conference on Cooperation for Development on the East – West Economic Corridor : Strategic Development for ASEAN Community, 30 สิงหาคม 2013, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "Risk communication and Quality of Financial Information: Evidence from Listed Firms in Thailand", the IABE-2013 Orlando-Winter Conference, March 15-17,2013., 15 - 17 มีนาคม 2013, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, "MANAGEMENT FORECAST AND DECISION-MAKING PERFORMANCE: A PATH ANALYSIS APPROACH", the IABE-2013 Las Vegas - Fall Conference, October 13-15,2013., 13 - 15 ตุลาคม 2013, เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2013 inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, "ความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", 9th international Conference on Humanities and Social Sciences 2013, 14 - 15 พฤศจิกายน 2013, ขอนแกำ่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรวิส โพธิ์โหน่ง, exบุรินทร์ ไชยบุรี, exProf.Sadik Kakac, "Relationships between Hematocrit and Sample Flows on Lab-on-a-Chip", the 4th ASME Micro/Nanoscale Heat & Mass Transfer International Conference 2013, 11 - 14 ธันวาคม 2013, Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2013 inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, "Effective of Thai medicinal plant extracts against pathogenic bacteria in aquatic economic animals", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 16 - 19 ตุลาคม 2013, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกิจกรรมค่ายไอซีทีสำหรับเยาวชน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1/2556 (CASNIC 2013), 10 - 11 ตุลาคม 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย", The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education and Practice, 10 - 12 กรกฎาคม 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The study and developing of enforcement process on the alcohol beverage law atThe Community", The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM-2015), 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2013 exนางสาวไพลิน เปรยะโพธิเดชะ , inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และไม่ได้", The 4th ASEAN International Conference on Humanized Health Care (AIC-HHC)2013 (Intercollaboration of Health Care Professional for Better Humanized Health Services:Facing Asean Community 2015), 12 - 14 ธันวาคม 2013, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2013 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exWeerachai Phuangpornpitak, "Assessment of solar photovoltaic based water purification system", 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2013), 18 - 21 ธันวาคม 2013
2013 inดร.พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Phoudalay Ladvilayvong, inนายรุ่งทวี ผดากาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Glutinous Rice Corridor: A New Eco-Tourism Destination of the Greater Mekong Sub-Region (GMS)", 2013 ISSAAS International Congress And General Meeting , 11 - 15 พฤศจิกายน 2013, Muntinlupa สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2013 inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Relationship between microstructure and textural properties of fresh and frozen papaya tissues", International Symposium On the Properties Of Water – ISOPOW XII, 19 - 23 สิงหาคม 2013, Fiskebackskil ราชอาณาจักรสวีเดน
Publish Year National Conference 42
2013 exวิชชุณี ปิ่นเกตุ, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอัตราเร็วในการเขย่าระหว่างการสกัดและขนาดอนุภาคของตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในการสกัดสารประกอบฟีนอลจากเปลือกมังคุด", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013, พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 exนงภัทร ไชยชนะ, inดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "การประเมินการใช้น้ำของอ้อยตอ 1 โดยวิธี Eddy Covariance Technique", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 6 กุมภาพันธ์ 2013
2013 exสุภาวรรณ, inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การพัฒนาสื่อด้วยระบบทัวร์เสมือนจริง : กรณีศึกษา ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", National Conference on Computer Information Technologies , 24 มกราคม 2013, สกลนคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การจัดการสื่อและองค์ความรู้ด้วยระบบทัวร์เสมือนจริง ใช้ลักษณะภาพแบบ Cylindrical Panorama : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร", ECTI-CARD 2013 งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 5, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชุติมา ศรีหนองห้าง, exนางสาวชลธิรา แสงศิริ, "การศึกษาความหลากหลายและสัณฐานวิทยาของมะเขือเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1, 14 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์", ประชุมวิชาการ ECTI-CARD , 8 - 10 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมินตรา เลิศจิรธัญวัฒน์, inนายประมง เบกไธสง, อาจารย์, "การเปรียบเทียบพันธุ์เพื่อประเมินผลผลิตของถั่วเขียวภายใต้ชุดดินโพนพิสัย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7 , 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exณัฏฐา รัตนชูโชค, inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การพัฒนาสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศาบนสื่อออนไลน์ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มก.ฉกส.", การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1, 14 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exวรภรณ์ บัวพงช, inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การพัฒนาคู่มือการทำเบเกอรี่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย HTML 5", การประชุมวิชาการนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1, 14 สิงหาคม - 14 กันยายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสมควร บุญโสดา, exสุรีพร บุญศิริ, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "ผลของสาร CPPU ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลมละกอพันธุ์แขกดำ", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14, 29 มกราคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำจัดซีโอดีจากน้ำเสียของโรงงานผลิตขนมจีนด้วยระบบอีจีเอสบี", งานเกษตรแฟร์ “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, exศุภชัย ปทุมนากุล, "การจัดตารางการตัดแผ่นวัสดุสองมิติบนเครื่องจักรแบบขนาน", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลเพื่อกาหนดเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา หนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : Geoinfotech 2013, 25 - 27 ธันวาคม 2013, เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exศุภชัย ปทุมนากุล, "ปัญหาการตัดวัสดุแบบสองมิติเพื่อลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการตัด", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาศ แสงรัมย์, inนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีบางประการของถั่วงอกชนิดต่างๆ", การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสายพันธุ์/พันธุ์ถั่วเขียวในสภาพอากาศหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการพืชไราวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 4, 27 - 29 สิงหาคม 2013, สามพราน นครปฐม ประเทศไทย
2013 exนางสาวหนึ่งฤทัย สังเกตกิจ, inดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วเขียวภายใต้สภาพดินลูกรัง", การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่ 4, 27 - 29 สิงหาคม 2013, สามพราน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันโดยระบบไพโรไลซิส", ประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์กำลังไฟฟ้าสูงสุดของสถานีไฟฟ้าด้วยเทคนิคการกระจายโหลดระดับมหภาคลงสู่ระดับจุลภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, inนางฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, "การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากหลักฐานทางการเงินเชิงประจักษ์", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน", 28 พฤศจิกายน 2013, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางในการส่งเสริมการตลาด“ผ้าขาวม้า”เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, exรติยา ไขลายหงษ์, exอรพรรณ ขันวัง, "คุณภาพการตรวจสอบและการจัดการกำไร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (ฺNGRC 29th The National Graduate Research Conference) , 24 - 25 ตุลาคม 2013, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2013 inดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์, exเพ็ญศิริ คำจันทร์ษา, exอลิษา กี่กะโทก , "การเปรียบเทียบรูปแบบรายงานของผู้สอบบัญชีในการสื่อสารคุณภาพกำไร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 (NGRC 29th), 24 - 25 ตุลาคม 2013, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2013 inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสาธิต เจนพิริยประยูร, "ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบริษัทกิจการร่มค้า ไทย-ลาว", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน”, 28 พฤศจิกายน 2013, สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exลภัสดา ต้นลำภู, "อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบแปรสภาพต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", ประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 1, 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวฮางของเกษตรกร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร", ประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 7, 25 - 26 กรกฎาคม 2013, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2013 inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "ศักยภาพการปลูกสร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ สำหรับเกษตรกรรายย่อยตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ ภูมิปัญญาแห่งอีสาน ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมือง สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงผลักเริ่มเดินของมอเตอร์เชิงเส้นชนิดเหนี่ยวนำโดยรวมผลของการอิ่มตัว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวสนธินี ไวยารัตน์, อาจารย์, exจิราภรณ์ สีหาบุตร, exจิรประภา เฝือสูงเนิน, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exวีรยุทธ์ บุตรแสง, "ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013
2013 inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exธราดล บูระวัฒน์ , exสิรภพ ดวงสา, exอ.สนธินี ไวยารัตน์, "การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” , 28 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exสุพัตรา บุญเจียม, exภาณุวัฒน์ นันทรัศมี , inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exสุจิตตรา พันธุ์พรหม , "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 exอุษา จัตวากุล, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมัลลิกา มากรัตน์, "ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของวัยรุ่น ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี", งานเกษตรแฟร์ "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2013 inนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ซิงโครนัสบั๊คคอนเวอร์เตอร์สําหรับแหล่งจ่ายกําลังของวงจรขับด้านสูง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ ๓๖, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inนางอรุณศรี นิภานันท์, "การเลี้ยงไส้เดือนสำหรับครัวเรือน", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" (The Wisdom of Isan) The 1st KU CSC Conference, 28 พฤศจิกายน 2013, สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการสร้างหลักสูตรค่ายเยาวชนไอซีทีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการคิด", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” , 28 พฤศจิกายน 2013 - 29 ธันวาคม 2017, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2013 inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา", KU-SS SPORT MANAGEMENT AND SPORT SCIENCE SUMMIT 2013, 8 - 9 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exสุจิตรา ประสีระเตสัง, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน", 19 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง จันทบุรี ประเทศไทย
2013 exพรรณภามาส ศิริสวัสดิ์, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 exศุภลักษณ์ สง่าแรง, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน" ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&BudgetYear=2013]