Expertise Cloud

2และอันดับที่3Community participationCultural ConservationCultural tourismdevelopment of Ban Tha Wat attractionFlowing light boatParticipationParticipation of citizensReligious Tourism ManagementSocial networkTAI-SO Ethnic Groupกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน3จังหวัดกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติการนำนโยบายไปปฏิบัติการพัฒนาชุมชนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านท่าวัดการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมทางการเมือง นิสิตนักศึกษา จังหวัดสกลนครการเลือกลำดับสถานบันการศึกษาเป็นอันดับที่1การอนุรักษ์ข้าวฮาง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิต การบริโภคคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการความคิดเห็นต่อระดับความพึงพอใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเครือข่ายทางสังคมชุมชนท้องถิ่นเชียงเครือเทศกาลโส้รำลึกเทศบาลนครสกลนครนโยบายนโยบายสาธารณะประเพณีประดิษฐ์ผู้สูงอายวิถีชีวิตหลักสูตรเพิ่มเติมไหลเรือไฟอบตอำเภอกุสุมาลย์

Interest

-

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก