Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), ม.บูรพา, ไทย, 2559
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาการพัฒนา), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2549
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการพัฒนาสังคม), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Community Enterprise GroupDyed Silk Fabric ProductionElderly wisdomImplementing the Liberal Cannabis PolicyKnowledge ManagementKnowledge management of elderly wisdomOperational EfficiencySubdistrict administrative organizationTie-Dye Silk FabricWisdomกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกัญชาทางการแพทย์การจัดการความรู้การจัดการความรู้ ผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติการนํานโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติการนํานโยบายไปปฏิบัติการนำนโยบายกัญชาเสรีไปปฏิบัติการนำนโยบายไปปฏิบัติการผลิตผ้าไหมย้อมครามการพัฒนาชุมชนการมีส่วนร่วมทางการเมือง นิสิตนักศึกษา จังหวัดสกลนครการรับรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อเสนอแนะนโยบายข้าวฮาง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิต การบริโภคความพึงพอใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุงานสืบเสาะและพินิจเทศบาลนครสกลนครนโยบายนโยบายกัญชาเสรีเพื่อทางการแพทย์นโยบายการบริการสาธารณะนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก นโยบายสาธารณะประสิทธิภาพการดำเนินงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ้าไหมครามผู้สูงอายพนักงานคุมประพฤติภูมิปัญญาภูมิปัญญาผู้สูงภูมิปัญญาผู้สูงอายุมูลค่าทางเศรษฐกิจใรูปแบบการจัดการความรู้แบบหนุนเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอายุการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

  Interest

  นโยบายสาธารณะ , การพัฒนาชุมชน

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
   • ห้อง 425 ชั้น 4 อาคาร20
   • ห้อง 7-317/8 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเทศบาลตำบล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก