ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Customer decision makingCustomer LoyaltyEntrepreneurial LeadershipEnvironmentalJob Characteristic Factorslocal government organizationsMarketing Mix FactorsOrganizational CommitmentOutstanding Loan AdministrationParticipationProposed PolicyPsychological FactorsPublic EntrepreneurshipService QualitySocial networkSubsidy budget analysisกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญาการจัดการกีฬาการจัดการความรู้การนำนโยบายไปปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายการป้องกันและปราบปรามการฝึกด้วยน้ำหนักการพัฒนาการมีส่วนร่วมการวิเคราะห์งบประมาณเงินอุดหนุนการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายข้าวฮาง ความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในการทำงานความรับผิดทางอาญาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลค้ามนุษย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเครือข่ายทางสังคมงานสืบเสาะและพินิจชุมชนดูหมิ่นเดินวิ่งเสมือนจริงทดสอบสมรรถภาพทางกายทรัพยากรมนุษย์เทศบาลนครสกลนครนโยบายนโยบายกัญชาเสรีเพื่อทางการแพทย์นโยบายงดใช้ถุงพลาสติก นโยบายสาธารณะน้ำหนักเกินนิติศาสตร์นิสิตนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครแนวเขตแนวทางการจัดการบทบาทองค์การระหว่างประเทศบรรยากาศในการทำงานบ้านเชียงเครือแบดมินตันแบบจำลองสมการโครงสร้างแบบทดสอบ/การส่งลูก / แบดมินตันแบบทดสอบทักษะการส่งลูกยาวแบบทดสอบทักษะการส่งลูกสั้นประชาคมอาเซียนประชาชนประเพณีบุญผะเหวดประเพณีประดิษฐ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตรไทยประสิทธิผลการบริหารงานของรัฐบาลประสิทธิผลในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพการดำเนินงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปัจจัยการตัดสินใจเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายผลการดำเนินงานขององค์การผู้สูงอายุพนักงานคุมประพฤติพนักงานโรงพยาบาลพระสงฆ์พฤติกรรมการออกกำลังกายพลศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นำแบบผู้ประกอบการภูมิปัญญาผู้สูงอายุมวลกล้ามเนื้อยุติธรรมเชิงสมานฉันท์วิธีพิจารณาความศพสถานศึกษา Restorative Justiceสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพร่างกายสะสมระยะทางสัดส่วนร่างกายสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Executives


Persons (ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 127 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 75 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)